Ключови фрази
Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * мотиви на въззивно решение * наследяване по право на заместване * наследяване по закон * писмени доказателства


Р Е Ш Е Н И Е
№ 343/2011

гр.София, 16.02.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

В. касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
ЗОЯ АТАНАСОВА

със секретар Ани Давидова
изслуша докладваното от
председателя (съдията) ЕЛСА ТАШЕВА
гражданско дело под № 171/2011 година

Производството е по чл.290 ГПК, образувано по касационната жалба на Р. Р. В. и Е. Г. В., със съдебен адрес [населено място] против решение № 260/10.11.2010 год. по гр.дело № 366/2009 год. на Ловешки окръжен съд. Срещу същото въззивно решение е постъпила касационна жалба и от А. М. М. и А. А. Ю., със съдебен адрес [населено място]. Касаторките Р. и Е. В. поддържат оплаквания за неправилност на съдебния акт, с който е допусната делбата на процесните недвижими имоти, останали в наследство от тримата наследодатели М. М. Ч., К. Ч. В. и А. Ч. П., поради нарушение на материалния закон, необоснованост и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Касаторките А. М. и А. Ю. поддържат оплаквания за неправилност на съдебния акт в частта, с която е отменено като неправилно решение № 34 от 16.02.2009 год. по гр.дело № 75/2005 год. на Троянски районен съд, в частта, с която не е допусната делбата между Р. В., А. М., А. Ю., А. Д. и А. Т. на останалите в наследство от М. Ч. недвижими имоти, както и в частта, с която е допусната делба между същите съделители на останалите в наследство от М. Ч. недвижими имоти, от които са образувани 36 равни дяла, от които за Р. В. – 12 дяла, за А. М. – 4 дяла, за А. Ю. – 4 дяла, за А. Д. – 8 дяла и за А. Т. – 8 дяла. Настояват за отмяната на неправилното въззивно решение в обжалваната му част, поради нарушение на материалния закон.
Ответниците по касационните жалби В. А. Х. и А. Б. Т. от [населено място], обл.Л., А./А./Ю. Д. и М. Ю. Д. от [населено място], обл.Л., С. Р. П., И. Р. А., С. А. И. и Г. А. Г. от [населено място], обл.Л., А. О. Д. от [населено място], Е. Б. Б. и Д. О. Т. от [населено място] не изразяват становище по тях.
К. съд обсъди касационните доводи за отмяна на въззивното решение, в обжалваните му части и констатира следното: с определение № 777 от 14.07.2011 год. по гр.дело № 171/2011 год. на ВКС на РБ, ІІ-ро г.о. е допуснато касационно обжалване по касационната жалба на Р. и Е. В., поради наличие на основанието по чл.280, ал.1, т.1 ГПК-а именно: противоречие с разясненията, дадени в т.19 на ТР № 1/2000 год. на ОСГК, относно съдържанието на мотивите на въззивната инстанция, която е съд по същество и е длъжна да разгледа самия материалноправен спор, като обсъди всички доказателства по реда на чл.188, ал.1 ГПК/отм./.
Доводите за допускане на касационно обжалване на въззивното решение в обжалваната му част по касационната жалба на А. М. и А. Ю. са обсъдени от касационния съд в производството по чл.288 ГПК, като частично основателни. Констатирано е противоречие на разрешените от въззивния съд правни въпроси, изразяващи се в определяне кръга на лицата, призовани за наследяване, съгласно разпоредбата на чл.8, ал.4 ЗН и техните квоти и допустимо ли е наследяване по право на заместване при приложението на същата правна норма, правни въпроси, на които е дадено различно разрешение в ТР № 3/1994 год. и ТР № 1/1998 год.
В хода на въззивното производство касаторките Р. В. и Е. В. са представили два нотариални акта за собственост № */2010 год. и нот.акт №*/2010 год., според които четири броя недвижими имота, които са заявени за делба като част от наследството на тримата наследодатели, са собственост на трето, неучастващо в делото за делба лице. С определение от 08.06.2010 год. въззивният съд е приел, като доказателства нотариалните актове, без да ги обсъди и зачете правните им последици, както и да изложи аргументи за допускане на делбата по отношение на тези имоти: ПИ с идентификатор *, ПИ с идентификатор *, ПИ с идентификатор * и ПИ с идентификатор * При новото разглеждане на делото, въззивният съд следва да обсъди и се произнесе по приетите писмени доказателства и тяхното правно значение към наследствената маса. Освен това въззивният съд, при прилагане на материалноправната норма на чл.8, ал.4 ЗН следва да се съобрази с разясненията в ТР № 3/1994 год. на ОСГК на ВС на РБ и ТР № 1/1998 год. на ОСГК на ВКС на РБ и въведеното правило, че по-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключва по-далечни по степен, защото законът не допуска в тази си норма наследяване по право на заместване. Квотите са определени по „коляно”, вместо по „глава”, като всеки от съребрените роднини от четвърта степен наследява на лично основание, като наследник по закон и всеки наследник, съгласно принципа на равенство на наследниците от един и същи ред следва да получи равен дял, като низходящите не разделят дела на своя възходящ, в какъвто смисъл се е произнесъл въззивния съд, в противоречие с ТР № 3/1994 год. на ОСГК, становище, споделено и в ТР № 1/1998 год. на ОСГК на ВКС на РБ.
Водим от горните съображения ВКС на РБ, ІІ-ро г.о. счита, че неправилното въззивно решение следва да се отмени изцяло и делото се върне за ново разглеждане от друг състав на същия съд, за изпълнение на дадените задължителни указания, затова
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯВА ИЗЦЯЛО решение № 260/10.11.2010 год. по гр.дело № 366 по описа за 2009 год. на Ловешки окръжен съд и
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: