Ключови фрази

самоволен отказ от довършен опит
самоотвод
самопризнание
саморъчно завещание
самостоятелен вход
самостоятелен обект
самостоятелно процесуално значение на касационно основание
самоувреждане
самоуправство
свидетел очевидец
свидетел с тайна самоличност
свидетелска годност
свидетелски показания
свидетелски показания на полицейски служител
свидетелство за съдимост
свикване на ос на жск
свикване на ос по искане на съдружници
свобода на договаряне
свобода на словото
свръх петитум
свързани лица
сговор
сгрешена правна квалификация на деяние
сдружение за защита на авторските права
сдружение за напояване, регистрирано по зсн
сдружение с нестопанска цел
секретно производство
сексуална експлоатация
семейно жилище
сервитут
сервитутни зони
сервитутно право
сертификат за европейско изпълнително основание за безспорно вземане
сила на пресъдено нещо
сила на пресъдено нещо на мотиви на решение
симулативна сделка
симулация
синдик
синдикална организация
система от косвени доказателства
системни нарушения на трудовата дисциплина
системно заемане на парични средства срещу облага
склоняване към проституция
сключване на неизгодна сделка по в това число и квалифициран състав
сключване на споразумение без съгласие на страните и след внесен обвинителен акт
сключване на трудов договор
сключване на трудов договор с пенсионер
скрит пълномощник
скрити задължения
скрити недостатъци
скрито съучастие
скужебно известни факти
следовател
следствен експеримент
словна марка
служебна справка за търговска регистрация
служебно известни факти
служебно начало
служебно правоотношение
служебно приложение на императивен материален закон
служебно съединяване на искове
служебното начало при проверка на присъдата
служене с неистинско завещание
служител под прикритие
случайно деяние
случайно разпределение
случайно събитие
смекчаване на наказателна отговорност
смекчаващи вината обстоятелства
смекчаващи и отегчаващи обстоятелства
смекчена наказателна отговорност
смесен петчленен състав на вкс и вас
смесена вина
смесена съсобственост
смърт и телесна повреда при професионална непредпазливост-електроремонтна дейност
солидарен длъжник
солидарна отговорност
солидарна отговорност между отчуждителя и правоприемника за задълженията на търговско предприятие
солидарна отговорност на нововъзникнали търговски дружества
солидарна отговорност при множество деликвенти
солидарност
спасителна маневра
спедитор
спедиционен договор
спекулативна продажба
специална и генерална превенция
специална цел
специални знания
специални разузнавателни средства
спиране изпълнението на присъда
спиране или ограничаване на изпълнението
спиране на въвод във владение
спиране на давност
спиране на изпълнение в заповедно производство
спиране на изпълнение на съдебно решение
спиране на изпълнението на влязло в сила решение
спиране на изпълнително производство
спиране на наказателното производство от касационната инстанция
спиране на охранително производство
спиране на придобивна давност
спиране на производство по несъстоятелност
спиране на производството по делото
спиране на работа за повече от 15 работни дни
спиране на регистърно производство
спиране на съдебно производство-при несъстоятелност
спирачни следи
списък на предявени вземания
списък на приети вземания
списък на разноските
спогодба
спомагане за отчуждаване предмета на престъплението
спор за възстановяване на земеделски имоти, включени в строителните граници
спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие
спор за материално право
спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд
спор за материално право на собственост върху земеделски земи
спор за подсъдност
спор за подсъдност по н.а.х.д.
спор относно родителските права
спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина
споразумение
споразумение за намаляване на трудово възнаграждение
споразумение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи
споразумение между страните по договор за финансов лизинг
споразумение при развод по взаимно съгласие
споразумение при развод поради разстройство на брака
спорна администрация
спорове за подсъдност
способ за извършване на делба
способи за доказване
способи за проверка обясненията на подсъдимия
способи за установяване на алкохолна концентрация
справедливост
справедливост на наказание
справедливост на обезщетение
справедливост на обезщетението
справки-декларации по зддс
справки по книгите за вписване
спряно от движение мпс
сравнение между измама и обсебване
средна телесна повреда
средна телесна повреда в транспорта
средна телесна повреда на повече от едно лице
средна телесна повреда по хулигански подбуди
средносписъчен брой на заети в приватизирано предприятие
средства от фонд "инвестиции" при цкс
средства от фондове, предоставени от европейския съюз
средства с целево предназначение
средство на престъплението
срок в полза на длъжника
срок за започване на съдебно следствие
срок за изпитване
срок за изпълнение при разваляне на договор
срок за подаване на тъжба
срок за предявяване на бъдещ иск
срок за явяване на работа
срок на действие
срок на договора
срок на пробационна мярка безвъзмезден труд в полза на обществото
срокове за налагане на дисциплинарни наказания
срокове при трудови спорове
срочен трудов договор
стабилитете на издадената заповед за изпълнение
старши дознател
статут и правосубектност на ловните дружини
статут на "недвижима културна ценност"
статут на бежанец
статут на постоянно пребиваващ чужденец
степен на обществена опасност
стойност на дружествен дял
стойност на наркотично вещество
стойност на отнето имущество
стойност на предмета на престъплението
стокова разписка
стоково-оценителна експертиза
стоп-линия
стопанисване на дивеч
стопанска непоносимост
стрелба с огнестрелно оръжие
строително-монтажни работи
субект на данъчно престъпление
субект на престъпление
субект на престъпление по служба
субективна страна на деяние
субективна страна на длъжностното присвояване
субективна страна на престъпление по служба
субективна съставомерност
субективни предели на изпълнителния лист
субективни предели на сила на пресъдено нещо
субективно съединяване на искове
суброгационен иск
суброгация
субсидия
суперфиция
счетоводен баланс
счетоводна експертиза
счетоводни документи с невярно съдържание
счетоводни книги
счетоводно-икономическа експертиза
счупване на горен крайник
счупване на зъб
счупване на носна кост
счупване на подезична кост
счупване на челюст
съавторство
събиране и проверка на доказателства
събиране на доказателства в процедура по глава двадесет и седма от нпк
събиране на нови доказателства във въззивното производство
събиране на публично държавно вземане
събиране на такси и разноски по изпълнението
събирателно дружество
съвкупление с малолетно лице
съвкупна доказателствена маса
съвкупна оценка на доказателствен материал
съвкупност и рецидив при множество престъпления
съвкупност от престъпления
съвладение
съдебен акт, който не подлежи на касационно обжалване
съдебен контрол на решенията на общото събрание на сдружението
съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на закона
съдебен състав
съдебна компенсация
съдебна поръчка
съдебна реабилитация
съдебна спогодба
съдебни разноски
съдебни разноски за юрисконсулт
съдебно-балистична експертиза
съдебно-ветеринарна експертиза
съдебно-изкуствоведска експертиза
съдебно-икономическа експертиза
съдебно-медицинска експертиза
съдебно-медицинска експертиза по писмени данни
съдебно-оценителна експертиза
съдебно-патологична експертиза
съдебно-почеркова експертиза
съдебно-психиатрична експертиза
съдебно-психологична експертиза
съдебно-строителна експертиза
съдебно-счетоводна експертиза
съдебно-техническа експертиза
съдебно признание на факт
съдебно следствие по общия ред
съдебномедицинска експертна комисия
съдия-изпълнител
съдия по вписванията
съдружник в дружество с ограничена отговорност
съдържание и начин на попълване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение
съдържание на заповед за дисциплинарно наказание
съдържание на заповед за уволнение
съдържание на ипотечния договор
съдържание на обвинителен акт
съдържание на оздравителен план
съдържание на подлежащите на вписване актове
съдържание на пълномощното
съединяване на искове в бързо производство
съзастраховане
създаване и разпространяване на порнографски материал
съизвършител
съизвършителство
съкратено съдебно следствие
съкратено съдебно следствие при определяне на наказанието за вещно укривателство
съкратено съдебно следствие при повече подсъдими
съкратено съдебно следствие при престъпления по транспорта
съкращаване на щата
съобразена скорост на движение
съоръжения за присъединяване
съответен протест
съответно обвинение в първата инстанция
съответствие между отбрана и нападение
съответствие между фактически констатации и правни изводи
съотнасяне на престъплението по чл. 286 от нк с правото на жалба и изразяването на гражданска позиция
съотношение между наказателна и административнонаказателна отговорност
съотношение между несъобразена и неразрешена скорост
съотношение между отегчаващи и смекчаващи вината обстоятелства
съотношение между правни норми
съотношение между престъпления против собствеността с тези против стопанството
съотношение между съставите по чл. 122 и 123 нк
съотношение на престъпни състави
съотношение на рецидив
съотношение на съвкупност и рецидив
съпричиняване
съпричиняване от недееспособно лице
съпричиняване при трудова злополука
съпружеска имуществена общност
съпружеска имуществена общност /сио/
съпружеска съсобственост върху отнета вещ
съсловна организация
съсобствен парцел, застроен със сгради индивидуална собственост
съсобственост
съсобственост върху дружествен дял
съставно ппс
съставно престъпление
съставомерен признак
съставомерен резултат
съставомерни вреди
съставомерни последици
съставомерно деяние
съставомерност на деяние
съставяне и подправка на неистински частен или официален документ
съставяне на официален документ
съставяне на официален документ с невярно съдържание
съставяне на официален документ с удостоверяване на неверни обстоятелства
съставяне на частен документ
състояние на афект
състояние на будна кома
състояние на силно раздразнение
състояние на уплаха и смущение
съучастие
съучастническа дейност
съхраняване на веществени доказателства
съчетание на привидна и прикрита сделка
съчетание на процесуална фигура ''подсъдим и пострадал'' и ''подсъдим и свидетел''
съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата
съществени процесуални нарушения
съществени различия в съдебно-медицински експертизи
съществено изменение на обвинението
съществено нарушение на процесуални правила, което не налага връщане на делото за ново разглеждане
съществено нарушение на съдопроизводствените правила
съществуване на трудово правоотношение