Ключови фрази
Делба * съсобственост * етажна собственост * общи части * определяне на квоти


Р Е Ш Е Н И Е

№ 227

С., 16.05.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в открито заседание на дванадесети май две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
Членове: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА


при секретаря Емилия Петрова, като разгледа докладваното от съдия Генчева гр.д.№316 по описа за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на В. М. А. от [населено място] срещу решението от 23.11.2009г. по гр.д.№3952/2000г. на Софийски градски съд, в отхвърлителната му част.
Жалбоподателката счита, че въззивното решение противоречи на практиката на ВС, отразена в решение №504/24.09.96г. по гр.д.№376/96г. на І ГО на ВС, което е постановено по аналогичен случай.
Ответниците в производството Г. М. Й. и Стана М. Д. не вземат становище по жалбата.
С определение №926 от 22.10.2010г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1, т.2 от ГПК по въпроса може ли да се допусне и извърши делба на два съсобствени урегулирани поземлени имота, в единия от които има жилища, отделна собственост на част от съделителите, а в другия – жилища на другите съделители.
За да се произнесе по този въпрос и по съществото на касационната жалба, настоящият състав взе предвид следното:
С обжалваното решение състав на Софийски градски съд е оставил в сила решението от 16.06.2000г. по гр.д.№8818/09г. на СРС, 52 с-в, с което е отхвърлен искът за делба на УПИ ...... по плана на [населено място],[жк], а делбата е допусната само за другия имот – УПИ ......
Въззивният съд е приел, че от общия някога парцел ХІ....... по отменения регулационен план, в който тримата съделители са били съсобственици с дялове по 1/3 ид.част, са образувани два урегулирани поземлени имота – УПИ ..... и УПИ ...... Във втория от тях има две сгради, едната от които е индивидуална собственост на ответника Г. Й., а другата – на ответницата Стана Д.. В УПИ ХІV........ попада жилищна сграда, собственост на ищцата В. А.. Тъй като в УПИ ХV-52 съществува хоризонтална етажна собственост, земята представлява обща част и затова не е допустимо да се дели – чл.38, ал.1 от ЗС, вр. т.1, б.”д” и “е” на ППВС №2/1982г. Затова искът за делба на този имот е отхвърлен. Прието е, че няма пречка да се допусне делба на дворното място, образуващо УПИ ............
По въпроса, по който е допуснато касационно обжалване, има противоречива практика. В обжалваното решение въззивният съд е приел за допустима само делбата на този от общите имоти, в които има една сграда, съответно – недопустима е делбата на другия имот, в който има две сгради в режим на хоризонтална етажна собственост. При идентичен случай В. съд е приел в посоченото от жалбоподателката решение №504/24.09.96г. по гр.д.№376/96г. на І ГО, че след като от един съсобствен парцел, върху който съсобствениците притежават в самостоятелна собственост отделни сгради, се образуват два нови парцела, делбата им е допустима, щом личните сгради попадат в различни парцели.
Настоящият състав намира за правилна практиката, отразена в посоченото решение на Върховния съд. То не изключва принципната позиция, изразена в т.1, б.”д” и “е” на ППВС №2/1982г., че делбата на дворно място, имащо статут на обща част по смисъла на чл.38, ал.1 от ЗС, е недопустима, но държи сметка и за това, че в един по-късен момент общото дворно място е разделено на два нови парцела /сега УПИ/, във всеки от който попадат сгради, лична собственост на отделни съделители. В тази специфична хипотеза делбата на дворното място ще бъде допустима, тъй като чрез нея собствениците на отделни сгради ще концентрират собствеността си само върху онзи парцел или урегулиран поземлен имот, в който попада сградата им, като по този начин се изключи съсобствеността им в другия парцел, в който те не притежават сграда. В тази хипотеза, ако в единия парцел има хоризонтална или вертикална етажна собственост, дворното място ще представлява обща част само по отношение на собствениците, притежаващи отделни обекти в него и те не биха могли да прекратят тази съсобственост чрез делба. Няма пречка обаче съсобствеността, съществуваща върху двата парцела, да бъде прекратена при условията, посочени в цитираното решение на Върховния съд.
По съществото на касационната жалба:
Страните по делото В. М. А., Г. М. Й. и Стана М. Д. са съсобственици при равни права на УПИ........... и УПИ......... по плана на [населено място], кв.Горна баня. Ищцата В. М. А. е индивидуален собственик на сграда в УПИ............., както и на право на строеж, възникнало преди разделянето на бившия парцел ХІ..... в двата нови УПИ, а ответниците Г. М. Й. и Стана М. Д. са собственици на сграда-близнак в УПИ............ Съобразно приетото по-горе в настоящото решение, няма пречка да се допусне делба на двата урегулирани поземлени имота, съобразно правата на съсобствениците, като при извършването и съдът следва да разпредели имотите по реда на чл.292 от ГПК, съобразявайки собствеността на сградите в съответните имоти. По този начин ищцата ще стане изключителен собственик на УПИ........., върху който попада собствената и сграда, а ответниците Г. М. Й. и Стана М. Д. ще получат в общ дял УПИ .........., в който всеки от тях е собственик на отделна част от сградата-близнак. Общият УПИ .......... не би могъл да бъде предмет на делба между Г. М. Й. и Стана М. Д. поради забраната на чл.38, ал.3 от ЗС, тъй като той ще има статут на обща част. Чрез настоящата делба обаче съсобствеността на ищцата в този УПИ.......... ще бъде изключена, тъй като тя няма собствена сграда в него; съответно – ще бъде изключена съсобствеността на ответниците в УПИ.............., в който те нямат собствени сгради. Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решението от 23.11.2009г. по гр.д.№3952/2000г. на Софийски градски съд в обжалваната част, с която е оставено в сила решението от 16.06.2000г. по гр.д.№8818/09г. на СРС, 52 с-в, с което е отхвърлен искът за делба на УПИ ХV-52 по плана на [населено място],[жк]и вместо него постановява:
ДОПУСКА делба на дворно място, находящо се в [населено място], съставляващо УПИ.......... от кв.75 по плана на [населено място],[жк], одобрен със заповед №50-307 от 20.04.1995г., с площ по скица от 802 кв.м., при граници по скица: УПИ...........; УПИ.........; УПИ ..........., УПИ........., УПИ........ и улица, между съсобственици и при квоти:
- 1/3 ид.част за В. М. А.,
- 1/3 ид.част за Г. М. Й. и
- 1/3 ид.част за Стана М. Д.
В частта, с която е допусната делба на УПИ............. от кв.75 по плана на [населено място],[жк]решението е влязло в сила.
Решението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: