Ключови фрази
съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * придобиване по време на брака * лично имущество * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * Делба

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

605

 

София, 01.12.2009 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 05.11.2009 две хиляди и девета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛСА ТАШЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

 

при участието на секретаря АНИ ДАВИДОВА

изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА

дело №580/2009   година

 

Производството е по член 290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба,подадена от М. П. Т. против решение №196/17.12.2008г. на Пловдивски окръжен съд,постановено по гр.д. №2458/2008г. по описа на съда,с което е отменено решение по гр.д. №940/2008г. по описа на Пловдивски районен съд,VІгр.с.,само в частта му за квотите, при които е допусната делба на недвижимия имот, описан в решението и вместо него е постановено:допуска делба на ап.28/154 при,находящ се на 7 етаж от блок 126-А-5/вх. В/ в ж.к.”Т” гр. П.,ведно с изба 28 и с 0,396% идеални части от общите части на сграда и правото на строеж,при равни квоти-1/2 идеална част за М. Т. и ½ идеална част за Г. Т.

Касационното обжалване допуснато при наличие предпоставките на член 280 ал.1 т.1 от ГПК,като при произнасянето си по въпроса относно правата на съпрузите при придобиване имот, по време на брака им,който в настоящия случай е прекратен със смъртта на единия от съпрузите,съдът е приел при наличие на предоставени извънсемейни средства,с които изцяло е заплатен имота,поради което е настъпила пълна трансформация и този имот не е със статут на съпружеска имуществена общност,въпреки че е закупен общо на името на двамата съпрузи,което е в противоречие с практиката на ВКС,съгласно решение №92/27.02.2003г. по гр.д. №609/2002г. по описа на ВКС,Іго,според което,когато двамата съпрузи общо купуват един имот,той е общо съпружеско имущество,независимо от средствата ,с които е закупен.

В касационната жалба се правят оплаквания за допуснати нарушения на материалния закон и необоснованост на въззивното решение,като се иска неговата отмяна.

В писмената си защита,ответникът по касационната жалба Г. М. Т.,моли жалбата като неоснователна да бъде оставена без уважение.

Върховният касационен съд,ГК,състав на Второ гражданско отделение,като взе предвид доводите на касатора и извърши проверка на правилността на въззивното решение,на основание член 290 ал.2 от ГПК приема следното:

Касационната жалба е постъпила в срока,предвиден в член 283 от ГПК и е процесуално допустима.

Подадената касационна жалба е основателна.

Предявен е иск за делба от М. П. Т.,преживяла съпруга на общия наследодател на страните М. Г. Т. ж. на гр. П.,починал на 20.02.1992г.,против Г. М. Т.-син на наследодателя,на наследството останало от последния,а именно:Апартамент №28/154,вход/секция „В”,етаж осми,построен върху държавна земя,находящ се в гр. П.,жк”Т”,състоящ се от две стаи,кухня,баня-клозет и антре,със застроена площ от 58,05 кв.м,с принадлежащите:избено помещение №28 и 0,396%идеални части при описани граници на жилището и съседите,придобит на основание договор за продажба от 20.02.1991г., на държавен недвижим имот по реда на Наредбата за държавни имоти. Не се спори по делото,че процесния имот е придобит по време на брака между ищцата М общия наследодател М. В. на ответника Г е свързано с определяне размера на квотите ,при които следва да се допусне делба на наследствения имот,като се твърди от последния ,че този имот представлява индивидуална собственост на наследодателя М,поради заплащането му изцяло с извънсемейни средства,дарени от родителите на праводателя му,поради което е налице хипотезата на член 21 ал.1 от СК/отм/.

Видно от приложеното по делото удостоверение №000159/02.082004г. страните са наследници по закон на наследодателя М.20.02.1992г. и оставил за наследници-М. П. Т.-съпруга и Г. М. Т.-син,роден от брака им. Както вече бе посочено по-горе,безспорно по време на брака на общия наследодател и ищцата М,по силата на покупко-продажба,съгласно договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на НДИ,сключен на 20.02.1991г. между председателя на ИК на ОБНС гр. П.,от една страна като продавач и от друга страна М. Г. Т. и М. П. Т.,като купувачи,е придобит процесния имот,който според презумпцията по член 19 от СК/отм/ има статут на съпружеска имуществена общност. Със смъртта на единия от съпрузите М. Т. съпружеската имуществена общност е била прекратена. С оглед начина на придобиване на процесния имот,а именно възмездна сделка,ответникът Г. Т. навежда аргументи във връзка със заплащането на процесния имот изцяло със средства дарени от родителите на наследодателя М. Тези доводи в настоящия случай са без значение,защото страни по сделката по придобиване на процесния имот,в качеството им на купувачи са и двамата съпрузи М. Т. и М. Т. Съгласно трайната практика на ВКС,когато недвижим имот е придобит по време на брака на името на двамата съпрузи възниква съпружеска имуществена общност. В този случай,без значение е обстоятелството кой от двамата съпрузи е платил част или цялата цена и с какво намерение,тъй като правото на собственост на двамата съпрузи възниква в резултат на придобивна сделка и е недопустимо опровергаването на съдържанието на акта,с който тя е оформена. При наличие на плащане в повече или изцяло от единия съпруг,и то с извънсемейни средства,както се твърди от ответника Г в настоящия случай от страна на наследодателя М,след като в договора за покупко-продажбата на процесния имот,съпругата М. Т. е включена в качеството и на купувач,заедно със другия съпруг М. Т. ,като титуляри по сделката,то платилият изцяло цената на имота според изложените твърдения съпруг,може да е имал различни намерения:да надари другия съпруг,да закупи имота за нуждите на семейството и т.н.,което не променя последицата от така реализираната сделка,а именно придобиването правото на собственост върху процесния имот от наследодателя на страните и ищцата-негова преживяла съпруга,в режим на съпружеска имуществена общност.

При това положение,ВКС намира,с оглед трайно установената съдебна практика,че имота,предмет на делбата,който е бил придобит по време на брака между наследодателя на страните М ищца,в режим на съпружеска имуществена общност,след прекратяването му,поради смъртта на единия съпруг-наследодателя на страните М,възникналата съсобственост за неговите законни наследници,по отношение на ½ идеална част от имота,при което относно същата законните наследници на последния М. Т. и Г. Т. получават по ¼ идеална част от имота,а останалата 1/2 идеална част е делът на преживялата съпруга М,при което следва да се допусне делба на страните при квоти 3/4 идеални части за М. Т. и 1/4 идеална част на Г. Т.

 

Водим от горното, състав на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №1976/17.12.2008г. на Пловдивски окръжен съд,8 състав,постановено по гр.д. №2458/2008г. по описа на съда,с което е допусната делба на ап.28/154,находящ се на седми етаж от блок 126-А-5,вх.”В” в ж.к.”Т” гр. П.,ведно с изба №28 и 0,396% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж,при равни квоти-1/2 идеална част за М. Т. и 1/2 идеална част за Г. Т. и вместо него постановява:

ДОПУСКА делба на апартамент №28/154,находящ се на седми етаж от блок 126-А-5,вх.”В” в ж.к.”Т” гр. П.,ведно с изба №28 и 0,396% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж,при квоти:

-         ¾ идеални части за М. П. Т.,

-         ¼ идеална част за Г. М. Т..

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: