Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 54

гр. София, 15.02.2022 г.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на петнадесети февруари, две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА
ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ
ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№908 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на синдика на Кредитно-спестовна кооперация „Р. популярна каса“ /н/ срещу решение №28 от 11.02.2021 г. по в.т.д.№280/2020 г. на АС Велико Търново. С обжалваното решение е потвърдено решение №92 от 03.07.2020 г. по т.д.№353/2019 г. на ОС Русе, с което са отхвърлени предявените от синдика на Кредитно-спестовна кооперация „Р. популярна каса“ /н/ срещу КСК „Р. популярна каса“ /н/ и С. П. Ц.: иск по чл.647 ал.1 т.6 от ТЗ, евентуално съединен с иск по чл.135 от ЗЗД, за обявяване за недействителен по отношение на кредиторите на масата на несъстоятелността на договор за покупко-продажба на недвижим имот /с данъчна оценка от 4537.70 лв./, обективиран в нотариален акт №38, т.II, рег.№4979, дело №204 от 26.04.2018 г. на нотариус с рег.№2020 на НК София.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени данните по делото, намира касационната жалба за процесуално недопустима по следните съображения:
С разпоредбата на чл.280, ал.3, т.1 от ГПК от обхвата на касационно обжалване са изключени решенията по въззивни дела с размер на цената на иска до 5000 лв. – за граждански дела и до 20 000 лв. - за търговски дела. В случая делото несъмнено е търговско /чл.365, т.4 от ТЗ/, а разгледаните от въззивния съд искове са с цена под посочените размери /по 4537.70 лв. - определени по реда на чл.69, ал.1, т.4 и т.2 от ГПК/ и тъй като искове не са за собственост, на основание чл.280, ал.3 от ГПК, обжалваното решение не подлежи на касационен контрол.
С оглед изхода на делото и на основание чл.649, ал.6 от ТЗ, КСК „Р. популярна каса“ /н/ дължи заплащане на държавна такса по сметка на ВКС в размер на 30 лв.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на синдика на Кредитно-спестовна кооперация „Р. популярна каса“ /н/ срещу решение №28 от 11.02.2021 г. по в.т.д.№280/2020 г. на АС Велико Търново.
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№908/2021 г. по описа на ВКС, ТК, II ТО.
ОСЪЖДА КСК „Р. популярна каса“ /н/ ЕИК[ЕИК] да заплати по сметка на ВКС, държана такса в размер на 30 лв.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ТК на ВКС, в едноседмичен срок от връчването.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.