Ключови фрази
Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план


3
Р Е Ш Е Н И Е

№ 423

С. 13.01.2011


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Р. Б., първо гражданско отделение в публично заседание на 11 май 2010 година в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

при секретаря Даниела Никова
изслуша докладваното от съдията Д. Ц. гражданско дело № 4949/08 година и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба, подадена от И. С. А. и П. П. А. чрез техния пълномощник адв. С. М. против решението на Кюстендилския окръжен съд, постановено на 30.07.2008 г. по в.гр.д. № 239/08 г. С него е обезсилено решението на Кюстендилския районен съд, постановено на 22.02.2008 г. по гр.д. № 771/07 г., с което на основание чл. 32, ал.2 ЗС е разпределено ползуването на незастроената част от УПИ ХVІ-2077, 2081 в кв. 312 по плана на[населено място], целият с площ от 719 кв.м., между И. С. А. и П. П. А., Н. М. М., Й. Николова М., Н. И. М. и Свобода И. М., и е прекратено производството по делото. В жалбата са развити доводи за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон.
Ответникът по касация Н. М. М. в писмен отговор е изразил становище, че касационната жалба е неоснователна.
Останалите ответници- Й. Николова М., Н. И. М. и Свобода И. М. не са взели становище.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, като извърши проверка на обжалваното въззивно решение с оглед наведените с касационната жалба основания по чл. 281 ГПК, приема следното:
За да постанови обжалваното решение, Кюстендилският окръжен съд е направил извод, че предявеният от И. С. А. и П. П. А. иск за разпределяне ползуването на незастроената част от УПИ ХVІ - 2077, 2081 в кв. 312 по плана на[населено място], е недопустим, тъй като имотът не е съсобствен между страните. Приел е, че с нотариален акт № 52, т.ІІІ, нот. дело № 1249/1995 г. И. и П. Атови са придобили правото на собственост върху имот пл.№ 2081 в кв. 312 по плана на[населено място], с площ 231 кв.м., а по силата на нотариални актове № 193, т.ІІ, нот. дело № 433/35 г. и № 84, т.ІІІ, нот. дело № 552/35 г. ответниците като наследници на М. М. се легитимират като собственици на имот пл.№ 2077. По регулационния план на града от 1965 г. имотите са били отредени за строителство на детско учреждение, а след 1965 г. заедно с други имоти са включени в парцел VІІІ, отреден за кооперативно жилищно строителство. Със заповед № 971/ 28.06.1996 г. на К. на [община] парцел VІІІ е преотреден за индивидуално жилищно строителство, като за имоти пл.№ 2081 и 2077 е образуван нов парцел ХVІ. Приел е за безспорно установено по делото, че между съсобствениците на парцел ХVІ не е провеждано производство по уреждане на регулационните сметки за изравняване на частите в съсобствения по регулация парцел, включително до изтичане на шестмесечния срок по § 6, ал.2 от ПР на ЗУТ. Оттук е заключил, че на основание § 8, ал.1 от ПР на ЗУТ е отпаднало отчуждителното действие на неприложения дворищнорегулационен план и следователно не е налице съсобственост върху имота, предмет на иска по чл. 32, ал.2 ЗС.
С определение № 1104 от 02.10.2009 г. въззивното решение е допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.3 ГПК по въпроса за приложението на §8, ал.1 от ПР на ЗУТ. Тезата на касатора е, че по силата на цитираната разпоредба, съсобствеността върху образувания по реда на чл. З./ отм./ парцел се запазва, но при права, съответствуващи на площта на имотите, включени в него.
При действието на З./ отм./ дворищнорегулационните планове имаха непосредствено отчуждително действие както в случаите на придаване на части от имот към съседен парцел, така и в случаите на образуване на общ по регулация парцел. Като последица от образуването на общ по регулация парцел съсобствеността върху включените в общия парцел имоти се трансформираше в съсобственост върху парцела по силата на самата регулация- чл. 29, ал.3 З./ отм./. В тези случаи законът предвиждаше, че частите на съсобствениците в общия парцел за малкоетажно или средноетажно строителство са равни, а при многоетажно и комплексно малкоетажно застрояване - съответни на стойността на местата, включени в парцела, определена по реда на чл. 115 З./ отм./.
С влизането в сила на ЗУТ се запази действието на влезлите в сила при действието на З./ отм./ дворищнорегулационни планове, като се предвиди 6-месечен срок за прилагането им чрез уреждане на сметките по регулация за придаваемите места или за изравняване на частите на съсобствениците в образуваните съсобствени дворищнорегулационни парцели. След изтичане на тези срокове, съгласно § 8, ал.1 ПР на ЗУТ, отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове, отпада, тъй като се е сбъднало прекратителното условие, под което е поставено разместването на собствеността по силата на дворищната регулация при действието на З./ отм./. С прекратяване на отчуждителното действие на дворищнорегулационния план в хипотезата на § 8, ал.1 ПР на ЗУТ се възстановява собствеността преди отчуждаването по неприложената дворищна регулация. Съсобствеността върху общия по регулация парцел се преобразува обратно в собственост в границите на включените в него имоти.
При това разрешение на правния въпрос, по който е допуснато касационно обжалване, въззивното решение е правилно и обосновано. След като между страните по делото не са уредени регулационните сметки за изравняване на частите в съсобствения по регулация парцел, включително до изтичане на шестмесечния срок по § 6, ал.2 от ПР на ЗУТ, по силата на § 8, ал.1 от ПР на ЗУТ е отпаднало отчуждителното действие на неприложения дворищнорегулационен план и не е налице съсобственост върху урегулирания поземлен имот, предмет на иска по чл. 32, ал.2 ЗС.
По тези съображения въззивното решение следва да бъде оставено в сила.
Водим от гореизложеното съдът
Р Е Ш И :


ОСТАВЯ В СИЛА решението на Кюстендилския окръжен съд, постановено на 30.07.2008 г. по в.гр.д. № 239/08 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ :