Ключови фрази
Делба * разпределяне на имотите при делба * реална част * уравнение на дялове * теглене на жребий


Р Е Ш Е Н И Е

№34

С., 28.03.2016 год.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на първи март през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия К. М. гр.д. № 5663 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Х. Х. А., чрез пълномощника му адвокат С. З., против решение № 1337 от 2.07.2015 г., постановено по гр.д. № 1075 по описа за 2015 г. на Окръжен съд-Варна, с което е потвърдено решение № 261 от 29.12.2014 г. по гр.д. № 834/2011 г. на Районен съд-Провадия за обявяване за окончателен на разделителен протокол.
В касационната жалба са наведени доводи за неправилно приложение на материалния закон.
А. Х. А. оспорва основателността на касационната жалба в подадения в срока по чл.287 ГПК писмен отговор.
А. Х. И., Ш. Х. Д., К. Х. М., Ф. А. К., А. Ю. А., Х. А. Ю. и Ю. А. Ю. не са изразили становище в настоящото производство.
С определение № 451 от 7.12.2015 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК поради противоречието му с решение № 296 от 29.11.2011 г. по гр.д. № 442/2011 г., II г.о. относно въпросите които се разрешават с решението за обявяване за окончателен на разделителен протокол.
По основанието за допускане на касационно обжалване: В цитираната практика на ВКС е дадено тълкуване, че когато съдебната делба се извършва чрез образуване на дялове според броя на съделителите и последващо теглене на жребий, то в проекта за разделителен протокол по чл. 287 ГПК/отм./, сега чл. 347 ГПК, а и в окончателния разделителен протокол по чл.289 ГПК /отм./, сега чл. 350 ГПК съдът следва да посочи кои имоти се включват в дяловете, каква е стойността /цената/ на всеки от дяловете и какви суми за уравнение са дължими между получателите на отделните дялове. Това е необходимо, за да бъде предварително ясно на съделителите не само как са групирани имотите, но и какви суми ще са необходими за уравнение на дяловете. Силата на присъдено нещо на решението по обявяване на окончателния разделителен протокол обхваща именно тези три въпроса: колко са дяловете и какво имущество се включва в тях, каква е стойността на всеки дял и какво уравнение ще бъде дължимо при получаване на съответен дял. Решението представлява изпълнително основание както за извършване на въвод във владение върху падналите се в дял на съделителя имоти, така и за заплащане на паричните суми за уравнение на дяловете. Поради това решаването на въпросите за цената на дяловете и паричното уравнение между получателите на различните дялове не може да бъде отложено за след влизане в сила на окончателния разделителен протокол. С тегленето на жребий формираните дялове получават своя персонален носител, т.е. идеалните части се превръщат в реални и делбеното производство приключва.
Тази практика се възприема и от настоящия съдебен състав. В. решение й противоречи, тъй като в него не са определени сумите за уравнение на дяловете, поради което същото се явява неправилно и следва да бъде отменено.
По способа за извършване на делбата:
До делба са допуснати дванадесет земеделски имота, възстановени на наследниците на Х. А. И., поч. 4.09.1992 г., а именно децата му А. Х. И., Ш. Х. Д., К. Х. М., Ф. А. К., А. Х. А. и Х. Х. А., всеки от които притежава по 3/21 ид.ч. и наследниците на починалата му дъщеря Е. Х. А. - А. А. Ю., Ю. А. Ю. и Х. А. Ю., всеки от които притежава по 1/21 ид.ч.
Налице е възможност всеки от съделителите да получи реален дял, доколкото броя на допуснатите до делба имоти е по-голям от броя на съсобствениците. Имотите обаче съществено се различават по стойност, правата на съделителите не са равни и липсва възможност за обособяване на двадесет и един дяла /колкото е знаменателят на дробта, изразяваща идеалните части/, поради което делбата не би могла да бъде извършена по реда на чл.350 и чл.352 ГПК чрез теглене на жребий.
В случая приложимият способ е по чл.353 ГПК чрез разпределение на делбените имоти. Общата им пазарна стойност е 42 693 лв., съответно съделителите с права от по 3/21 ид.ч. следва да получат имущество на стойност 6099 лв., а тези с права от по 1/21 ид.ч. – на стойност 2033 лв.
Спорно по делото е как да се обособят дяловете. К. Х. Х. А. счита, че разпределението следва да бъде извършено като в 12-те допуснати до делба имоти се обособят в пет дяла, един от които за него и съделителите А. Х. И., Ш. Х. Д., А. Ю. А. и Ю. А. Ю., които са изявили воля за получаване на общ дял, като по този начин имотите няма да се раздробяват и да се намалява стойността им. Ищцата А. Х. А. поддържа, че дяловете следва да се обособят по първоначалното заключение на вещото лице, като част от имотите се разделят реално съгласно издадените от Общинска служба по земеделие-П. скици-проект.
Съдът приема, че имотите следва да се обособят в пет дяла съгласно второто заключение на съдебно-техническата експертиза, прието в с.з. на 27.05.2015 г. Налице е съгласие на петима от съделителите да получат общ дял и възможност за обособяване на още четири самостоятелни дяла за останалите съделители. При този вариант имотите няма да се разделят реално на по-малки имоти, което е от значение за бъдещото им обработка и използване и ще се зачете волята на част от страните да получат общ дял. Останалите дялове са близки по стойност до правата на страните, поради което няма да се налага заплащане на голямо парично уравнение.
С., заявили желание за общ дял ще придобият при равни права останалите 10/21 ид.ч. от имотите в този дял и правата им в съсобствеността ще станат по 5/21 ид.ч. за Х. Х. А., А. Х. И. и Ш. Х. Д. и по 3/21 ид.ч. за А. Ю. А. и Ю. А. Ю.. Стойността на общия дял, включващ имотите в местностите „Б. Баши“, „Бузалък“, „Бахче О.“ и „Бент Я.“ е 22562 лв. Правата на съделителите, които са се групирали за получаването на общ дял са 22363 лв. или дължимото уравнение е 199 лв.
Дял първи, включващ имотите в местностите “Мачките“ и „К. Т.“ на стойност 7104 лв. следва да се предостави на ищцата А. Х. А., която ще дължи уравнение на дела на останалите съделители от 1005 лв.
Дял втори, включващ имотите в местностите „Юрт А.“ и „Й. А.“ на стойност 5425 лв. следва да се предостави на К. Х. М., на която се дължи сума за уравнение на дела й от 674 лв.
Дял трети, включващ имотите в местностите „М.“ и „К. К.“ на стойност 5639 лв. следва да се предостави на Ф. А. К., на която се дължи сума за уравнение на дела й от 460 лв.
Дял четвърти, включващ имотите в местностите „Юрт Е.“ и „Юк Ба“ на стойност 1963 лв. следва да се предостави на Х. А. Ю., на когото се дължи сума за уравнение на дела му от 70 лв.
Сумите за уравнение на дяловете следва да бъдат заплатени както следва: на К. Х. М. – 66.00 лв. от Х. Х. А., А. Х. И., Ш. Х. Д., А. Ю. А. и Ю. А. Ю. /или по 13.27 лв. от всеки/ и 608 лв. от А. Х. А.; на Ф. А. К. – 66 лв. от Х. Х. А., А. Х. И., Ш. Х. Д., А. Ю. А. и Ю. А. Ю. /или по 13.27 лв. от всеки/ и 394 лв. от А. Х. А.; на Х. А. Ю. – 66 лв. от Х. Х. А., А. Х. И., Ш. Х. Д., А. Ю. А. и Ю. А. Ю. /или по 13.27 лв. от всеки/ и 3 лв. от А. Х. А..
К. не претедира възстановяване на направените в настоящото производство разноски, поради което такива не следва да се присъждат.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 1337 от 2.07.2015 г., постановено по гр.д. № 1075 по описа за 2015 г. на Окръжен съд-Варна и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПРЕДОСТАВЯ на основание чл.353 ГПК в общ дял на Х. Х. А., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В., А. Х. И., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В., Ш. Х. Д., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В., А. Ю. А., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. и Ю. А. Ю., ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица], ет.2
ИМОТ № 037012 по плана за земеразделяне на [населено място], общ.Дългопол, в местността „Б. Баши“, с площ 5.514 дка, начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 000850, полски път на [община], имот № 037020, пасище, мера на Х. А. Е., имот № 037019, нива на И. А. И., на стойност 2206.00 лв.;
ИМОТ № 057076 по плана за земеразделяне на [населено място], общ.Дългопол, в местността “Бузалък“, с площ от 8.798 дка, начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 057074, нива на Х. М. Х., имот № 057075, пасище, мера – земи по чл.19 ЗСПЗЗ и имот № 000432, полски път на [община], на стойност 3959.00 лв.
ИМОТ № 106001 по плана за земеразделяне на [населено място], общ.Дългопол, в местността „Бахче О.“, с площ от 31.499 дка, начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 106003, нива на наследници на М. А. М., имот № 000923, полски път на [община], имот № 027020, др.селищна територия на наследници на О. Х. К., имот № 027018, др.селищна територия на наследници на О. Х. К., имот № 027017, др.селищна територия на наследници на О. Х. К., имот № 027018, др.селищна територия на наследници на О. Х. К., имот № 000564, дере на [община], имот № 150014, стопанки двор на Държавен поземлен фонд, имот № 150013, стопанки двор на Държавен поземлен фонд, имот № 150012, стопанки двор на Държавен поземлен фонд, имот № 000610, стопанки двор на Държавен поземлен фонд, имот № 150011, стопанки двор на Държавен поземлен фонд, имот № 000614, стопанки двор на Държавен поземлен фонд, имот № 000655, пътна мрежа на [община], имот № 000668, полски път на [община], имот № 000663, изоставена нива на Кметство [населено място], имот № 000668, полски път на [община], имот № 106002, нива на наследници на А. И. Х., имот № 00669, изк.водна площ на Кметство [населено място], на стойност 15749.00 лв.;
ИМОТ № 024211 по плана за земеразделяне на [населено място], общ.Дългопол, в местността „Бент Я.“, с площ от 1.620 дка, начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 024218, нива на наследници на В. А. В., имот № 000495, водно течение на М., имот № 024147, нива на Ф. Д. И., имот № 000557, полски пътна [община], имот № 024223, нива на наследници на О. А. Ч., имот № 024222, нива на наследници на Х. К. С., имот № 024221, нива на А. Е. Ш., имот № 024220, нива на наследници на Ю. Х. К. А., имот № 024219, нива на наследници на В. А. В., на стойност 648 лв.
при обща стойност на дела 22562.00 лв. и при права в съсобствеността на имотите от дела както следва: по 5/21 ид.ч. за Х. Х. А., А. Х. И. и Ш. Х. Д. и по 3/21 ид.ч. за А. Ю. А. и Ю. А. Ю..
ПРЕДОСТАВЯ на основание чл.353 ГПК в дял на А. Х. А., ЕГН [ЕГН], съдебен адрес: [населено място], [улица], адвокат П. М.
ИМОТ № 014085 по плана за земеразделяне на [населено място], общ.Дългопол, в местността „Мачките“, с площ от 9.000 дка, начин на трайно ползване: пасище, мера, при граници: имот № 200031, иглолистна гора на МЗГ-ДЛ, имот № 200030, иглолистна гора на МЗГ-ДЛ, имот № 000820, полски път на [община], имот № 014084, пасище, мера на наследници на О. А. Ч., имот № 014083, пасище, мера на И. М. Е., на стойност 2700.00 лв.;
ИМОТ № 015008 по плана за земеразделяне на [населено място], общ.Дългопол, в местността „К. Т.“, с площ от 8.008 дка, начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 015009, нива на наследници на М. А. К. С., имот № 015002, нива на наследници на И. М. С., имот № 015003, нива – земи по чл.19 ЗСПЗЗ, имот № 015007, нива на наследници на М. М. Ч., имот № 015012, нива на наследници на А. Д. А., имот № 015011, нива на М. А. В., на стойност 4404.00 лв.
при обща стойност на деля 7104 лв.
ПРЕДОСТАВЯ на основание чл.353 ГПК в дял на К. Х. М., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В.
ИМОТ № 043051 по плана за земеразделяне на [населено място], общ.Дългопол, в местността „Юрт А.“, с площ от 12.001 дка, начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 043052, нива на наследници на И. А. К., имот № 043015, пасище, мера – земи по чл.19 ЗСПЗЗ, имот № 043050, нива на наследници на Х. И. Х., имот № 000860, полски път на [община], на стойност 4800.00 лв.;
ИМОТ № 126015 по плана за земеразделяне на [населено място], общ.Дългопол, в местността „Й. А.“, с площ от 1.564 дка, начин на трайно ползване: лозе, при граници: имот № 000736, полски път на [община], имот № 126014, лозе на наследници на О. А. Ч., имот № 000728, полски път на [община], на стойност 625 лв.
при обща стойност на дела 5425.00 лв.
ПРЕДОСТАВЯ на основание чл.353 ГПК в дял на Ф. А. К., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В.
ИМОТ № 047068 по плана за земеразделяне на [населено място], общ.Дългопол, в местността „М.“, с площ от 14.519 дка, начин на трайно ползване: пасище, мера, при граници: имот № 200116, широколистна гора на МЗГ-ДЛ, имот № 200107, широколистна гора на МЗГ-ДЛ, имот № 047067, пасище, мера на А. А. М., имот № 000877, полски път на [община], имот № 047069, пасище, мера на С. И. Х., на стойност 4356.00 лв.;
ИМОТ № 072002 по плана за земеразделяне на [населено място], общ.Дългопол, в местността „К. К.“, с площ от 3.209 дка, начин на трайно ползване: лозе, при граници: имот № 072001, лозе на наследници на Ю. Х. К. А., имот № 000432, полски път на [община], на стойност 1283.00 лв.
при обща стойност на дела 5639.00 лв.
ПРЕДОСТАВЯ на основание чл.353 ГПК в дял на Х. А. Ю., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В.
ИМОТ № 112022 по плана за земеразделяне на [населено място], общ.Дългопол, в местността „Юрт Е.“, с площ от 5.020 дка, начин на трайно ползване: пасище, мера, при граници: имот № 112021, пасище, мера на наследници на М. Н. Н., имот № 000785, овраг, промойна на Кметство [населено място], имот № 000690 на [община], на стойност 1506.00 лв.;
ИМОТ № 024061 по плана за земеразделяне на [населено място], общ.Дългопол, в местността „Юк Ба“, с площ от 1.143 дка, начин на трайно ползване: нива, при граници: имот № 024059, нива на наследници на И. Х. К. А., имот № 024060, нива на З. Х. Х., имот № 024089, нива на наследници на О. А. Ч., имот № 024088, нива на З. Х. Х., имот № 024087, нива – земи по чл.19 ЗСПЗЗ, имот № 024062, нива на наследници на А. Х. С., на стойност 457 лв.
при обща стойност на дела 1963 лв.
ОСЪЖДА Х. Х. А., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. да заплати суми за уравнение на дяловете, както следва: 13.27 лв. на К. Х. М., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В.; 13.27 лв. на Ф. А. К., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. и 13.27 лв. на Х. А. Ю., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В..
ОСЪЖДА А. Х. И., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. да заплати суми за уравнение на дяловете, както следва: 13.27 лв. на К. Х. М., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В.; 13.27 лв. на Ф. А. К., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. и 13.27 лв. на Х. А. Ю., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В..
ОСЪЖДА Ш. Х. Д., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. да заплати суми за уравнение на дяловете, както следва: 13.27 лв. на К. Х. М., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В.; 13.27 лв. на Ф. А. К., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. и 13.27 лв. на Х. А. Ю., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В..
ОСЪЖДА А. Ю. А., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. да заплати суми за уравнение на дяловете, както следва: 13.27 лв. на К. Х. М., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В.; 13.27 лв. на Фиданка А. Коралова, ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. и 13.27 лв. на Х. А. Ю., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В..
ОСЪЖДА Ю. А. Ю., ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица], ет.2 да заплати суми за уравнение на дяловете, както следва: 13.27 лв. на К. Х. М., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В.; 13.27 лв. на Ф. А. К., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. и 13.27 лв. на Х. А. Ю., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В..
ОСЪЖДА А. Х. А., ЕГН [ЕГН], съдебен адрес: [населено място], [улица], адвокат П. М. да заплати суми за уравнение на дяловете, както следва: 608.00 лв. на К. Х. М., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В.; 394 лв. на Ф. А. К., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. и 3.00 лв. на Х. А. Ю., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В..
ОСЪЖДА А. Х. А., ЕГН [ЕГН], съдебен адрес: [населено място], [улица], адвокат П. М. да заплати по бюджетната сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса върху стойността на дела си в размер на 243.06 лв.
ОСЪЖДА А. Х. И., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. да заплати по бюджетната сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса върху стойността на дела си в размер на 243.06 лв.
ОСЪЖДА Ш. Х. Д., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. да заплати по бюджетната сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса върху стойността на дела си в размер на 243.06 лв.
ОСЪЖДА К. Х. М., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. да заплати по бюджетната сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса върху стойността на дела си в размер на 243.06 лв.
ОСЪЖДА Ф. А. К., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. да заплати по бюджетната сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса върху стойността на дела си в размер на 243.06 лв.
ОСЪЖДА Х. Х. А., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. да заплати по бюджетната сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса върху стойността на дела си в размер на 243.06 лв.
ОСЪЖДА А. Ю. А., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. да заплати по бюджетната сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса върху стойността на дела си в размер на 81.33 лв.
ОСЪЖДА Ю. А. Ю., ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица], ет.2 да заплати по бюджетната сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса върху стойността на дела си в размер на 81.33 лв.
ОСЪЖДА Х. А. Ю., ЕГН [ЕГН], [населено място], обл.В. да заплати по бюджетната сметка на Върховния касационен съд на Република България държавна такса върху стойността на дела си в размер на 81.33 лв.
Решението е окончателно.
Решението подлежи на вписване в шестмесечен срок от влизането му в сила. Препис от решението може да се издаде след представяне доказателства за заплатената държавна такса върху стойността на дела.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: