Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 127

София, 25.07.2022 г.
Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори юли през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова
ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова
Гълъбина Генчева
като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
гражданско дело № 4876 от 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:
С определение № 120 от 28.05.2019г., постановено по настоящето дело, производството по делото е спряно до приключване на производството по ч.гр.д.№4875/2018г. по описа на I г.о. на ВКС.
След постановяване на ТР №2/19.05.2022г. по тълк.д.№2/2018г. на ОСГТК на ВКС с определение №156/22.07.2022г. производството по ч.гр.д.№4875/2018г. е възобновено и по същото е постановен съдебен акт, който е окончателен. Пречките по движението на гр.д.№4876/2018г. следователно са отпаднали и същото следва да бъде възобновено и насрочено в закрито съдебно заседание за произнасяне по реда на чл. 288 ГПК по подадената от Г. Б. Л. касационна жалба.
Водим от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. д. № 4876/2018 г. по описа на Върховния касационен съд, I г.о.
Делото да се докладва на председателя на I г.о. за насрочване в закрито съдебно заседание.
Определението е окончателно.

Председател:

Членове: