Ключови фрази

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 113

София, 16.03.2022 година

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесет март две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдия Декова гражданско дело № 593 по описа на Върховния касационен съд за 2022 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 95 ГПК.
Образувано е по молба на Н. А. Н. с искане за предоставяне на правна помощ по настоящото дело, образувано по негова молба за отмяна на влязло в сила решение № 2294 от 11.06.2020 г. по гр. д. № 5760/2019 г. на Районен съд - Варна, потвърдено в обжалваната от Н. част с влязло в сила окончателно въззивно решение № 296 от 11.02.2021 г. по в. гр. д. № 3533/2020 г. на Окръжен съд - Варна, поправено относно допусната в него очевидна фактическа грешка с решение № 452 от 02.03.2021 г. по същото дело, чрез замяна на представляващия го адвокат и назначаване на адвокат С. М. от АК - София.
За да се произнесе по искането Върховният касационен съд съобрази следното:
С определение № 91 от 25.02.2022 г. по настоящото дело е допусната до разглеждане в открито съдебно заседание молбата на Н. А. Н. за отмяна на влязлото в сила решение № 2294 от 11.06.2020 г. по гр. д. № 5760/2019 г. на Районен съд - Варна. На молителя Н. А. Н. са дадени указания да представи, депозираните с уточняваща молба доказателства в заверен препис, респ. да ги завери за вярност с оригинала, най-късно в откритото съдебно заседание по делото, в противен случай документите няма да бъдат приети като доказателство по делото.
Настоящият състав на ВКС намира молбата за правна помощ за неоснователна. Предоставянето на правна помощ по Закона за правната помощ /ЗПП/ е предвидено при наличието на предпоставките на чл. 23, ал. 3 – страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, и на чл. 24 – интересите на правосъдието да изискват предоставяне на правна помощ. В случая при данните по делото настоящият състав на ВКС намира, че е налице хипотезата на чл. 24, т. 1 ЗПП – предоставянето на правна помощ не е оправдано от гледна точка на ползата, която би донесла на лицето, кандидатстващо за правна помощ. Дадените с определение № 91 от 25.02.2022 г. указания биха могли да бъдат отстранени без ползване на адвокатска помощ – молителят би могъл лично да завери за вярност представените документи в деловодството на съда, включително и като подаде нарочна молба, към която да приложи заверени „вярно с оригинала“ копия.
По изложените съображения молбата за правна помощ на Н. А. Н. следва да се остави без уважение.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Н. А. Н. за предоставяне на правна помощ по гр. д. № 593/2022 г. на Върховен касационен съд, III г. о.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.
Копия от настоящото определение да се изпратят на страните – на молителя, с оглед възможността за обжалване, а на ответника – за сведение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: