Ключови фрази

таван
тайна на съйвещание
такса за пренос на електроенергия
такси за обучение на чуждестранни граждани
такси и разноски по изпълнитено дело
теглене на жребий
тежест на деяние
тежка или средна повреда, причинена при професионална непредпазливост
тежка или средна телесна повреда, извършена повторно
тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив
тежка или средна телесна повреда, причинена по непредпазливост
тежка телесна повреда
тежка телесна повреда в транспорта
тежко алкохолно повлияване
телесна повреда на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице
телесна повреда на майка или баща
телесна повреда на представител на обществеността, длъжностно, военно или ползващо се с международна защита лице
телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на мв, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител
телесна повреда от лице, извършило умишлено друга тежка или средна телесна повреда по чл. 128 и 129 или по този член, за която не е постановена присъда
телесна повреда, причинена в състояние на силно раздразнение и превишаване пределите на неизбежната отбрана
телесна повреда, причинена от длъжностно лице, представител на обществеността или лице от състава на полицията
телесна повреда, причинена по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, или с особена жестокост
телесна повреда, причинена по начин или със средства, опасни за мнозина
телесна повреда, причинена по начин, особено мъчителен за пострадалия
телесна повреда, причинена по хулигански подбуди
телефонна измама
териториална дирекция на националната агенция за приходите
тест
техническа грешка
техническа грешка при изписване на акт
техническа грешка при изписване на дата
техническа неизправност на застраховано мпс
техническа неизправност на кораб
техническо средство
тип на затворническо заведение
товарителница
токсикологична експертиза
топлинна енергия
топлопреносна мрежа
тотална щета
трайна неработоспособност
трайно затрудняване движението на долен крайник
трайно затрудняване движенията на горен десен крайник
трайно намалена работоспособност
трайно намаляване на слуха
транспортни престъпления и причинна връзка
трансфер на български гражданин осъден от чуждестранен съд
трансфер на български гражданин, осъден от чуждестранен съд
трансфер на осъдени лица и признаване изпълнението на присъда на чуждестранен съд
трансформация
трансформация на държавна собственост в общинска собственост
трансформация на задължението за гледане в парично
трансформация на правото на ползване в право на собственост
трансформация на правото на строеж в право на собственост
трасологична експертиза
трафик на бременна жена
трафик на хора
трафик на хора, представляващ опасен рецидив
трафопост
трети лица по пряк иск срещу застрахователя
трето лице-помагач
трето лице-помагач на ответника /търговско дружество/
трето лице
трето лице, ползващо съсобствен имот
труд в полза на обществото
трудов договор със срок за изпитване
трудов стаж
трудова ангажираност на подсъдим
трудова злополука
трудова книжка
трудово възнаграждение
трудово правоотношение
трудоустрояване
тъкуване на решението
тълкуване на договор
тълкуване на едностранна сделка
тълкуване на касационно решение
тълкуване на решението
търг
търговия с влияние
търговска марка
търговска сделка
търговски пълномощник
търговски пълномощници - прокурист
търговски спорове
търговско дружество
търговско дружество с държавно участие в капитала
търговско дружество с общинско участие в капитала
търпим строеж
търсене без надлежно разрешение на археологически обекти