Ключови фрази

в интерес на осъдения/подсъдимия
важни обстоятелства
важни причини за прекратяване на дружество
валута
валутно престъпление
ведомствено жилище
вероизповедания
вероятна недопустимост
ветеринарни гранични органи
веществени доказателства
веществени доказателства и доказателствени средства
вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по зтсу
вещно-прехвърлителен ефект
вещно укривателство
вещо лице
вземане на кредитор в производство по несъстоятелност
вземания между съсобственици
вземания на съдружник в гражданско дружество
вземания, установени с акт за установяване на частни държавни вземане
взломна кражба
видове дисциплинарни наказания
виенска конвенция за правото на договорите
вина
вина за разстройство на брака
виновно отклонение от проверка за алкохол
висок обществен интерес
висока степен на обществена опасност на деянието
висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца
високорисково наркотично вещество
висяща недействителност
висящност на процеса
висящо наказателно производство
висящо производство по несъстоятелност
включване на въпроси в дневния ред
владеене и пазене на вещ на правно основание
владение
вливане на дружество
влизане в сила на общите условия на договорите за продажба на електроенергия
влог
влошаване положението на подсъдимия/осъдения
влошени взаимоотношения между съдружници
влязла в сила присъда
влязла в сила присъда на чуждестранен съд, непризната по реда на чл. 463 и сл. нпк
влязло в сила решение на административен съд
внасяне в архив
внасяне на държавна такса
внасяне на неверни обстоятелства в официален документ
внасяне на непарични вноски
внезапен умисъл
внезапно възникване на опасност за движението
внос или износ на стоки
вноска в жск
вноски в акционерно дружество
вода
водене на счетоводна отчетност с невярно съдържание
водене на чужда работа без пълномощие
водопроводна мрежа
военно - длъжностни престъпления
военно длъжностно лице
военнослужещ
вписано преобразуване чрез отделяне по чл. 263г тз
вписване в адвокатска колегия
вписване в единния регистър на чуждестранните адвокати
вписване в имотен регистър
вписване в книгата на акционерите
вписване в общия нотариален регистър
вписване в регионалните регистри на деца за пълно осиновяване
вписване в регистър за юлнц
вписване в регистъра булстат
вписване в регистъра за особените залози
вписване в регистъра на адвокатските дружества
вписване в трудова книжка
вписване в търговски регистър
вписване възбрана
вписване на възбрана
вписване на декларация по чл. 56, ал. 2 и 3 зтсу /отм./
вписване на договор за управление и поддръжка на общите части на сграда в режим на етажна собственост
вписване на допълнителни обстоятелства относно залога на търговско предприятие
вписване на залог на търговско предприятие
вписване на имот в капитала на търговско дружество
вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
вписване на ипотека
вписване на искова молба
вписване на неверни данни в документи
вписване на неподлежащи на вписване обстоятелства
вписване на несъщесвуващи обстоятелства
вписване на нотариален акт
вписване на прехвърляне на предприятие
вписване на приемане на наследството по опис
вписване на промени в регистъра на адвокатските дружества
вписване на съдебно решение
вписване на уволнението в трудова книжка
вреди
вреди за бъдеще време
вреди на повече от едно лице
вреди от вещ
вреди от ексцес
вреди от животни
вреди от забавено разглеждане на делото
вреди от липси
вреди от некачествено строителство
вреди от престъпление
вреди от съдебно решение
вреди причинени от обща композиция
вреди причинени от частния съдебен изпълнител
вредоносен резултат
време за изготвяне на съдебния протокол
времеизвършване на престъпление
временна неработоспособност
временна финансова помощ
временни обекти
временни постройки
временни удостоверения
временно право на преминаване
връзка на обусловеност
връчване на длъжностна характеристика
връчване на заповед за дисциплинарно наказание
връчване на заповед за изпълнение
връчване на заповед за незабавно изпълнение
връчване на заповед за прекратяване на трудово правоотношение
връчване на нотариална покана
връчване на покана за общо събрание
връчване на представител
връчване на съдебни книжа
връчване на съобщения на други лица
връщане на веща. отговорност за вреди, произтекли от веща и нанесени на веща
връщане на веществени доказателства
връщане на вещта
връщане на вещта при наем
връщане на внесена държавна такса
връщане на внесени пари в гражданско дружество
връщане на въззивна жалба
връщане на даденото в масата на несъстоятелността
връщане на даденото по нищожен договор
връщане на даденото по развален договор
връщане на дете
връщане на задатък
връщане на искова молба
връщане на касационен протест
връщане на касационна жалба
връщане на конфискувано имущество
връщане на лизингова вещ
връщане на наемна вещ
връщане на откраднати вещи
връщане на отнет автомобил срещу откуп
връщане на частна жалба
встъпване в длъжност
встъпване в дълг
встъпване в дълг на трето лице
встъпване в правата на застрахования
встъпване в правата на кредитора при отговорност за чужд дълг
встъпване на гаранционния фонд в правата на увреденото лице
встъпване на трето лице
във вреда на осъден
въвеждане в заблуждение
въвод във владение
възбрана
възбуждане на основателен страх
възлагане на неподеляем имот
възможно ли е извършване на престъпленията по чл.142 нк и чл.142а нк в идеална съвкупност
възнаградителна лихва
възнаграждение
възнаграждение за платен годишен отпуск
възнаграждение за ползване на вложена вещ
възнаграждение за работа през официалните празници
възнаграждение на търговския посредник
възнаграждение на членове на управителни органи на публични дружества
възнаграждение по договор за изработка
възнаграждение по договор за поръчка
възнаграждение по договор за превоз
възнаграждение по договор за търговски пълномощник
възнаграждение по договор за управление
възнаграждение по спедиционен договор
възнаграждение при прекратяване на договор за изработка
възникване на трудовото правоотношение
възобновяване на административнонаказателно производство
възобновяване на исково производство
възобновяване на ликвидационно производство
възобновяване на наказателно производство
възобновяване на основание решение на еспч
възобновяване на производство по несъстоятелност
възобновяване на производството по делото
възобновяване на съдебно следствие
възобновяване по реда на чл. 423, ал. 5 нпк
възобновяване след трета касация
възпитателни мерки
възпроизвеждане на факти извън предмета на делото
възражение
възражение в заповедно производство
възражение за абсолютна погасителна давност за наказателно преследване
възражение за изтекла давност
възражение за изтекла погасителна давност
възражение за местна подсъдност
възражение за неизпълнен договор
възражение за неподведомсвеност
възражение за неподведомственост
възражение за неподсъдност
възражение за неточно изпълнение
възражение за нищожност
възражение за погасителна давност
възражение за прихващане
възражение за прихващане на дружеството - ответник
възражение за самоучастие
възражение за съдебно прихващане
възражение за съпричиняване
възражение пред въззивен съд в заповедно производство
възражения
възражения срещу иск за собственост, основан на реституция
възражения срещу оздравителен план
възражения срещу списъка на синдика за приети и неприети вземания
възстановена кооперация
възстановяване в стари реални граници
възстановяване на адвокатски права
възстановяване на дело
възстановяване на длъжност
възстановяване на запазена част
възстановяване на обсебени вещи
възстановяване на присвоено имущество
възстановяване на работа
възстановяване на разноски за заплатено адвокатско възнаграждение
възстановяване на собствеността върху земеделски земи, включени в територии по пар. 4 пзр зспзз
възстановяване на срок за подаване на искане за възобновяване
възстановяване на срокове
възстановяване на щета
възстановяване правото на собственост
възстановяване правото на собственост на изселници
възстановяване правото на собственост на имоти, отнети от лица, лишени от българско гражданство
възстановяване разходи за обучение
възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници
външно съвместителство
вътрешни отношения между съдлъжниците
вътрешно противоречиви изводи
вътрешно съвместителство
вътрешно убеждение