Ключови фрази
Делба на наследство * съсобственост * смесена съсобственост * прекратяване на съпружеска имуществена общност * наследяване * възлагане на неподеляем имот * публична продан


3
Р Е Ш Е Н И Е

№ 239

СОФИЯ, 06.08.2012 г.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на двадесет и втори май две хиляди и дванадесета година в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

при секретаря Даниела Никова
изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 81/2011 година и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. Г. П. и адв. Ст. Л. в качеството им на пълномощници на В. Н. П. против решение № 265 от 20.10.2010 г. по в.гр.д. № 697/2010 г. на Великотърновския окръжен съд. В жалбата са изложени оплаквания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон. Жалбоподателката поддържа, че при постановяване на решението въззивният съд неправилно е приложил постановките на ТР № 1/ 2004 г. на ОСГК на ВКС.
В писмен отговор на касационната жалба ответницата Г. Н. Й. чрез своя пълномощник адв. Т. Т. изразява становище, че касационната жалба е неоснователна.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:
Обжалвано е въззивното решение, постановено от Великотърновския окръжен съд в частта му, с която е потвърдено решение № 394 от 23.04.2010 г. по гр.д. № 1859/05 г. на Великотърновския районен съд, в частта, с която е изнесен на публична продан недвижим имот, находящ се в [населено място], представляващ първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда на [улица] града, при пазарна стойност 38 800 лв., който е допуснат до делба между Г. Н. Й. и В. Н. П.. За да постанови този резултат, въззивният съд е приел, че в конкретния случай е неприложима разпоредбата на чл. 288, ал.3 ГПК/ отм./, защото съсобствеността между двете съделителки е възникнала по силата на повече от един юридически факт – прекратена съпружеска имуществена общност, наследяване и сделка. Имотът е бил собственост на техните родители в режим на съпружеска имуществена общност. След смъртта на общия наследодател Н. Г. Н. неговите наследници - съпруга и две деца, са придобили по наследяване по 1/6 ид. част от имота, а майката е придобила на собствено основание 1/2 ид. част. Впоследствие майката на съделителките е прехвърлила на своята дъщеря Г. Н. Й. собствените си 2/3 ид. части. Оттук е направен извод, че е налице комбинирана съсобственост, поради което процесният имот не може да бъде възложен на съделителката В. Н. П. по реда на чл. 288, ал.3 ГПК/ отм./ и единственият способ за извършване на делбата се явява изнасянето на жилището на публична продан.
Въззивното решение е допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.3 ГПК по въпроса приложима ли е разпоредбата на чл. 288, ал.3 ГПК/ отм./, когато смесената съсобственост е възникнала от един и същ юридически факт.
Понятието “смесена съсобственост” се употребява в съдебната практика във връзка с приложението на чл. 288, ал.3 ГПК/ отм./, за да се означи съсобствеността, при която някои от съсобствениците са придобили право на собственост върху вещта по наследяване, а останалите - на друго основание. Когато вещта е била в режим на съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на единия съпруг, не възниква смесена съсобственост, освен в хипотезата на чл. 14, ал.7 от СК от 1968 г., при която преживелият съпруг, ако наследява заедно с деца на починалия, не получава дял от неговата част от общото имущество. Когато са извършени разпоредителни сделки между сънаследниците също не е налице смесена съсобственост, а следователно - и пречка за възлагане на имота по реда на чл. 288, ал.3 ГПК/ отм./, ако, разбира се, са налице и останалите предпоставки, тъй като разпоредителната сделка не променя наследствения характер на имота, а само уголемява квотата в съсобствеността на някой от наследниците. Обемът на правата на сънаследника не е след критериите за възлагане на имота по чл. 288, ал.3 ГПК/ отм./, поради което извършената в негова полза разпоредителна сделка не го поставя в привилегировано положение и не злепоставя интересите на останалите сънаследници. Разясненията, дадени в т.8 от ТР № 1/ 2004 г. на ОСГК на ВКС са приложими в случаите на придобиване чрез правна сделка на част от наследствения имот от лице, извън кръга на наследниците. В този смисъл са и постановените по реда на чл. 290 ГПК решение № 86 от 09.03.2012 г. по гр.д. № 1100/2011 г. на ІІ г.о. на ВКС и решение № 148 от 07.04. 2010 г. по гр.д. № 437/09 г. на І г.о. на ВКС.
При дадения отговор на правния въпрос, по който е допуснато касационно обжалване, въззивното решение се явява необосновано и незаканосъобразно, постановено в противоречие с ТР № 1/ 2004 г. на ОСГК на ВКС. Съпругата на починалия наследодател - Ц. Н., е и негов наследник по закон. Извършената от нея след откриване на наследството разпоредителна сделка е в полза на нейната дъщеря Г. Й. - също наследник по закон на Н. Н., поради което, с оглед посоченото по- горе, не е възникнала смесена съсобственост и не са налице пречки за извършване на делбата по реда на чл. 288, ал.3 ГПК/ отм./. Като е достигнал до друг извод въззивният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и тъй като претенцията на касаторката за възлагане на делбения имот по реда на чл. 288, ал.3 ГПК/ отм./ не е разгледана по същество, делото върнато на въззивния съд за ново разглеждане.
Водим от гореизложеното съдът


Р Е Ш И :ОТМЕНЯ решение № 265 от 20.10.2010 г. по в.гр.д. № 697/2010 г. на Великотърновския окръжен съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Великотърновския окръжен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :ЧЛЕНОВЕ: