Ключови фрази


3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 236

гр. София, 21.06.2022 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в публичното съдебно заседание на девети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов
ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев
Геновева Николаева

при участието на секретаря Росица Иванова, като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев ч. гр. д. № 3700 по описа за 2021 г., приема следното:
Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на адвокат Т. П. Д. в качеството му на особен представител на К. К. А. против определение № 260681 от 11.03.2021 г., постановено по в. гр. д. № 1084 по описа за 2020 г. на Пловдивския окръжен съд, ГК, 8-ми състав, с което е оставена без уважение молбата на особения представител за изменение на определение № 260803 от 17.12.2020 г. по същото дело.
Частният жалбоподател твърди, че определението е незаконосъобразно, поради което моли да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което да бъде разпоредено разноските за неговото адвокатско възнаграждение да се изплатят за сметка на съда.
А. И. Т.-А. счита, че частната жалба е основателна и следва да бъде уважена.
Другите страни по делото не вземат становище по частната жалба.
Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, като взе предвид становищата на страните и данните по делото приема следното:
Частната жалба е допустима, тъй като е подадена в срок от легитимирана страна срещу подлежащо на обжалване определение на въззивен съд относно разноските по делото. Разгледана по същество, тя е основателна. След постановяване на първоинстанционното решение на 27.11.2019 г. ответникът К. А. А. е починал на 6.1.2020 г., оставяйки за свой наследник малолетния си син К. К. А.. Като е взел предвид, че законен представител на малолетния е ищцата и интересите им са противоречиви, Пловдивският районен съд е назначил на основание чл.29, ал.4 от ГПК за особен представител на наследника адвокат Д.. С определение № 3381 от 12.03.2020 г. Пловдивският районен съд е освободил поради липса на достатъчно средства А. И. Т.-А. от заплащане на възнаграждение за особения представител в размер на 1162,40 лв., като е постановил, че тази сума следва да бъде изплатена от бюджета на съда. Пловдивският окръжен съд е отменил първоинстанционното решение в частта, с която искът за прогласяване недействителността на покупко-продажбата поради липса на съгласие е бил отхвърлен и е уважил този иск. По молба на особения представител за заплащане на възнаграждението му въззивният съд е допълнил решението си с определение от 17.12.2020 г., като е осъдил ответника М. Х. да заплати възнаграждението на особения представител. С обжалваното пред настоящата инстанция определение този съд е отказал да измени определението относно разноските, като присъди възнаграждението от бюджета на съда. С оглед изхода на спора обаче, това определение трябва да бъде отменено. Върховният касационен съд с решението си по делото е отменил решението на въззивния съд и е отхвърлил иска за прогласяване недействителността на покупко-продажбата. В този случай извършеното по реда на чл.29, ал.4 от ГПК първоначално определяне в тежест на кого са разноските за адвокатско възнаграждение за особения представител трябва да се съобрази с постановеното от ВКС решение, с което искът е отхвърлен. Съгласно разпоредбите на чл.78 от ГПК тези разноски вече не могат да се възложат на ответника М. Х., тъй като искът срещу него е отхвърлен. Възнаграждението се дължи от бюджета на съда съгласно чл.83, ал.3 от ГПК, тъй като ищцата е освободена от заплащането на сумата.
По тези съображения настоящата инстанция приема, че определението на Пловдивския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на адвокат Д. за изменение на определение № 260803 от 17.12.2020 г. трябва да бъде отменено и вместо него следва да бъде постановено друго, с което да се отмени определение № 26083 от 17.12.2020 г. за допълване на решението по делото с осъждане на М. Х. да заплати 1162,40 лв. възнаграждение за особения представител на К. К. А.. Вместо това следва да се разпореди плащането на разноските да се извърши от бюджета на съответния съд.
Воден от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :ОТМЕНЯ определения № 260681 от 11.03.2021 г. и № 26083 от 17.12.2020 г., постановени по в. гр. д. № 1084 по описа за 2020 г. на Пловдивския окръжен съд, ГК, 8-ми състав, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПЛАЩАНЕТО на разноските за особен представител на малолетния К. К. А., представляващи адвокатско възнаграждение за особения представител адвокат Т. Д. в размер на 1 162,40/хиляда сто шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/ да се извърши от бюджета на Пловдивския окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: