Ключови фрази
Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * конститутивно действие


РЕШЕНИЕ
N 721

С., 11.11.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, ПЪРВО отделение в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври , две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадинка Арсова
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Нинова
Василка Илиева

При участието на секретаря В. П. като разгледа докладваното от съдия К. А. гр.д. N 1433 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.
С определение № 149 от 15.02.2010 г. по гр.д. № 1433 от 2009 г. е допуснато касационно обжалване на решение № 1054 от 10.06.2009 г. по гр.д. № 2682 от 2008 г. на Пловдивския окръжен съд, 9 състав по касационната жалба на Г. Д. Д. по въпроса за наличието на правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост върху вещи, придобити през време на брака, които не е бил прекратен както към датата на завеждане на исковата молба , така и към настоящия момент.
В настоящето производство следва да се разгледат и доводите навеждани в касационната жалба за неправилност на решението, поради неговата необоснованост , допуснати съществени процесуални нарушения относно допустимите доказателствени средства за установяване плащането за уравнение на дяловете , нарушения на материалния закон при преценка за възникване на правото на имуществена общност върху имота.
Ответницата С. Й. Д. е представила писмена защита в която оспорва касационната жалба и привежда аргументи в подкрепа на допустимостта на иска предвид наличието на правен интерес от провеждането на установителният иск за наличието на семейна имуществена общност върху вещи, придобити през време на брака с общи средства.
Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение като взе предвид доводите на страните и данните по делото приема за установено следното от правна и фактическа страна:
Касационната жалба е редовна - подадена е от надлежни страни, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл. 283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл. 284 ГПК.
С касираното решение № 34 от 20.05. 2008 г. по гр.д № 3262 от 2007 г. е признато за установено по предявен иск от С. Й. Д., че същата е съсобственик в режим на СИО на ½ идеална част от недвижим имот , находящ се в гр. П. , ул. “Трети март” № 6А , а именно : поземлен имот № 495 с площ от 538 кв.м. , за който е отреден УПИ І-495, кв.39 по плана на гр. П. с площ от 429 кв.м. с неприложена регулация , ведно с построените в него две едноетажни масивни жилищни сгради като е отменен по реда на чл.431, ал.2 ГПК/отм./ н.а. № 59, т.02, рег. № 2595, н.д. № 243 от 2005 г. за Ѕ идеална част от дворното място и за изградените върху него постройки.
Настоящия състав намира производството за допустимо и образувано при наличие на правен интерес предвид издаденият в охранителното производство нотариален акт н.а. № 59, т.02, рег. № 2595, н.д. № 243 от 2005 г., който обективира право на собственост върху спорния имот в полза на съпруга Г. Д. Д. ответник по иска. В тази насока следва да се споделят аргументите на ответника ,че с издаването му се създава несигурност у другия съпруг , че имота се притежава в имуществена общност , т.е. налице спор за право , което прави иска допустим.
Касационната жалба е неоснователна поради следното: решенията за възлагане по чл.288 , ал.2 ГПК / редакция 1961 г. / имат конститутивно действие и правото на собственост върху имота възниква с влизане на решението в сила. Изплащането на вноските за уравнение на дяловете има облигационно значение и не се отразява на собствеността. Върху частта от имота както правилно е посочил въззивният съд, която е придобита по реда на делбата възниква семейна имуществена общност когато уравнението е станало с общи семейни средства. Установяването на обстоятелството, че изплащането е извършено по този начин може да стане с всички доказателствени средства , което е сторено и в настоящия случай. В този смисъл са и представените решения с отговора на ответника.
Касационната жалба е неоснователна и касираното решение следва да се остави в сила.
По тези съображения , ВКС, състав на Първо г.о.

Р Е Ш И :ОСТАВЯ в сила решение № 1054 от 10.06.2009 г. по гр.д. № 2682 от 2008 г. на Пловдивския окръжен съд, 9 състав .
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: