Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 252
гр. София, 05.04.2022 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти април две хиляди и двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева
ЧЛЕНОВЕ: 1. Велислав Павков
2.Десислава Попколева

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 4373 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Д. Г. Я., Т.Я. С. и Г. Т. С. против решение № 51/28.06.2021 г., постановено по гр.д.№ 332/2021 г. от състав на Окръжен съд – Хасково.
Касационната жалба е подадена в срок, но е процесуално недопустима, по следните съображения:
Предявените обективно и субективно съединени искове са с правно основание чл.135, ал.1 ЗЗД, т.е. цената на предявените искове се определя съобразно разпоредбата на чл.69, ал.1, т.4 вр. т.2 ГПК – данъчната оценка на имотите, предмет на атакуваните сделки.
Видно от представените удостоверения за данъчни оценки, общия размер на данъчните оценки на всички имоти е 5415,50 лева, като предявените искове са до размер на 1/2 ид.ч. от тези имоти, т.е. цената на исковете е в размер на 2707,75 лева, под 5 000 лева.
Съгласно разпоредбата на чл.280, ал.3 т.1 ГПК, не подлежат на касационно обжалване въззивния решения по искове с цена под 5 000 лева, като на това основание касационното обжалване е недопустимо в настоящия случай, като касационното жалба следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното, състав на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по касационна жалба на Д. Г. Я., Т. Я. С. и Г. Т. С. против решение № 51/28.06.2021 г., постановено по гр.д.№ 332/2021 г. от състав на Окръжен съд – Хасково.
Определението може да се обжалва пред друг състав на ВКС, с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

Председател: Членове: 1. 2.