Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 105

гр. София, 17.06.2022 г.
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на осми юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ
Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 1049 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх. № 5342/22.12.2021 г. на Р. К. Ц., чрез адвокат В. Н., и касационна жалба вх. № 131/10.01.2022 г. на П. Т. С., чрез адвокат В. П., подадени срещу решение № 160 от 15.11.2021 г. по гр. д. № 408/2021 г. на Окръжен съд – Ловеч.
Р. Ц. заявява, че атакува въззивното решение в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение за допускане до делба на поземлени имоти в [населено място], м. „Ч.“, с идентификатори *** и ***, и жилищна постройка със застроена площ от 50 кв. м, построена в неурегулирано дворно място с площ 1/3 от 800 кв. м. Сред изложените от нея доводи е и оплакването, че в атакуваното решение липсват каквито и да е развити съображения относно допуснатата до делба жилищна постройка с площ от 50 кв. м.
П. С. обжалва въззивното решение в частта за отхвърляне на иска за делба на УПИ ***, кв. 60 по плана на [населено място], ведно с гараж откъм улицата, с площ от 35 кв. м.
Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение, приема следното:
Пред въззивния съд Р. Ц. е обжалвала решение № 260074 от 28.05.2021 г. по гр. д. № 621/2019 г. на Районен съд – Троян в частта, с която е допусната делба на следните три имота: 1. Поземлен имот, находящ се в землището на [населено място], местност „Ч.“, с идентификатор *** по КККР на [населено място], с площ от 1106 кв. м; 2. Поземлен имот, находящ се в землището на [населено място], местност „Ч.“, с идентификатор ***, с площ от 506 кв. м и 3. Жилищна постройка със застроена площ от 50 кв. м, построена в неурегулирано дворно място с площ 1/3 от 800 кв. м, извън блоковете на клоновото стопанство, със селищен характер, включено в околовръстния полигон, в границите на строителната част на махала „М.“, в землището на [населено място], [община], при съседи: път и от три страни имот на клоновото стопанство.
Видно от въззивното решение, нито в мотивите, нито в диспозитива на същото е налице произнасяне по въззивната жалба относно допуснатата до делба жилищна постройка, описана по-горе. Налице е непълнота на съдебния акт по смисъла на чл. 250 ГПК. Настоящият състав на ВКС, ІІ г. о. намира, че с оглед изложеното от Р. Ц. в касационната й жалба, последната съдържа имплицитно искане за допълване на решението.
Изложеното обуславя връщане на делото на Окръжен съд - Монтана за произнасяне по реда на чл. 250 ГПК съобразно с изложените по-горе мотиви.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:


ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1049/2022 г. по описа на ВКС, ІІ г. о., като преждевременно образувано.
ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Ловеч за допълване на постановеното от него решение № 160 от 15.11.2021 г. по гр. д. № 408/2021 г. по описа на същия съд.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: