Ключови фрази

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 15

гр. София, 25.01.2022 г.

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 466 от 19.01.2022 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 45 и чл. 48 ЗЗД - I поток.
Касационна жалба вх. № 4674/19.11.2021 г., която не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ е подадена в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касаторите на 11. 11.2021 г., 12.11.2021 г. и 16.11.2021 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложени са адвокатски пълномощни съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към КЖ;
6/ не е внесена дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в пълен размер – внесена е държавна такса в размер на 60.00 лв., а дължимата е в размер на 120.00 лв., тъй като касаторите са обикновени другари в процеса и дължат отделни държавни такси, въпреки че са подали обща касационна жалба;
7/ осъществена процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор, съдържащ искане за присъждане на разноски.
Предвид изложеното в т. 6, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на касаторите за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на още 60.00 лв. по сметка на ВКС.
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Окръжен съд - Ловеч за даване на указания на касаторите за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на още 60.00 лв. по сметка на ВКС.

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ: