Ключови фрази


1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

201
гр. София, 07.04.2022 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на осми март през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА
ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 1140 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 във връзка с чл. 280, ал. 1 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на ответника Сдружение „Шуменска търговско-промишлена палата“, [населено място] чрез процесуален представител адв. Б. Н. Г. срещу решение № 260007 от 13.01.2021г. по в. т. дело № 479/2020г. на Апелативен съд Варна, Търговско отделение, с което е потвърдено решение № 68 от 13.07.2020г. по т. дело № 216/2019г. на Добрички окръжен съд, Търговско отделение. С потвърдения първоинстанционен съдебен акт са отменени всички решения на Общото събрание на Сдружение „Шуменска търговско-промишлена палата“, взети на 06.02.2019г.
Касаторът прави оплакване за недопустимост на въззивното решение поради недопустимост на иска по следните съображения: 1/ за ищеца „Топлоснабдяване“ АД липсва активна процесуална легитимация за предявяване на иска поради това, че не е член на сдружението към датата на провеждане на Общото събрание – не е участвал при учредяване на сдружението, не е приеман на по-късен етап, евентуално дори и „Топлоснабдяване“ ООД да е било член на сдружението, то след преобразуването му в „Топлоснабдяване“ АД с решение от 31.10.2003г. по ф. дело № 809/2003г. на Шуменски окръжен съд членствените правоотношения са прекратени; 2/ искът е предявен след срока по чл. 25, ал. 6 ЗЮЛНЦ – поканата за Общото събрание на сдружението е обявена в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през м. януари 2019г., а искът е предявен през м. август 2019г. Касаторът релевира евентуални доводи за неправилност на обжалвания въззивен съдебен акт поради нарушение на материалния закон.
В приложеното към касационната жалба изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са инвокирани доводи за допускане на касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК, тъй като въззивният съд се е произнесъл по материалноправни въпроси в противоречие с практиката на ВКС и които са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото:
1. Дали заявленията за вписване, документите, приложени с тях, и актовете на съда за оповестяване представляват подлежащи на обявяване актове по смисъла на чл. 5 ЗТР и дали за тях е приложима презумпцията на чл. 9, ал. 2 ЗТР? – противоречие с определение № 783/30.12.2009г. по ч. т. д. № 761/2009г. на ВКС, ТК, I т. о. и определение № 149/15.02.2016г. по т. д. № 1490/2015г. на ВКС, ТК, I т. о. /основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК/.
2. При преобразуване чрез промяна на правната форма на търговско дружество новоучреденото дружество запазва ли членствените отношения в сдружението, в което е членувало преобразуващото се дружество или новоучреденото дружество като нововъзникнал правен субект следва да бъде прието от Общото събрание по реда за приемане на нови членове? – касаторът поддържа, че по този въпрос няма формирана практика на ВКС, а неговото разрешаване е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, доколкото подобни казуси не са изключение и са съществени за прилагане на разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗЮЛНЦ /основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК/.
Ответникът „Топлоснабдяване“ АД, [населено място] не изразява становище по касационната жалба.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като взе предвид данните по делото и поддържаните доводи, приема следното:
Касационната жалба отговаря на изискванията на чл. 283 и чл. 281 ГПК – подадена е от надлежна страна в предвидения в чл. 283 ГПК преклузивен едномесечен срок срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и в нея са посочени касационни основания, а в изложението – основания за допускане на касационно обжалване.
За да направи извод, че ищецът „Топлоснабдяване“ АД притежава активна процесуална легитимация за предявяване на иска с правно основание чл. 25, ал. 6 във връзка с ал. 4 ЗЮЛНЦ, въззивният съд е приел, че към момента на приемане на решенията от Общото събрание на 06.02.2019г. ищецът е бил член на Сдружение „Шуменска търговско-промишлена палата“. Съдебният състав се е позовал на писмо изх. № 066/12.06.2001г. от Сдружение „Шуменска търговско-промишлена палата“ до управителя на „Топлоснабдяване“ ООД, удостоверяващо, че с решение по протокол № 5/11.06.2001г. на Управителния съвет на сдружението дружеството е прието за постоянен член на сдружението, съобразил е протоколите от заседания на Общото събрание, установяващи, че представляващият дружеството Д. Д. е бил избиран на различни длъжности през годините, както и че дружеството като постоянен член на сдружението е заплащало годишен членски внос до 2016г. вкл., и е отчел обстоятелството, че с решение на Управителния съвет от 17.07.2019г. „Топлоснабдяване“ АД е изключено като член на сдружението.
Евентуалното възражение на ответника /настоящ касатор/, че дори и да се приеме, че „Топлоснабдяване“ ООД е било член на палатата, то след преобразуването му в АД е трябвало да бъде отново прието за член, което не е сторено, е прието за неоснователно по следните съображения: преобразуването на едно дружество от ООД в АД представлява промяна на неговата правноорганизационна форма по реда на чл. 264 ТЗ, при която новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация; преобразуващото се и новоучреденото дружество имат един и същ материален и персонален субстрат /имущество и членски състав/; правосубектността на преобразуващото се дружество не изчезва, касае се за едно и също юридическо лице, което до вписването на преобразуването в търговския регистър има една правно-организационна форма, а след това придобива друга, като правата и задълженията преминават изцяло и без промеждутък от време върху новоучреденото дружество – чл. 264з ТЗ.
Изводът, че преклузивният едномесечен срок за предявяване на иска по чл. 25, ал. 6 ЗЮЛНЦ е спазен, е аргументиран с обстоятелството, че срокът тече от момента на узнаване за взетите решения, а не от момента на поканата за събранието. Моментът на узнаване за поканата за свикване на събранието е приет за ирелевантен към процесните отношения. Предвид твърдението на ищеца, че е узнал за атакуваните от него решения на 24.07.2019г. във връзка с уведомяването му по ел. поща за изключването му от сдружението, и липсата на твърдения и доказателства от страна на ответника за друг момент на узнаване, съдебният състав е заключил, че предявеният през август 2019г. иск е в срока по чл. 25, ал.6 ЗЮЛНЦ.
За да направи извод за основателност на иска за отмяна на решенията на Общото събрание на Сдружение „Шуменска търговско-промишлена палата“, взети на 06.02.2019г., въззивният съд е приел, че при свикване на Общото събрание е допуснато нарушение на чл. 15, ал. 3 от Устава на сдружението, съгласно който Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на мястото за обявления в сградата на Палатата и се изпраща до постоянните и почетните членове най-малко седем дни преди събранието. Съдебният състав е констатирал, че ищецът в качеството му на постоянен член на сдружението не е получил такава покана. Изложил е и евентуални съображения, че не е спазен едномесечният срок по чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ за обявяването на поканата в Търговския регистър – събранието е свикано от Шуменски окръжен съд с определение от 27.12.2018г. на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ, поканата е обявена в Търговския регистър на 10.01.2019г., а заседанието на Общото събрание е проведено на 06.02.2019г., т. е. поканата е обявена в Търговския регистър по-малко от един месец преди провеждането му.
Доводът на касатора за допускане на касационно обжалване на въззивното решение по чл. 280, ал. 2, предл. 2, тъй като същото е недопустимо, е неоснователен. Съгласно постоянната практика на ВКС съдебното решение е недопустимо в следните случаи: когато не отговаря на изискванията за решаване на делото по същество; когато решението е постановено при липса на право на иск или ако правото на иск не е упражнено надлежно; когато съдът е бил десезиран от спора; при липса на положителна или наличието на отрицателна процесуална предпоставка; когато съдът се е произнесъл по непредявен иск. Наличието на активна процесуалноправна легитимация на ищеца да предяви иск с правно основание чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ за отмяна на решения на Общото събрание на сдружението, както и предявяването на иска в преклузивния едномесечен срок по чл. 25, ал. 6 ЗЮЛНЦ представляват абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на конститутивния иск по чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ. Въззивният съд в съответствие с константната практика на ВКС и предвид релевираните в отговора на исковата молба възражения и направените във въззивната жалба оплаквания е изследвал активната процесуална легитимация на ищеца, спазването на преклузивния срок и наличието на правен интерес от предявяване на конститутивния иск.
Формулираният от касатора втори материалноправен въпрос е относим към довода за недопустимост на въззивното решение поради липса на активна процесуална легитимация на ищеца да предяви конститутивния иск, тъй като членственото му правоотношение било прекратено поради преобразуване на „Топлоснабдяване“ ООД в „Топлоснабдяване“ АД с решение от 31.10.2003г. по ф. дело № 809/2003г. на Шуменски окръжен съд членствените правоотношения са прекратени. При преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната форма с вписване на преобразуването настъпва по право прекратяване на преобразуващото се дружество без ликвидация и възникване на новоучреденото дружество. С вписването на преобразуването в Търговския регистър възниква общо правоприемство - цялото имущество на преобразуващото се дружество към момента на преобразуването, състоящо се от права, задължения и фактически състояния, преминава върху новоучреденото дружество. При прекратяване на юридическото лице или при смърт на физическото лице – член на сдружение с нестопанска цел членственото правоотношение не е прехвърлимо и не е наследимо. В конкретния случай обаче, както е приел въззивният съд въз основа на представените доказателства, е налице индиция, че „Топлоснабдяване“ АД е било член в Сдружение „Шуменска търговско-промишлена палата“ към момента на приемане на решенията на Общото събрание на 06.02.2019г. - дружеството като постоянен член на сдружението е заплащало годишен членски внос до 2016г. вкл.; представляващият дружеството Д. Д. е бил избиран на различни длъжности през годините; с решение на Управителния съвет от 17.07.2019г. „Топлоснабдяване“ АД е изключено като член на сдружението.
Доводът на касатора за допускане на касационно обжалване на въззивното решение по първия материалноправен въпрос по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК е неоснователен, тъй като не са осъществени основната и допълнителната предпоставки на посочената разпоредба. Въззивният съд не е отрекъл, че поканата за свикване на Общото събрание подлежи на обявяване в Търговския регистър по чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 5 ЗТР, нито е приел неприложимост на презумпцията на чл. 9, ал. 2 ЗТР по отношение на узнаване на поканата за свикване на Общото събрание, а е приел, че срокът тече от узнаване на взетото решение съгласно чл. 25, ал. 6 ЗЮЛНЦ. Цитираните от касатора определения са неотносими към установяване на началния момент, от който започва да тече срокът по чл. 25, ал. 6 ЗЮЛНЦ.
Поради липса на твърдените от касатора основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 2, предл. 2 ГПК не следва да бъде допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Апелативен съд Варна. С оглед изхода на делото, разноски на касатора не се дължат. Разноски на ответника по касационната жалба не се присъждат, тъй като не са поискани и не са представени доказателства, че такива са направени в касационното производство.
По изложените съображения Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 260007 от 13.01.2021г. по в. т. дело № 479/2020г. на Апелативен съд Варна, Търговско отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.