Ключови фрази

мажоритарен купувач
максимален размер на допълнителен платен годишен отпуск
маловажен случай
малозначителност на деянието
малолетно лице
мандат
манифестиране на анимус пред сънаследник
марки
масово уволнение
материална легитимация на ищеца
материална незаконосъобразност
материалноправна легитимация на ищеца
материалноправна легитимация на ответник
медико-автотехническа екпертиза
медицинска помощ
международен договор
международен елемент
международен пакт за граждански и политически права
международна компетентност на български съд
международна правосубектност
международно осиновяване
международно финансово споразумение
мениджърски договор
менителничен ефект
менителничен иск
менителнично възражение
менителнично задължение
менителнично неоснователно обогатяване
мерки за закрила на детето
мерки за защита на увредения интерес
мерки за защита от домашно насилие
мерки относно лични отношения между родители и деца
мерки по закона за защита от домашното насилие
местна подсъдност
местна подсъдност в заповедно производство
методика за определяне на застрахователно обезщетение
механизъм на деяние
механизъм на причинена телесна повреда
механизъм на причиняване на телесна повреда или смърт
микроязовир
минал момент
минало осъждане
минимален размер на адвокатско възнаграждение
минимален размер на адвокатско възнаграждение при трудови спорове
минимален размер на имот
минимален срок на пробационни мерки
минимално адвокатско възнаграждение
митническа граница
митническа декларация
митническа конвенция относно международен превоз на стоки под покритието на карнети тир
митническа контрабанда
митническа проверка
митнически контрол и надзор
митнически орган
митнически пункт
митнически сборове
митническо нарушение
мним представител
мним представител и превишаване пределите на представителната власт
мнима неизбежна отбрана
многобройни смекчаващи вината обстоятелства
множество осъждания
множество престъпления
модалитет
молба за определяне на срок при бавност
молба за отмяна на неприсъствено решение
молба за правна помощ
молба за тълкуване на решение
момент за определяне на намаление/изгубване на трудоспособност
момент за определяне стойността на насрещните престации
момент на възникване на членствени права в акционерно дружество
момент на настъпване на вреди
момент на юридическо придобиване правото на собственост
мораториум придобивна давност
морфологична експертиза
мотив на престъплението
мотиви на въззивно решение
мълчалив отказ
мълчаливо продължаване на договор за наем
мълчаливо продължаване на договора за наем
мълчеливо продължаване на срок
мъртва зона
мярка за неотклонение
място на издаване
място на плащане-запис на заповед
място на удар при птп