Ключови фрази

работодател
равностойност на липсващ материал
равностойност на предмет на престъплението
разваляне на договор
разваляне на договор по право
разваляне на договор по съдебен ред
разваляне на предварителен договор
разваляне поради неизпълнение
развлекателен софтуер
развод
развод по взаимно съгласие
развод поради разстройство на брака
разврат
разгласяване на позорни обстоятелства
разгласяване сведения, представляващи държавна тайна
разглеждане на граждански иск в наказателното производство
разглеждане на делото в отсъствие на подсъдим
разглеждане на делото в разумен срок
разглеждане на делото по искане на обвиняемия
разглеждане на наказателно дело в състав от един съдия и двама съдебни заседатели
разграничаване на изнасилване от блудство
разграничаване на кражба от незаконна сеч
разделителен протокол
разделност на имуществата на приобретател и прехвърлител на търговско предприятие
разделност на отговорността
разделяне на дело
разделяне на децата при развод
разделяне на искове
разкриване на обективната истина
разлика в размера на предмета на престъплението
разлика между блудство и хомосексуализъм
разлика между грабеж и кражба
разлика между гражданскоправна и наказателноправна измама
разлика между закон за еднакво и закон за същото наказуемо престъпление
разлика между измама и неизпълнение на договор
разлика между кражба, извършена по специален начин и измама
разлика между обида и клевета
разлика между обикновена и професионална непредпазливост
разлика между основен и квалифицирани състави на чл. 325 нк
разлика между пряк и евентуален умисъл
разлика между умисъл и непредпазливост
разлики в разглеждането на наказателно производство по общия ред и по глава 29 нк
различие в автотехнически експертизи
различие между размер на наложено и размер на съответно на престъплението наказание
различия в експертни изследвания
различия във функциите на длъжността
размер на вноска
размер на гаранцията за допускане на обезпечение на бъдещ иск
размер на допълнителен платен годишен отпуск по зданс
размер на имуществени вреди
размер на неустойка
размер на обезщетението
разместване на доказателствената тежест
разноски-несъстоятелност
разноски
разноски в заповедно производство
разноски при прекратяване на делото
разписка
разпит като свидетели на лица, извършвали действия по разследване
разпит като свидетели на лица, извършвали оперативно-издирвателна дейност
разпит на вещи лица
разпит на малолетен/непълнолетен
разпит на обвиняем пред съдия
разпит на поемни лица
разпит на свидетел пред съдия
разпит на свидетел с тайна самоличност
разпит по делегация
разпит пред съдия
разпит чрез видеоконференция
разпознаване
разпознаване на лице
разпознаване по гласа
разпознаване по снимков материал
разполагаема част
разпоредителни действия с имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки по зопдиппд
разпореждане с веществени доказателства
разпореждане с кооперативно имущество
разпореждане с обща движима вещ
разпореждане с чужда вещ
разпореждане със семейното жилище
разпореждане със средства на акционерно дружество
разпределение на застрахователната сума между увредените от едно събитие лица
разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
разпределяне на жилища в жск
разпределяне на имотите при делба
разпределяне на ползването
разпределяне на ползването на съсобствена вещ
разпространение на наркотични вещества
разпространение на порнографски материали
разпространяване на обида и клевета
разпространяване на позорно обстоятелство
разрешение за работа на чужденец
разрешение за строеж
разрешителен режим по зе
разсрочване на задължение
разсрочване на задължение по приватизационен договор
разсрочено заплащане на застрахователна премия
разсрочено плащане
разумен срок на наказателния процес
разширен съдебен състав
разширяване състава на експертиза
рамков договор
ранна преклузия
реабилитации
реабилитация по право
реабилитация по съдебен ред
реализирано право на приспадане на данъчен кредит
реална съвкупност
реална част
ревандикационен иск
ревизионен акт
регистрационен режим по зппм
регистрационен режим по зстз
регистрационен режим по зф
регистрационен талон на мпс
регистрация на марка
регистърно производство
регламент (ео) № 539/2001 на съвета от 15.03.2001 г.
регламент (ео) № 562/2006 г. на европейския парламент и на съвета от 15.03.2006 г. (кодекс на шенгенските граници)
регламент (eиo) № 2913/92 г.
регламент (eo) № 1889/05 на европейския парламент относно контрола на пари в брой
регресен иск
регресен иск на застрахователя по задължителна застраховка "гражданска отговорност"
регресен иск на застрахователя срещу причинителя
регресна отговорност
регулационен план
ред за връчване на уведомление за предсрочна изискуемост
ред за свикване на общото събрание на собствениците в етажната собственост
ред за установяване употребата на алкохол
редовен от външна страна документ
редовно заявление за издаване на заповед за изпълнение
редовно призоваване във въззивното производство
редовно призоваване на подсъдимия
редовност на исковата молба
редовност на търговските книги
режим-транзит
режим "митническо складиране"
режим за внос и износ на благородни метали
режим за пребиваване на чужденци на територията на ес
режим за придобиване и държане на предмет - археологически обект/паметник на културата
режим на внос и износ на валутни ценности
режим на съпружеска имуществена общност
резултатно престъпление
реивандикационен иск
реквизит на запис на заповед
реквизити на застрахователен договор
реквизити на заявление за издаване на заповед за изпълнение
рекет
рекет, извършен от две или повече лица
рекет, извършен от или с участието на длъжностно лице
рекет, извършен спрямо длъжностно лице във връзка със службата му
рекет, когато е причинена средна или тежка телесна повреда, ако за извършеното престъпление не се предвижда по-тежко наказание
рекет, когато са причинени значителни имуществени вреди
рекет, представляващ опасен рецидив
рекет, придружен с лека телесна повреда
рекет, придружен със заплаха за убийство или тежка телесна повреда
рекламация при загуба на товар
религиозна дейност осъществена от търговско дружество
реорганизиране и разформироване на поделение
реституционен ефект
реституция
реторсия
рецидив
решаване на дело със споразумение
решение за откриване на производство по несъстоятелност
решение за отчуждаване на недвижим имот при еднолично търговско дружество
решение за прекратяване на производството
решение на извънреден конгрес на политическа партия
решение на общински съвет за завеждане на иск по договор за общинска приватизация и следприватизационен контрол
решение на общо събрание
решение на общо събрание за разпореждане с недвижим имот
решение на общо събрание на кооперация
решение на общото събрание на етажните собственици
решение на поземлен орган
решение на управителния съвет на нзок
решение при правилно първоинстанционно решение
решение при признание на иска
риск от случайно погиване или повреждане на лизингова вещ
рискова маневра
родител с местожителство или местопребиваване в чужбина
родителски права и задължения
родителски права след развода
родова подсъдност