Ключови фрази

2


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 153

гр.София, 18.04. 2022 година


В ИМЕТО НА НАРОДA

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осемнадесети април през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева частно гражданско дело № 1409 по описа за 2022 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба с вх. № 1648/21.02.2022 г. на Кооперация „Братство Потребителна Кооперация“, представлявана от адв. С. Л., срещу определение № 44/10.02.2022 г., постановено по гр. д. № 249/2022 г. по описа на ВКС, Трето гражданско отделение, с което е оставена без разглеждане молбата на страната за отмяна на решение № 260054/07.10.2020 г. по гр. д. № 719/2020 г. на Районен съд – Ловеч.
Жалбоподателят счита обжалваното определение за неправилно и моли за неговата отмяна.
Ответната страна по жалбата – „Ярис“ ЕООД не е представила писмен отговор.
Подадената частна жалба е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
С обжалваното определение е прието, че молбата за отмяна на поддържаното основание по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК недопустима за разглеждане, поради пропускане на предвидения в чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК тримесечен срок.
Определението е правилно. Предмет на молбата за отмяна е решение № 260054/07.10.2020 г. по гр. д. № 719/2020 г. на РС – Ловеч, което е съобщено на процесуалния представител на молителя - адв. Г. Г., на 12.10.2020 г. Това решение е влязло в сила с постановяване по реда чл. 274, ал. 2 ГПК на необжалваемото определение № 538/13.07.2021 г. по ч. гр. дело № 2304/2021 г. на ВКС, ІІІ г.о. Относно необжалваемите съдебни актове страните са длъжни да следят сами, а същите се считат за съобщени на датата на постановяването им. Тримесечният срок по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК за подаване на молбата за отмяна тече от деня на узнаване на решението, а в случая - това е моментът на влизането му в сила - 13.07.2021 г. Настоящата молба е подадена на 30.11.2021 г., след изтичане на предвидения 3-месечен срок, при което правилно в атакуваното определение същата е преценена за недопустима и е оставена без разглеждане.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 44 от 10.02.2022 г., постановено по гр. д. № 249/2022 г. по описа на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.