Ключови фрази

легитимация на кредитор в производство по несъстоятелност
лек автомобил, послужил за държане на акцизни стоки
лека телесна повреда
лека телесна повреда без разстройство на здравето
лека телесна повреда на малолетно лице
лека телесна повреда, причинена по хулигански подбуди
лекар в качеството на длъжностно лице
лекарска грешка
лекарска грешка по чл. 123 нк
лесотехническа експертиза
лечебно заведение
ликвидационен дял
ликвидация
ликвидност
лимит на застраховане
лимитирана отговорност на застраховател
липса на адекватност на насрещни престации
липса на анализ и съпоставка на доказателства
липса на афект
липса на влязъл в сила съдебен акт
липса на въззивна жалба
липса на данни за обявяване на присъда
липса на доказателствена основа
липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа
липса на кворум
липса на конкретни доводи във въззивно решение
липса на малозначителност
липса на мотиви
липса на надлежна страна - ответник в заповедно производство
липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата
липса на необходимо образование или професионална квалификация
липса на опасен рецидив
липса на основания за отмяна на присъдата
липса на отговор по направени възражения
липса на оценка за достоверност на доказателствени източници
липса на пасивна легитимация
липса на подпис на дознател при възлагане на експертиза
липса на правен извод
липса на правен интерес
липса на правен спор
липса на правоспособност за управление на мпс
липса на превод на присъда
липса на предмет на престъплението
липса на предпоставки за определяне минимален размер на наказание
липса на присъствено привличане
липса на причинно-следствена връзка
липса на произнасяне в диспозитива на съдебния акт по отношение на наложеното наказание
липса на произнасяне по граждански иск
липса на произнасяне по посочена квалификация
липса на произнасяне по фактическо обвинение
липса на произнасяне по чл. 269, ал. 3 нпк
липса на произнасяне по чл. 309 нпк
липса на протест
липса на пряк умисъл
липса на пълномощно в производство за възобновяване
липса на свидетелство за съдимост
липса на случайно деяние
липса на смекчаващи вината обстоятелства
липса на средство за техническо измерване
липса на съгласие
липса на съгласие за разглеждане на дело по реда на глава 27 нпк
липса на съдебен протокол
липса на съпричиняване
липса на тъжба
липса на умисъл
липса на фактическо и правно обвинение
липсваща надлъжна маркировка на пътя
лихва
лихва върху неустойка
лихва за вреди от непозволено увреждане
лихви-възнаградителни и наказателни
лица имащи право на деликтно обезщетение
лица, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди
лица, които не могат да бъдат свидетели
лицево-идентификационна експертиза
лиценз на вещи лица
лицензионен договор
личен обиск
личен преглед
личен принцип на действие на нк
лична собственост
лични мотиви
лични отношения между внуци и баба и дядо
лични отношения между родители и деца
лични средства
лично имущество
лично укривателство
лишаване от живот при професионална непредпазливост
лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност
лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност
лишаване от право за упражняване на адвокатска професия
лишаване от право на управление на мпс
лишаване от родителски права
лишаване от родителски права при особено тежки случаи
лошо изпълнение
лъжесвидетелстване
лъжливо документиране