Ключови фрази

4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 371

гр. София, 12.05.2021 г.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на осми април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа, докладваното от съдия Любка Андонова гр. дело № 4059 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на В. Л. А. от [населено място], подадена чрез процесуалните й представители адв.М. А. и адв.И. К.-Т. срещу въззивното решение № IV-172 от 6.8.2020 г, постановено по гр.дело № 285/2020 г на Окръжен съд-Бургас, Второ гражданско отделение, Четвърти въззивен състав, с което е отменено решение № 90/18.10.2019 г по гр.дело № 277/2018 г на Районен съд-Царево и вместо него е постановено друго, с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от В. Л. А. срещу „Цам Балкан Инвест“ ООД иск с правно основание чл.19 ал.3 ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителния договор за покупко-продажба, сключен на 2.4.2013 г, с ответното дружество-продавач за недвижим имот, представляващ апартамент № ... с идентификатор ... в комплекс М. К. по кадастралната карта на [населено място], [община].

В касационната жалба се подържа, че въззивното решение е нищожно, недопустимо и неправилно като постановено в противоречие с материалния закон.

Ответникът по касационната жалба „Цам Балкан Инвест“ООД оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран чрез особения представител адв.С. С.-Т..Счита, че не са налице основания за допускане на решението до касационен контрол.

Третото лице помагач на страната на ответника –А. Р. М., гражданин на Руската Федерация оспорва касационната жалба по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран чрез процесуалния му представител адв.П. Ч..Счита, че не са налице основания за допускане на решението до касационен контрол.Претендира разноски сторени в това производство.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, намира следното :

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

За да отмени първоинстанционното решение и отхвърли иска по чл.19 ал.3 ЗЗД за обявяване за окончателен на предварителния договор за покупко-продажба, сключен на 2.4.2013 г, с ответното дружество-продавач за недвижим имот, представляващ апартамент № ... с идентификатор ... в комплекс М. К. по кадастралната карта на [населено място], [община], въззивният съд е приел, че предварителния договор е нищожен на основание чл.26 ал.1 пр.2 ЗЗД, поради заобикаляне на забраната на чл.38 ал.1 пр.1 ЗЗД, тъй като продавач е ответното дружество, чрез своя органен представител А. А., а на страната на купувача е съпругата на последния.Така самият управител придобива в режим на СИО дружествен имот.Прието е, че сключвайки с представляваното от него дружество облигационна или вещно-прехвърлителна сделка като физическо лице, управителят встъпва като самостоятелен гражданско-правен субект, воден от собствен интерес.Поради това спрямо него са приложими общите граждански разпоредби, включващи и забраната на чл.38 ал.1 предл.1 ЗЗД да договаря в лично качество с представляваното от него лице, поради което сделката сключена в нарушение на чл.38 ал.1 ЗЗД е нищожна на основание чл.26 ал.1 пр.1 ЗЗД, поради заобикаляне на закона, предвид договаряне сам със себе си.Не е установено по делото, а не се и твърди представляваното дружество да е формирало съгласие, управителят да сключва договори сам със себе си.В качеството си на управител на ответното ООД А. А. е сключил предварителен договор за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, договаряйки със съпругата си В. А., като по този начин е заобиколил забраната на чл.38 ал.1 пр.1 ЗЗД, с постигане на същия правен резултат, какъвто би бил налице, ако самият управител участваше като страна по сделката.Така съпругата на управителя на дружеството е придобила потестативното право по чл.19 ал.1 ЗЗД, а при надлежното му упражняване, дружественият имот би бил придобит от двамата съпрузи, в режим на съпружеска имуществена общност.От обективна страна се постига забранен от закона резултат- придобиване на дружествен имот от страна на управителя, без формирано съгласие за това от страна на дружеството, чрез извършване на сделка, която сама по себе си не противоречи на повелителни правила на закона, а от субективна страна, участниците в сделката са съзнавали, че чрез нея постигат цел, която законът не позволява.

В изложението на основанията по чл.284 ал.3 ГПК е формулиран следните въпроси : Става ли страна по предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот, собственост на търговското дружество-продавач, неговият управител, когато купувач е съпругата му.В този случай управителят договаря ли сам със себе си и представлява ли това забранен или непозволен от закона резултат.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение намира, че поставените въпроси изцяло са обусловили решаващите изводи на съда и на настоящия състав не е известно по тях да е налице установена съдебна практика, поради което касационно обжалване следва да се допусне при условията на чл.280 ал.1 т.3 ГПК.

При извършена служебна проверка по делото, съставът на ВКС констатира следното : Данъчната оценка на имота, която съгласно чл.69 ал.1 т.4 вр.т.2 ГПК е в размер на 7172, 10 лв, а 1/4 от нея съгласно чл.71 ал.2 предл.последно ГПК възлиза на 1793 лв, а половината от нея,дължима за производството пред ВКС възлиза на на 896, 50 лв.Това е сумата, която касаторът следва да внесе за разглеждане на касационната жалба по същество, както й сумата 300 лв-представляваща възнаграждение за особен представител да дружеството-ответник по касация.

Воден от гореизложените мотиви,Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение № IV-172 от 6.8.2020 г, постановено по гр.дело № 285/2020 г на Окръжен съд-Бургас, Второ гражданско отделение, Четвърти въззивен състав.

ЗАДЪЛЖАВА касаторът в едноседмичен срок от съобщението да внесе държавна такса за разглеждане на касационната жалба по същество в размер на 896, 50, както и възнаграждение за особен представител на дружеството „Цам Балкан Инвест“ООД- адв.С. С.-Т..

При неизпълнение в срок указанията на съда производството по касационната жалба ще бъде прекратено.

При изпълнение в срок на горните указания, делото да се докладва за насрочване.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :1./

2/