Ключови фрази
Делба * съсобственост * реституция * одържавени недвижими имоти * конституиране на страни * недопустим съдебен акт * упълномощаване


2
гр. д. № 1822/2009 г. на ВКС, ГК, І г. о.
РЕШЕНИЕ


N 440

София, 25.11.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на петнадесети ноември две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

при секретар Даниела Никова изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева гражданско дело N 1822/2009 год.

Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по подадена от [фирма], [населено място] касационна жалба срещу решение от 05.06.2008 г. по гр. д. № 191/2006 г. на Софийски градски съд, в частта, с която е допуснато извършване на делба на обекти 1, 5 и 6 по исковата молба.
Въззивното решение се обжалва с касационна жалба и от В. М. В., И. М. В., Т. Г. П., М. И. П., М. В. Л.-П., З. И. П., Т. И. П., Л. И. Г., Б. И. Г., М. Д. Д., П. Е. М. Р. и В. Х. М. в частта, с която е обезсилено първоинстанционното по гр. д. № 7989/2002 г. на СРС за допускане до делба на недвижими имоти, съставляващи обекти № № 2 и 4 по исковата молба; в частта, с която е отхвърлен иска за делба по отношение на обект № 3 и обект № 1 по исковата молба и в частта, с която е оставено без уважение искане по чл. 282 ГПК отм. с доводи за незаконосъобразност и неправилно прилагане на материалния закон.
С определение № 731 от 06.08.2010 г., постановено по делото, е допусната касационна проверка на въззивното решение по разрешените с него въпроси: 1. възниква ли съсобственост между реституираните собственици и дружеството по отношение на имоти по п. 1, 5 и 6 по исковата молба, които са били включени в дълготрайните му активи и които са били реституирани по силата на ЗВСОНИ или на основание чл. 18, ал. 1 ЗППДОИ реституираните собственици имат право да получават съответни части от акциите на дружеството: 2. дали обектите под №№ 2, 3 и 4 в исковата молба са съществували реално към момента на влизане в сила на ЗВСОНИ, което е предпоставка за настъпване на реституцията в полза на правоимащите лица по силата на закона. касационната проверка е допусната поради разрешаване на въпроса в противоречие със задължителната практика каквато представлява ТР № 1 от 17.05.1995 г. на ОСКГ на ВКС.
Върховният касационен съд извърши проверка за допустимостта на въззивното решение и намери следното:
Искът за делба, предмет на гр. д. № 7989/2002 г. на СРС, е предявен от физически лица, наследници на акционерите на национализираното [фирма], между които и Н. П.. Страната, която е живеела извън РБ, е упълномощила на 19.05.2000 г. В. Л. П. от [населено място], да я представлява по делото. Пълномощникът от своя страна е упълномощил адв. К. да представлява и защитава упълномощителката по делото. Във въззивното производство по гр. д. № 191/206 г. призовката, адресирана до Н. П. за насрочено съдебно заседание за 11.05.2007 г., е била връчена на пълномощника й В. П.. За следващите съдебни заседания страната е считана за уведомена на основание чл. 41, ал. 6 ГПК отм. Въззивното решение е постановено на 05.06.2008 г.
В производството пред касационния съд е прието като доказателство удостоверение за смъртта и наследниците на надежда П., от което се установява, че тя е почина на 23.02.2007 г. От това следва, че за въззивното производство пълномощникът не е могъл да приеме съдебните книжа, тъй като пълномощията му към този момент са били прекратени със смъртта на упълномощителя (чл. 41 ЗЗД). Починалото физическо лице не е правен субект, не притежава процесуална правоспособност и дееспособност и не може да бъде страна в гражданския процес. Въззивното решението е постановено по отношение на несъществуващ правен субект, който не може да бъде адресат на решението, поради което то е недопустимо. Друга последица от несвоевременно конституиране наследниците на починалата страна е лишаването им от възможността да участват във въззивното производство и организират защитата си. Недопустимото въззивно решение следва да бъде обезсилено и делото върнато на въззивния съд за ново разглеждане и произнасяне с участието на наследниците на починалата страна.
Поради недопустимостта на обжалваното въззивното решение, не следва да се обсъжда неговата обоснованост и законосъобразност по въпросите, по които е допусната касационна проверка.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІV г. о.

Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА решение от 05.06.2008 г. по гр. д. № 191/2006 г. на Софийски градски съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Софийски градски съд.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: