Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 70

София, 21.04.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРГАРИТА СОКОЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 1518/2022 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 307 ГПК.
Образувано е по молба, подадена от адв. Й. М. като пълномощник на Л. Н. А., за отмяна на основание чл. 303 ГПК на определение № 78 от 26.01.2022 г. по ч.гр.д. № 364/2021 г. на Окръжен съд Велико Търново. В молбата за отмяна са изложени оплаквания за неправилност на обжалваното определение поради необсъждане на всички относими към спора факти. Заявено е и искане за спиране по реда на чл. 309, ал.1 ГПК на изпълнението по изпълнително дело № 58/2018 г. по описа на ЧСИ И Ц..
В писмен отговор, подаден от В. Й. А. е изразено становище, че молбата е основателна.
Останалите насрещни страни ОТП „Факторинг България” ЕАД, „Ипокредит” ООД и „Банка ДСК” АД не са взели становище.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:
Определението, чиято отмяна се иска, е постановено в обезпечително производство по чл. 389 и сл. ГПК. С него е отменено определение № 228 от 05.02.2021 г. по гр.д. № 1586/2020 г. на Районен съд Велико Търново, с което е допуснато обезпечение на предявения от Л. Н. А. установителен иск за собственост на недвижим имот чрез спиране изпълнението по изпълнително дело № 58/2018 г. по описа на ЧСИ И. Ц., и вместо него е постановено друго, с което молбата на Л. Н. А. за допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнението по посоченото изпълнително дело е оставена без уважение. Постановено е и обезсилване на издадената обезпечителна заповед.
Производството по отмяна, уредено в чл. 303 и сл. ГПК, представлява извънреден способ за извънинстанционен контрол на влезли в сила съдебни решения, които се ползват със сила на пресъдено нещо и по които спорните въпроси не могат да бъдат пререшавани, както и на съдебни актове, които поради даденото в тях разрешение на материалноправни въпроси, са приравнени по правни последици на влезлите в сила решения и за които законът не предвижда друг път на защита.
Определението, чиято отмяна се иска по настоящото дело, не е от категорията на тези актове. То не формира сила на пресъдено нещо. Съгласно разясненията, дадени в ТР № 1 от 21.07.2010 г. по тълк.д. № 1/2010 г. на ОСГТК на ВКС, определението по обезпечение на иска има несамостоятелен и привременен характер. Процесуалният закон не установява забрана искането за допускане на обезпечение да бъде направено повторно в хода на производството и съответно да бъде разгледано от съда във всяко положение на делото. При предвидените в закона предпоставки обезпечителната мярка може да бъде заменена или отменена в рамките на същото производство или да бъде допусната нова обезпечителна мярка от съда, пред който делото е висящо.
По тези съображения подадената от Л. Н. А. молба за отмяна е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
С оглед на изложеното неоснователно е и искането за спиране на изпълнението по реда на чл.309 ГПК по изпълнително дело № 58/2018 г. по описа на ЧСИ И. Ц., поради което същото следва да се остави без уважение.
Водим от гореизложеното съдът


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима молба вх. № 1699 от 31.01.2022 г., подадена от адв. Й. М. като пълномощник на Л. Н. А., за отмяна на основание чл. 303 ГПК на определение № 78 от 26.01.2022 г. по ч.гр.д. № 364/2021 г. на Окръжен съд Велико Търново.
Това определение може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на молителката.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Л. Н. А. за спиране по реда на чл. 309 ГПК на изпълнението по изпълнително дело № 58/2018 г. на ЧСИ И. Ц..


ПРЕДСЕДАТЕЛ :


ЧЛЕНОВЕ: