Ключови фрази

забава
забава на длъжника
забава на кредитора
забавено издаване на документи за осигурителен стаж
забавено изпълнение
забавяне изплащането на трудовото възнаграждение
забавяне на приватизационна процедура
забрана за влошаване положението на жалбоподателя
забрана за влошаване положението на жалбподателя
забрана за влошаване положението на обжалвалия/осъдения
забрана за влошаване положението на осъдения
забрана за договаряне сам със себе си
забрана за използването на марка на общността на територията на рб
забрана за конкурентна дейност
забрана за напускане на пределите на страната
забрана за посочване на нови факти и доказателства
забрана за придобиване на земя от чужди граждани
забрана за придобиване по давност
забрана за работа в конкурентна фирма
забрана за разпоредителни действия
забрана за разпореждане с предмета на приватизационния договор
забраната на чл. 43, ал. 1 зоп
заверяване сметка на кредитора
завет
завършване на определена работа
заглушително устройство
загуба на правосубектност на длъжник
загубване на свидетелство за управление на мпс
задатък
задочно осъден
задочно осъждане
задочно осъждане и европейска заповед за арест
задочно привличане в качеството на обвиняем
задочно производство
задружна престъпна дейност
задължаване и заверяване на банкова сметка
задължение без срок
задължение за деклариране
задължение за заплащане на възнаграждение и разноски
задължение за неустойка
задължение за отчитане на настъпилите след предявяването на гражданския иск факти от значение за спорното право
задължение за плащане и получаване на вещта
задължение за построяване на обекти за продавача на недвижим имот
задължение за прехвърляне на собственост и за плащане на цената
задължение за съхранение
задължение за трудова заетост поето с приватизационен договор
задължение за уведомяване
задължение за уведомяване на застрахователя
задължение на застрахователя да застрахова вещта
задължение на ползвателя да застрахова вещта
задължение на презастраховател
задължение на работодателя за начисление и изплащане на трудово възнаграждение
задължение на съда за оказване съдействие на страните
задължение на съда за съобщаване на неподлежащи на доказване факти
задължение на трето лице да представи документ
задължение на чужденците, придобили земеделски земи при наследяване по закон
задължение по служба
задължение по чл. 340, ал. 2 нпк
задължения на авалиста
задължения на водача на мпс по път без предимство
задължения на въззивния съд
задължения на издателя
задължения на лизингополучателя
задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
задължения на съда при направено предложение за определяне на общо най-тежко наказание по чл. 306, ал. 1, т. 1 нпк
задължения на съда при постановяване на съдебен акт
задължения при изпълнение на възложената работа
задължителна и за наказателния съд сила на пресъдено нещо
задължителна сила на мотивите
задължителна сила на присъда /споразумение/
задължителна сила на решение по административен спор
задължителни реквизити на заявление за издаване на заповед за изпълнение
задължителни указания на вкс
задължителни указания на касационната инстанция
задължително другарство
задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти
задължително присъствие на подсъдимия
задължително участие на защитник
задължително участие на прокурор в процеса
задължително явяване на задочно осъден в производство по възобновяване
задължителност на влезлите в сила съдебни актове
задържане в поделения на мвр
задържане на имота от заветника или надарения
задържане под стража
заем
заинтересувани лица
закана с убийство
закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго
заключение на вещо лице
заключителни постановления
закон за амнистия
закон за културното наследство
законна ипотека
законна лихва
законна лихва върху платено от застраховател обезщетение
законодателна промяна в бланкетна норма
законосъобразна квалификация на престъплението
законосъобразно отхвърляне на граждански иск
законосъобразно увеличено общо наказание
закриване на предприятието
закриване на част от предприятието
закрила при уволнение
закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или уплътняване на работното време
заличаване в имотния регистър
заличаване на вписани обстоятелства
заличаване на възбрана
заличаване на договорна ипотека
заличаване на дружество в ликвидация
заличаване на дружество от търговския регистър
заличаване на ипотека
заличаване на регистрация на марка
заличаване на регистрация на търговска марка
залог на търговско предприятие
заменяне на страна
заместване в дълг
заместване на отнети вещи
заместване на работник или служител, който отсъства от работа
заместими задължения
замолена държава
замяна
замяна на договорен защитник със служебен защитник
замяна на лишаване от свобода с глоба
замяна на наказание доживотен затвор
замяна на наказание на непълнолетен
замяна на наказание пробация
замяна на недвижими имоти
замяна на ответник
замяна на пробационна мярка
замяна на тпс - комисия
запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието под наем, аренда или концесия
запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя
запис на заповед
запис на заповед с падеж на предявяване и на определена дата
заплашване
заплащане на дължимо трудово възнаграждение
заплащане на извънреден труд
заплащане на некомпенсиран труд
заповед за дисциплинарно наказание
заповед за задържане от полицейски орган
заповед за изпълнение
заповед за изпълнение въз основа на документ
заповед за изпълнение срещу наследници
заповед за изпълнение срещу поръчители при обявен в несъстоятелност главен длъжник
заповед за настаняване
заповед за незабавно изпълнение
заповед за незабавно изпълнение въз основа на ипотечен акт
заповедно производство
запор върху вещи
запор върху дялове
запор върху сметка
запор, вписан по реда на зоз
заснемане и трасиране на стари реални граници
застраховане на бъдеща реколта
застрахователен агент
застрахователен договор върху чуждо имущество
застрахователен интерес
застрахователен риск
застрахователна измама
застрахователна полица
застрахователна сума
застрахователно обезщетение
застрахователно обезщетение за имуществени вреди
застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
застрахователно плащане
застрахователно покритие
застрахователно събитие
застраховка "автокаско"
застраховка "гражданска отговорност"
застраховка "домашно имущество"
застраховка "живот"
застраховка "зелена карта"
застраховка "земеделски култури"
застраховка "злополука на пътници в средствата за обществен транспорт"
застраховка "карго"
застраховка "финансов риск"
застраховка като обезпечение на кредит
застроителен план
застрояване
засягане на половата неприкосновеност
затаяване на истина
затворническо общежитие от закрит тип
затворническо общежитие от открит тип
зачитане на изтекъл изпитателен срок
зачитане на положен труд при изпълнение на наказанието лишаване от свобода
зачитане на предварително задържане
зачитане на решението
защита на длъжника
защита на имуществени права на съдружник
защита на марките и географските означения
защита на трето лице срещу изпълнението
защита на членството в дружеството
защита правото на собственост от неоснователни действия
защита при съкратено съдебно следствие
защита срещу незаконосъобразни решения на ос
защита срещу неприсъствено решение
защитен свидетел
защитени територии
защитна версия
заявление за пренос на мобилен номер
здравословни проблеми
здравословно състояние на подсъдим/осъден
земеделска кооперация
земеделски земи
земеделски производител
злепоставяне
злоупотреба на доверие
злоупотреба с власт
злоупотреба с доверието на работодателя
злоупотреба с права
злоупотреба с финансови средства от ес
злоупотреба със служебно положение
знание за престъпен произход на придобитите вещи
знание за увреждане от длъжник
значение на последващо наказание лишаване от свобода
значителни вредни последици
значителни имуществени вреди
значителни преустройства
зоотехническа експертиза