Ключови фрази
Делба * сила на пресъдено нещо * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * индивидуализация на недвижим имот

? ? ? ? ? ? ?

                                                                        Р  Е  Ш   Е  Н  И  Е

 

№ 487

 

София, 05.07. 2010 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        

 

           Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение  , в съдебно  заседание на  двадесет и шести май две хиляди и десета   година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА           

                                                 ЧЛЕНОВЕ:       ЛИДИЯ РИКЕВСКА

                               ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

                                                               

 при участието на секретаря    Анета Иванова                                                        

изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова

гражданско дело № 1277/2009 година по описа на Първо гражданско отделение

 

Производството е по чл.290 и сл. ГПК.

С определение № 101 от 01.02.2010г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Т. окръжен съд № 68 от 22.05.2009г. по гр.д. № 96/2009г. по жалбата на Х. Я. А. и Р. Г. А. на основание чл.280 ал.1 т.2 ГПК по въпроса длъжен ли е делбеният съд да зачете силата на пресъдено нещо на решението по допускане на делбата във втората фаза на делбата.

Производството е за делба във фазата по извършването.

С влязло в сила решение на Т. районен съд, постановено на 13.12.2007г. по гр.д. № 1058/2007г. е допусната делба на дворно място с урегулирана площ от 500 кв.м., за което са отредени имоти с идентификационни номера №№ 73626.509.84 и 73626.509.85 по кадастралната карта на гр. Т., одобрена на 17.06.2006г. При постановяването на решението е бил влязъл в сила и регулационен план, с който за първият имот е отреден УПИ ХІV-94 кв.203 по ЗРП на гр. Т., а за втория - УПИ ІІ-95,108. Според представените преписи от разписен лист към дворищните регулации имот пл. № 1* включен в УПИ ІІ е собственост на М. С. С. , който не е страна в делбеното производство.

Спорният въпрос, който е разрешен от въззивния съд е дали делбата следва да се извърши според заснемането на имотите по кадастралната карта или според регулационния план. Съдът е приел, че съгласно чл. 16 ЗУТ подробният устройствен план се изработва на основата на кадастрална карта , одобрена по реда на ЗКИР , затова независимо, че делбата е допусната по кадастралните граници , тя трябва да бъде извършена чрез конкретизация на имотите като урегулирани и да се съобрази индивидуализацията им чрез устройствения план.

Разрешението противоречи на решения на ВКС № 213/2006г., І г.о. и решение № 173 от 16.03.2004г. , съгласно които решението по допускане на делбата съгласно чл.282 ГПК разрешава със сила на пресъдено нещо три групи въпроси: кои са делбените имоти, кои лица са съсобственици и какви се техните права в съсобствеността. То влиза в сила и на основание чл.220 ГПК /отм./ във втората фаза на делбеното производство тези въпроси не могат да се разглеждат отново и да се пререшават. Съдът е длъжен да извърши делбата при очертаната с решението по допускането й рамка по отношение на обектите и страните. В разглеждания случай делбата е допусната на имотите, заснети с кадастралната карта като към този момент вече е имало и подробен устройствен план. Следователно не се касае за новонастъпил факт, който внася промяна в характеристиката на имотите вследствие на влязъл в сила административен акт, свързан с териториално-устройственото планиране, които съдът е длъжен да съобрази във втората фаза на делбата. Още в първата фаза на делбеното производство е възникнал спор дали делбата да се извърши според кадастралната карта или по заснемането в устройствения план и независимо от становището на въззивния съд, че регулацията би могла да се съобрази при извършването на делбата, спорът не може да бъде пререшаван, тъй като имотите не запазват изцяло своята самостоятелност. За единия от тях е отреден съсобствен урегулиран имот , в който участва и имот на трето лице, извън кръга на съделителите и за него не е допусната делба . С оглед на изложеното в конкретната хипотеза съдът е бил длъжен да извърши делбата според заснемането на имотите по кадастралната карта. Обратното разрешение е в нарушение на процесуалните правила , което налага решението да се отмени на основание чл.281 ал.1 т.3 ГПК Д. следва да се върне за ново разглеждане на въззивния съд за изслушване на нова експертиза за определяне на действителната пазарна стойност на имотите, тъй като от оценяването им са изминали около две години и с оглед динамиката на пазара на недвижимите имоти през този период съществува вероятност цената да се е променила значително.

Воден от горното Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА въззивното решение на Т. окръжен съд № 68 от 22.05.2009г. по гр.д. № 96/2009г. по извършване на делбата и

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Т. окръжен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: