Ключови фрази

обвинение, доказано по несъмнен начин
обвинителен акт
обвързваща сила
обвързваща сила за гражданския съд на влязло в сила решение по чл. 78а нк
обвързваща сила на анекс
обедняване
обезпечаване на доказателства по бъдещ иск
обезпечаване на предявен иск
обезпечаване на чуждо задължение
обезпечение на арбитражен иск
обезпечение на бъдещ иск
обезпечение на дълг
обезпечение на кредитор
обезпечение на предявен иск
обезпечение на предявен пред чуждестранен съд иск
обезпечение по договор за заем
обезпечение пред съд
обезпечениие на иск
обезпечителна мярка
обезпечителна мярка по чл. 61 зк
обезпечителна нужда
обезпечителни мерки
обезпечителни мерки по нпк
обезпечително предназначение менителничен ефект
обезпечително производство
обезсилване на временни удостоверения
обезсилване на заповед за изпълнение
обезсилване на изпълнителен лист
обезсилване на изпълнителни действия
обезсилване на обезпечителна заповед
обезсилване на решение
обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
обезщение за отчужден личен имот
обезщетение за бъдещи вреди
обезщетение за вреди
обезщетение за вреди от вещ
обезщетение за вреди от дискриминация
обезщетение за вреди от конкурентна търговска дейност
обезщетение за вреди по закона за отговорността на държавата и общините за вреди
обезщетение за временна нетрудоспособност
обезщетение за забава
обезщетение за забава върху неустойка
обезщетение за загуба на работоспособност
обезщетение за извънреден труд
обезщетение за издръжка и разходи за обучение
обезщетение за имуществени вреди
обезщетение за недопускане до работа
обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения
обезщетение за неизползван годишен отпуск
обезщетение за неизползван годишен отпуск при договор за управление
обезщетение за неизползвани допълнителни почивки
обезщетение за неизпълнение
обезщетение за неимуществени вреди
обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
обезщетение за неполучено възнаграждение
обезщетение за неспазено предизвестие
обезщетение за оставане без работа
обезщетение за отглеждане на дете
обезщетение за отчужден личен имот
обезщетение за ползване
обезщетение за ползване без правно основание
обезщетение за ползване на чужд имот
обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
обезщетение за принудителна безработица
обезщетение за пропуснат доход от труд
обезщетение за пропуснати ползи
обезщетение за прослужено време
обезщетение за работа при удължено работно време
обезщетение за смърт на военнослужещ, загинал по време на кадрова военна служба
обезщетение на бъдещ иск
обезщетение на загинал при или по повод изпълнение на служебните задължения
обезщетение от недобросъвестния владелец
обезщетение по договор за наем
обезщетение по змвр
обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка
обезщетение при временно отстраняване от работа
обезщетение при гестия
обезщетение при дисциплинарно уволнение, дължимо от работника или служителя на работодателя
обезщетение при дължимо връщане на вещи
обезщетение при командировка
обезщетение при недостатъци
обезщетение при освобождаване от длъжност съдия, прокурор или следовател с повече от 10 години стаж
обезщетение при освобождаване от кадрова военна служба
обезщетение при повторно освобождаване от служба
обезщетение при прекратяване на общо основание
обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение
обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие
обезщетение при преместване
обезщетение при придобиване право на пенсия
обезщетение при уволнение на други основания
обезщетения при гестия
обезщетения при трудова злополука
обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
обект на общинската инфраструктура с местно значение
обективен и субективен признак на престъпен състав
обективен признак на измамата
обективен характер на закрилата по чл. 333 ал.1 т. 3 кт
обективна и субективна несъставомерност
обективна и субективна съставомерност
обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
обективна невъзможност за изпълнението на задължението за издръжка на низходящ
обективна невъзможност на изпълнението
обективна отговорност
обективна отговорност за вреди от вещи
обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
обективна отговорност за деликт при или по повод на извършване на работа
обективна страна на престъпление
обективни и субективни признаци на измамата
обективни предели на сила на пресъдено нещо
обективно значение на доказателства
обективно съединяване на искове
обективно съединяване на отменителни искове
обективно, всестранно и пълно изследване на обстоятелствата, относими към авторството на деянието
обективност на експертните заключения
обем на гражданската отговорност на застраховател
обем на задълженията на съда като решаващ орган, когато делото приключва със споразумение
обем на отговорността на застрахователя по имуществена застраховка
обем на представителна власт на търговски пълномощник
обжалваем интерес
обжалване
обжалване на административен акт
обжалване на актове на управителния съвет/управителя в етажна собственост
обжалване на действията на съдебния изпълнител
обжалване на издадена заповед за изпълнение
обжалване на определения
обжалване на отказ за вписване
обжалване на прокурорско постановление
обжалване на разпореждане за издаване на заповед за изпълнение
обжалване на разпореждане за оставяне исковата молба без движение
обжалване на разпореждане за спиране на заповед за незабавно изпълнение
обжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист
обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
обжалване на решение на висшия адвокатски съвет
обжалване на решение на дисциплинарната комисия на камарата на частните съдебни изпълнители
обжалване на решение на дисциплинарната комисия на нотариалната камара
обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост
обжалване на решения на общото събрание на жск
обжалване отказ на нотариус
обжалване отказ на съдия по вписванията
обжалване решение на общото събрание на адвокатите от страната за избор на председател и членове на висшия адвокатски съвет
обида и квалифицирана обида
обикновени поименни акции
обикновено другарство
обиск
обичайно местопребиваване
облигации
обогатяване
обосновано съмнение
обоснованост на съдебен акт
обоснованост на фактическите констатации и изводи
образование
образуване и ръководене на организирана престъпна група
образуване на наследствена маса
обратен изпълнителен лист
обратен иск
обратен иск на поръчителя
обратен иск на поръчителя срещу длъжника
обратни искове при обективна отговорност
обратно действие
обратно действие на кз
обратно действие на материалния закон
обратно действие на наказателнопроцесуална норма
обратно действие на отмяната на присъда за конфискация
обратно действие на подзаконов нормативен акт
обратно изкупуване
обратно писмо
обсебване
обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив
обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай
обсебване на мотоциклет
обсебване при отказ да се върне вещта на собственика
обстоятелствена проверка
обстоятелствена част и диспозитив на обвинителен акт
обстоятелство, изключващо наказателната отговорност
обсъждане на доказателства от въззивния съд
обсъждане на неприобщени по делото свидетелски показания
обсъждане на обстоятелства извън фактическото обвинение
обучение на чужди граждани
обхват на договорната отговорност
обхват на обезщетението за неизпълнение
обхват на отговорност на застрахователя
общ режим на изтърпяване на наказанието
обща цел
обща част по предназначение
обществена опасност на деец
обществена опасност на деяние
обществено полезен труд
обществено порицание
общи и специални законови разпоредби
общи условия
общи части
общинска длъжност
общинска собственост
общност на умисъла
общо наказание
общодържавно издирване
общоопасни престъпления
обявяване в несъстоятелност
обявяване на договор за окончателен при насрещно задължение
обявяване на договора за окончателен при насрещно задължение
обявяване на отсъствие
обявяване на предварителен договор за окончателен
обявяване на присъда
обявяване на смърт
обявяване противоконституционност на наказателноправна норма
обяснения на временно задържано лице
обяснения на подсъдим
обяснения на страната
оглед
огнестрелно оръжие
оговор
ограничаване на правото на защита
ограничаване на процесуално право
ограничаване на родителски права
ограничена имуществена отговорност на работника или служителя
ограничена правосубектност на жск
ограничение за групиране на наказания при споразумение
ограничение за самопризнанието като смекчаващо вината обстоятелство
ограничения на собствеността
ограничено запрещение
ограничено отговорен съдружник
одобрен инвестиционен проект
одобряване на инвестиционен проект
одобряване на кадастрален план
одобряване на сметката за разпределение
одобряване на списъка на приетите от синдика вземания
одобряване на споразумение
одобряване на споразумение за тежко умишлено престъпление
одорологична експертиза
одържавени недвижими имоти
оздравително производство
оземляване на бежанци
оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството
оказване помощ на пострадалия
оклеветяване от длъжностно лице
окончателен разделителен протокол
опасен рецидив
опасна зона на движение и спиране
опасна зона на спиране
оперативна информация
оперативно-издирвателни действия
оперативно-следствено действие
оперативно дело
оперативно разпознаване
описание на непарична вноска
опит за данъчна измама
опит за изнасилване
опит за изнудване
опит за контрабанда
опит за кражба
опит за напускане на пределите на република българия без разрешение на надлежен орган
опит за подкуп на длъжностно лице
опит за убийство
опит към активен подкуп
опит при алтернативен умисъл за лишаване от живот на полицейски служител
оповестително действие
опорочена процедура за възлагане на обществена поръчка
оправдаване за по-тежко наказуемо престъпление
оправдаване от касационната инстанция
оправдаване при констатация за извършване на друго престъпление
оправдан стопански риск
оправдателна присъда
определение за налагане на глоба на основание чл. 266 нпк
определяне на граници
определяне на длъжността за заемане от държавен служител
определяне на дължима държавна такса
определяне на дялове в общите части на етажната собственост
определяне на квоти
определяне на наказание в размер на минимума
определяне на наказание доживотен затвор без замяна
определяне на наказание на непълнолетен
определяне на наказание над законоустановения минимум
определяне на наказание при алтернативни санкции
определяне на наказание при съкратено съдебно следствие
определяне на наказание при условията на чл. 54 нк
определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 нк
определяне на наказание при условията на чл. 57 нк
определяне на наказание при условията на чл. 58а нк
определяне на наказания на съучастници
определяне на общо най-тежко наказание
определяне на общо наказание за изтърпяни или неподлежащи на изтърпяване наказания
определяне на общо наказание при идеална или реална съвкупност от престъпления
определяне на ответник
определяне на по- голям дял на съпруга
определяне на по-голям дял на съпруга
определяне на пробационна мярка през изпитателен срок
определяне на първоначален режим на изтърпяване на наказанието
определяне на срок за изпълнение
определяне на типа затворническо заведение и режим на изтърпяване на наказание
определяне на цена по търговска продажба
определяне периодичност на пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес
определяне равностойността на липсващи вещи
определяне размер на наказание
определяне размера на дружествен дял
определяне размера на иск за имуществени вреди без доказателства
опрощаване на задължение
орган на власт
организация по параграф 12 пзр, зспзз
организирана престъпна група
оригинален характер на стока по змго
освидетелстване
освобождаване на длъжника от отговорност
освобождаване на застрахователя от отговорност
освобождаване на непълнолетен от изтърпяване на наказание при условията на чл. 69, ал. 2 нк
освобождаване на непълнолетен от наказателна отговорност
освобождаване на превозвача от отговорност
освобождаване на управител
освобождаване от внасяне на държавна такса
освобождаване от длъжност
освобождаване от кадрова военна служба
освобождаване от служба
освобождаване от такси и разноски
осиновяване
основаване на присъдата върху предположения
основание за възобновяване на наказателното дело
основание за командироване на съдии
основание за отмяна на съдебен акт
основание за прекратяване на съдебното производство по зопднпи
основания за назначаване на повторна експертиза
основания за спиране на съдебното производство
основания за търсене на административнонаказателна отговорност
основателност на иск
основателност на искане за възобновяване
основно възнаграждение за военно звание
особен залог
особен представител
особен представител в заповедно производство
особен представител в наказателния процес
особен представител на юридическо лице
особен режим на управление на общите части
особена жестокост
особени основания за нищожност на ипотека
особени правила в производството по несъстоятелност
особено големи размери
особено голямо количество
особено мнение
особено мъчителен начин
особено процесуално представителство
особено тежък случай
особено, непредвидено обстоятелство
оспорване автентичността на документ
оспорване на бащинство
оспорване на вземането на присъединен кредитор
оспорване на вземането при заповедно производство
оспорване на заключението на вещо лице
оспорване на истинността на документ
оспорване на констативен нотариален акт
оспорване на нотариален акт
оспорване на охранителния акт от прокуратурата
оспорване на припознаването
оспорване на припознаването от трети лица
оспорване на произход
оспорване на разпоредителни операции по договор за разплащателна сметка
оспорване на споразумение
оспорване на частен документ
оспорване процесуалната годност на доказателствени средства
оспорване съдържанието на нотариален акт
оспорена правна квалификация
оспоримост по чл. 24, ал. 4 ск
оставяне без разглеждане на искане за възобновяване
оставяне без разглеждане на касационен протест
оставяне без разглеждане на касационна жалба
осуетено наказателно преследване на лице извършило друго престъпление
осчетоводени фактури
осъден по непредявено обвинение по фактите
осъдителен иск
осъждане за първи път на лишаване от свобода
осъждане на лице без връзка с престъплението
осъществена евикция
осъществена евикция. предотвратена евикция.
отбелязване на плащане по менителница
отвличане
отвличане на бременна жена или ненавършило 18 г. лице
отвличане на две или повече лица
отвличане на дете
отвличане от въоръжено лице
отвличане от две или повече лица
отвличане по чл. 142, ал.3 нк
отвличане с користна цел или с цел отвлеченото лице да бъде изведено извън границите на страната
отвличане с цел предоставяне за развратни действия
отвличане с цел предоставяне за развратни действия на ненавършило 18 г. лице
отвод
отвод за висящ процес
отвод за неподведомственост
отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл.354в ал.1 от нк в това число и квалифицирани състави по чл. 354в ал.2 и 3 нк
отговор на искова молба
отговор на частната жалба
отговори, уличили го в извършване на престъпление
отговорност за вреди
отговорност за вреди при органно представителство на търговско дружество
отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения
отговорност за действия на дружеството до вписването
отговорност за деликти, извършвани от непълнолетни и за вреди, причинени от малолетни
отговорност за деликти, извършени от непълнолетни и за вреди причинени от малолетни
отговорност за задължения за задоволяване нуждите на семейството
отговорност за липси и повреди
отговорност за недостатъци
отговорност за чужди виновни противоправни действия
отговорност на гаранционен фонд
отговорност на държавата за вреди
отговорност на застрахователя
отговорност на застрахователя в хипотезата на регрес
отговорност на изпълнителя за недостатъци
отговорност на ликвидатор
отговорност на митнически агент
отговорност на превозвача и пътника при договор за превоз
отговорност на продавача за евикция на купувача от действителния собственик на вещта
отговорност на управителя и контрольора
отговорност на управителя и контрольора за причинени на дружеството вреди
отговорност на управителя на дружество
отговорност на учредителите на дружество
отговорност при неизпълнение на задължението за заявяване на откриване на производство по несъстоятелност
отделно изтърпяване на наказание
отделяне
отделяне на спорните от безспорните факти по делото
отегчаващи вината обстоятелства
отказ да свидетелствува
отказ да се назначи експертиза
отказ да участва лично в наказателното производство
отказ за групиране на наказания
отказ за изплащане на застрахователно обезщетение
отказ за кредитиране на свидетелски показания
отказ за потвърждаване на договор, сключен от мним представител
отказ за провеждане на съкратено съдебно следствие
отказ за условно осъждане
отказ на нотариус
отказ на съдия по вписванията
отказ от довършване на престъплението
отказ от изпълнение на задължения по военна служба
отказ от иск
отказ от кръвна проба
отказ от наследство
отказ от право на ползване
отказ от правосъдие
отказ от приложение на чл. 24 нк
отказ от приложение на чл. 68 нк
отказ от събиране на доказателства
отказ от съкратено съдебно следствие
отказ от условно осъждане
отказ поради основателна причина
отказ поради основателни причини при договор за изработка
отклонение от военна служба
отклонение от одобрен архитектурен проект
отклонения в площта на недвижим имот
отклоняване на оръжие
откриване и несъобщаване, унищожаване или повреждане на културна ценност
откриване на културна ценност
откриване на наследство
откриване на производство по несъстоятелност
откриване на производство по несъстоятелност при липса на имущество
открито съдебно заседание
отлагане ползването на платен годишен отпуск
отменена оправдателна присъда поради нарушение на закона
отменена осъдителна присъда
отменена по протест оправдателна присъда
отменена присъда поради допуснати процесуални нарушения
отменителен /павлов/ иск
отменителен иск
отменителен иск в производство по несъстоятелност
отменителен иск по допк
отменителни искове
отметнина
отмяна-нарушено право на участие
отмяна-неистинност на документ
отмяна-неистинност на заключение
отмяна-неистинност на свидетелски показания
отмяна-ненадлежно представителство
отмяна-нови обстоятелства
отмяна-нови писмени доказателства
отмяна-особено процесуално представителство
отмяна-отмяна на съдебен акт или акт на държавен орган
отмяна-подправен документ
отмяна-престъпно действие
отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение
отмяна-решение на еспч
отмяна на административен акт
отмяна на арбитражно решение- недееспособност на страната при сключване на арбитражно споразумение
отмяна на арбитражно решение- ненадлежно уведомяване на страната или невъзможност за участие
отмяна на арбитражно решение- образуване на арбитражен съд или процедура без съобразяване със споразумението на страните
отмяна на арбитражно решение- разрешен спор извън арбитражното споразумение или произнасяне извън предмета на спора
отмяна на арбитражно решение- спорът не подлежи на арбитраж или противоречие с обществения ред
отмяна на арбитражно решение-липса или недействителност на сключено арбитражно споразумение
отмяна на влязло в сила решение
отмяна на въззивна оправдателна присъда
отмяна на въззивна присъда
отмяна на въззивно решение
отмяна на въззивно решение в частта, с която е прекратена гражданската му част
отмяна на въззивно решение в частта, с която е прекратено гражданската му част поради изтекла давност
отмяна на въззивно решение поради допуснати нарушения на правилата за доказване
отмяна на дарението
отмяна на завещание
отмяна на завещанията или даренията от наследник с право на запазена част
отмяна на констативен нотариален акт
отмяна на нотариален акт
отмяна на обезпечение
отмяна на определение
отмяна на отчуждаване
отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
отмяна на присъда
отмяна на присъда в гражданско осъдителна част