Ключови фрази
Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност-липса на съгласие * вещо лице * нищожност на нотариално действие

Р Е Ш Е Н И Е
№191

гр.София, 06.08.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

В. касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в съдебно заседание на пети юни две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

със секретар Зоя Якимова
изслуша докладваното от
председателя (съдията) СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
гражданско дело под № 1175/2011 година

Производството е по чл.290 ГПК.
С определение № 137 от 27.02.2012 год. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение № 276 от 09.06.2011 год. по в.гр.дело № 274/2011 год. на Благоевградския окръжен съд, с което е отменено решение № 3 от 03.01.2011 год. по гр.дело № 1156/2009 год. на Санданския районен съд и е допусната съдебна делба на апартамент №* на втория етаж от жилищен блок № *, построен върху държавна земя в[жк]в [населено място], състоящ се от две стаи, столова и бокс, със застроена площ * кв.м., при съседи на апартамента: от изток-двор и ап.№ 5 на К. П. А.; от запад-жил.блок № *; от север-двор и стълб.клетка; от юг-двор, ведно със съответните на този дял части от прилежащите му – избено помещение № * със застроена площ * кв.м., както и *% ид.ч. от общите части на сградата и толкова части от правото на строеж върху мястото. Делбата е допусната при следните квоти: * ид.ч. за Б. Т. Г., * ид.ч. за С. С. А. и * ид.ч. за жалбоподателя В. Т. Л..
Касационното обжалване е допуснато, за да се отговори на следния процесуалноправен въпрос по приложението на чл.200, ал.3 ГПК, а именно: при противоречие на оспореното заключение на вещото лице, назначено от въззивния съд, със заключението на изслушаната в първата инстанция експертиза и при направено искане, длъжен ли е съдът да назначи друго или повече вещи лица, а ако откаже да стори това-длъжен ли е да обоснове отказа си?
Жалбоподателят поддържа оплаквания за нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост с искане за отмяна на въззивното решение и отхвърляне на иска за делба.
Преди да се произнесе по основателността на касационната жалба, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. взе предвид следното:
От заключенията на двете единични съдебнографологически експертизи, първоинстанционният съд е приел за установено, че подписът за продавач срещу т.1 от нотариален акт № *, т.*, рег.№ *, нот.дело № * от * год. не е положен от В. Д. Л., поради което липсва съгласието й за прехвърляне на притежаваните от нея * идеални части от процесния имот и сделката е нищожна на основание чл.26, ал.2, предл.второ ЗЗД.
В. съд е приел в мотивите на решението си, че ответникът/сега касатор/ не е навел доводи и не е провел пълно доказване относно липсата на съгласие на В. Д. Л. при сключване на сделката от 10.09.2004 год., с която продала на ищцата Б. Т. Г. по време на брака на последната със С. С. А., своите * идеални части от процесния имот. Прието е, че ответникът/касатор/ е направил възражение във връзка с липса на форма на договора, което не е доказал и искането му за назначаване на тройна графологическа експертиза е неоснователно, доколкото смесвал доказването-искал с доказване на липсата на съгласие да обоснове липсата на форма. Според въззивния съд, сделката предмет на нотариален акт № *, т.*, рег.№ *, нот.дело № */* год. е законосъобразна: отразеното в акта съответства на волята на страните, вкл. на волята на В. Л., която подписала нотариалния акт, видно от заключението на назначената във въззивното производство графологическа експертиза. В заседанието на 05.05.2011 год., когато са проведени устните състезания по делото, въззивният съд е оставил без уважение искането на касатора за назначаване на тройна графологическа експертиза по съображения, че на разглеждане по съществото на спора подлежи единствено възражението за нищожност на покупко-продажбата поради липса на предписаната от закона форма, което само по себе си не налага извършването на експертиза.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че жалбата срещу въззивното решение е основателна поради следните съображения:
Окръжният съд неправилно е приел, че ответникът/сега касатор/ не е навел доводи и не е провел главно доказване за липсата на съгласие от страна на В. Л. при сключване на сделката, предмет на нотариален акт № *, т.*, рег.№ *, нот.дело № */* год. Както и в определението от 05.05.2011 год., когато са проведени устните състезания по делото и е оставено без уважение искането на ответника/сега касатор/ за назначаване на тройна графологическа експертиза, въззивният съд неправилно е приел, че на разглеждане е подлежало единствено възражението за нищожност на договора за покупко-продажба поради липса на предписаната от закона форма, а не поради липса на съгласие, което възражение било оставено без разглеждане от първоинстанционния съд. В действителност, с определението си от 18.03.2010 год. Санданският районен съд е оставил без разглеждане второто и последното от трите възражения, направени с отговора на исковата молба, а именно: за нищожност на покупко-продажбата поради липса на съгласие, изразяващо се в липсата на дееспособност и невъзможност на продавачите по нотариалния акт да разбират свойството и значението на постъпките си и да ги ръководят, както и за привидност на сделката от 10.09.2004 год., като прикриваща дарение – чл.26, ал.2 във връзка с чл.17 ЗЗД. Първоинстанционният съд е разгледал и е намерил за основателно първото възражение на ответника – за нищожност на договора по чл.26, ал.2, предл.второ ЗЗД поради липса на съгласие на прехвърлителката В. Л., след като е приел, че подписът за продавач срещу т.1 от нотариален акт № *, нот.дело № */* год. не е бил положен от нея. Независимо, че в отговора на исковата молба ответникът/сега касатор/ е дал непрецизна квалификация на това свое възражение, като е посочил за основание на твърдяната нищожност на договора липса на предписана от закона форма и се е позовал най-общо на разпоредбите на чл.569-чл.594 ГПК за нотариалните производства, релевираният от него порок на сделката се извлича от посочените обстоятелства в отговора на исковата молба. В нея ответникът заявява, че добре познава подписа на майка си и е убеден, че това не е нейния подпис, като твърди, че разполага с изходящи от майка му документи и че една съдебнографологическа експертиза би доказала твърденията му в тази насока. Възражението не съдържа позоваване на конкретно нарушение на изискванията за валидност на нотариалното удостоверяване, изчерпателно изброени като основания за нищожност в чл.576 ГПК. Предвид на това, съдът не е обвързан от квалификацията, дадена от страната, а е длъжен да се произнесе по възражението, като изхожда от обстоятелствата, изложени в него, които обосновават конкретния порок на сделката. В случая, въззивният съд неправилно е приел, че страната е пропуснала да направи възражение за липса на съгласие, който пропуск не може да компенсира с доказателства за липсата на форма. Очевидно е, че отказът на окръжния съд да уважи молбата на ответника/сега касатор/, който е оспорил заключението на изслушаното във въззивното производство вещо лице, да назначи друго или повече вещи лица, е в резултат на неправилната квалификация на релевирания с възражението порок на сделката. При това, въззивният съд е преценявал единствено заключението на вещото лице, назначено с определение № 688 от 15.03.2011 год., без да обсъди противоречието му със заключенията на двете графологически експертизи, изслушани в първоинстанционното производство.
С оглед на всичко това, обжалваното решение е постановено при наличие на касационно основание за отмяна по чл.281, т.3, предл.второ ГПК – съществено нарушение на чл.200, ал.3 ГПК и тъй като се налага извършването на нови съдопроизводствени действия – назначаване на друго или повече вещи лица-графолози, съгласно чл.293, ал.3 ГПК, делото следва да се върне на окръжния съд за ново разглеждане от друг състав.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА решение № 276 от 09.06.2011 год. по в.гр.дело № 274/2011 год. на Благоевградския окръжен съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/