Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 261

Гр.София, 29.06.2022г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА
при участието на секретаря., като разгледа докладваното от съдията Русева ч.г.д.N.748 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.274 ал.3 ГПК.
С определение №.1991/15.09.20 по ч.г.д.№.2453/20 на САС, ТО, 3с., е потвърдено определение №.364/15.06.20 по г.д.№.250/20 на ОС Враца-с което е оставена без разглеждане частна жалба на Кооперация за търговия, производство и услуги „Житен клас - 2000“ против определение от 29.04.20 по г.д.№.490/19 на РС Враца за прекратяване на производството по делото поради изчерпване на предмета му.
Постъпила е частна касационна жалба вх.№.13755/30.10.20 от Кооперация за търговия, производство и услуги „Житен клас-2000“, в която се твърди, че определението е незаконосъобразно, и се иска неговата отмяна.
Ответната страна „Титан Агро България“ООД оспорва жалбата.

С определение №94/18.03.21 по г.д.№.748/21 на ВКС, ІІІ ГО, производството по делото е спряно на основание чл.292 ГПК до постановяване на тълкувателно решение по тълк.д.№.2/18г. на Общото събрание на гражданска и търговска колегия при Върховния касационен съд. Тълкувателно дело №.2/18 е приключило с приемане на тълкувателно решение от 23.06.22. Предвид изложеното и на основание чл.230 ал.1 ГПК производството по делото следва да бъде служебно възобновено.

Частната касационна жалба е подадена срещу определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието определение на окръжен съд - с което е оставена без разглеждане частна жалба против определение от 29.04.20 по г.д.№.490/19 на РС Враца за прекратяване на производството по делото поради изчерпване на предмета му. Разпоредбата на чл.274 ал.2 изр.1 предл.2 ГПК както преди, така и след изменението с ДВ бр.50/15, предвижда съдебен контрол от само една инстанция на определенията, постановени за първи път от окръжен или апелативен съд като въззивна инстанция. При старата редакция на разпоредбата определението на Върховния касационен съд, постановено по частна жалба срещу преграждащото определение на окръжния съд в качеството му на въззивна инстанция, е окончателно. Следователно такова следва да е и определението на апелативния съд след изменението на разпоредбата с ДВ бр.50/15, при спазване на утвърдената в българския граждански процес концепция за двуинстанционно разглеждане на посочените в чл.274 ал.1 ГПК съдебни актове. Предвид изложеното с ТР 2/18 от 23.06.22 на ОСГТК на ВКС е прието, че определение на апелативен съд, постановено по чл.274 ал.2 предл.2 ГПК, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция, не подлежи на касационно обжалване. При тези обстоятелства частна жалба вх.№.13755/30.10.20, като подадена срещу попадащ в горната категория окончателен съдебен акт, е недопустима и следва да се остави без разглеждане.
Мотивиран от горното, ВКС, състав на ІІІ ГО,

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по делото.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба вх.№.13755/30.10.20 на Кооперация за търговия, производство и услуги „Житен клас-2000“ срещу определение №.1991/15.09.20 по ч.г.д.№.2453/20 на САС, ТО, 3с., като недопустима.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: