Ключови фрази


6
Р Е Ш Е Н И Е


№ 60055


гр. София,16.07.2021 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публичното заседание на тридесети март две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА
АННА БАЕВА


при участието на секретаря Лилия Златкова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 492 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на МБАЛ „ВИВА МЕДИКА“ ООД против решение № 2524 от 18.11.2019г. по в.т.д. № 2335/2019г. на Апелативен съд–София, с което, след отмяна на първоинстанционното решение № 343 от 19.02.2019г. по т.д. № 1511/2018г. на Софийски градски съд, са отхвърлени предявените от болницата срещу Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ обективно съединени осъдителни искове с правно основание чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 ЗЗД за заплащане на сумата от 244 269 лева, представляваща вземания по посочени фактури, ведно със законната лихва от датата на исковата молба - 16.07.2018г. до окончателното изплащане, както и на разноските по делото в общ размер на 5485,38 лева.
Касаторът твърди, че въззивното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон, на съдопроизводствените правила и с оглед необоснованост. Счита, че при постановяване на съдебното решение въззивният съд неправилно не е направил оценка на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ № 0505-М/22.02.2016г., издадено от РЗИ–Враца, и е приел, че производството по вписване на промяна на обстоятелства има конститутивно, а не оповестително действие.
Ответникът по касацията и по делото, Национална здравноосигурителна каса, в писмен отговор оспорва основателността на касационната жалба. Претендира присъждане на направените в касационното производство разноски.
С определение по чл.288 ГПК по настоящото дело е допуснато, на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК, касационно обжалване на въззивното решение за произнасяне по въпроса: „При незаконосъобразен отказ на РЗИ, /установен с влязло в сила съдебно решение/ за вписване на промяна на адреса на дейност на лечебно заведение – медицински център с клинична лаборатория, дължи ли се плащане от НЗОК на извършени по време на висящото административно производство медицински дейности от медицинско заведение, възложило на медицинския център да организира извършването на медико-диагностични изследвания – пакет „Клинична лаборатория“ на територията му, поради липса на свое обособено звено?“
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид оплакванията в жалбата и доводите на страните, с оглед правомощията си по чл.293 ГПК, приема следното:
За да постанови отхвърлителното си решение, съставът на апелативния съд е намерил за установено от фактическа и правна страна следното:
Не се спори по делото, че на 19.05.2017г. на основание чл.59, ал.1 330 и НРД за 2017г. между страните са сключени процесните два договора /прекратени с връчени на 27.03.2018г. писма/, с които НЗОК се е задължила да заплаща видовете медицинска помощ в съответствие с утвърдена от Министерския съвет методика. Не се спори и че за извършените дейности за периода м.01.2018г. - м.03.2018г. НЗОК е отказала заплащане и приемане на фактурите от РЗОК-Враца, поради липса на клинична лаборатория, която да е разположена в сградата на самото болнично заведение, а именно на адрес - [населено място], [улица], тъй като за този период лечебното заведение неотговаряло на изискванията на част I „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, т.1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“ - на съответните клинични пътеки /КП/ от приложение №16 „Клинични пътеки" към Националния рамков договор за медицински дейности /НРД за МД/ за 2017 г. и съответно в част I „Условия за сключване на договор и за изпълнение на амбулаторна процедура“, т.1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“ по отношение на процесиите амбулаторни процедури /АПр./ от приложение № 18 „Амбулаторни процедури“ към НРД за МД за 2017г., считано от 01.01.2018г.
Със сключения на 01.12.2017г. договор и анекс към него от 21.12.2017г. между МБАЛ „Вива Медика“ ООД /възложител/ и МЦ „Света Ана" /изпълнител/, МЦ „Св. Ана“ се е задължил по заявка на възложителя да организира извършването на медико-диагностични изследвания - пакет „Клинична лаборатория“ на територията, на която е разположен възложителят, а именно на адрес - [населено място], [улица], ет.2.
На 13.12.2017г. МЦ „Св. Ана" е подало заявление с № 3078 за издаване на удостоверение за промяна на обстоятелствата на регистрираното в РЗИ лечебно заведение за извънболнична помощ относно настъпила промяна на обстоятелствата, изразяваща се в разкриване на нова клиничната лаборатория на [улица], [населено място], по което е постановен отказ за регистрация на исканата промяна на обстоятелствата за МЦ „Св. Ана“, който е отменен с решение на АС-Враца, потвърдено от ВАС с решение от 20.12.2018г., като преписката е върната за ново разглеждане, а на 11.01.2019г. е издадено удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ на основание чл. 40, ал.1 и ал. 10 от ЗЛЗ за МЦ „Света Ана“ ООД със съдържание, идентично на издаденото преди това на 22.02.2016г. от РЗИ-Враца удостоверение № 0505-М, като и в двете удостоверения като адрес на МЦ „Света Ана“ ООД са вписани два адреса - [населено място], [улица] [населено място], [улица]. Съдът е посочил, че издаденото от директора на РЗИ-Враца удостоверение вх. № 48-03-24/08.02.2018г. по своята правна същност е официален свидетелстващ документ, поради което и доказва с обвързваща съда доказателствена сила, че фактите, предмет на удостоверителното изявление на органа, издал документа, са се осъществили така, както се твърди в документа. Позовавайки се на материалната доказателствена сила на този документ, решаващият състав е приел, че за исковия период МЦ „Св.Ана“ ООД не е разполагал с регистрирана клинична лаборатория, разположена в сградата на адрес [населено място], [улица] /на който адрес е разположена МБАЛ „Вива Медика“ ООД/, за регистрацията, на която клинична лаборатория на 13.12.2017г. МЦ „Св. Ана“ ООД е подало заявление до РЗИ-Враца, като удостоверението за регистрация е от 11.01.2019г. Само по себе си, сключването на договор между МБАЛ „Вива Медика“ ООД и МЦ „Св. Ана“ ООД не удостоверява наличието на регистрирана по съответния ред, след проверка и преценка за съответствие с изискванията на ЗЛЗ, медицинските стандарти и др. здравни изисквания, лаборатория на МЦ „Св.Ана“ на адрес [населено място], [улица].
Посочено е, че съгласно чл.283, ал.1 от НРД за МД за 2017г., клиничните пътеки, заплащани от НЗОК в полза на задължително здравноосигурени лица, съдържат изисквания и правила за клинично поведение при провеждане на диагностика, лечение и рехабилитация на заболяванията, включени в тях, както и за структурни звена, апаратура и необходимите специалисти. Чл.285 от НРД определя понятието „клинична пътека“ /КП/, а съгласно чл. 288 от НРД за МД за 2017г., клиничните пътеки се състоят от изброените основни компоненти, които са задължителни за изпълнение от лечебните заведения. Съгласно чл.288, т.5, б.“а“ от НРД за МД за 2017г., такива основни компоненти, които са задължителни за изпълнение от лечебните заведения са: задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на КП. Съгласно чл. 344, ал.1 от НРД за МД за 2017г., НЗОК заплаща на изпълнител на болнична медицинска помощ /БМП/ за всеки отделен случай по КП при наличие на посочените в чл. 344, ал.1 от НРД за МД за 2017 г. условия. Едно от тях, съгласно 344, ал. 1, т. 3 от НРД за МД за 2017г., е да е спазен диагностично-лечебния алгоритъм, като аналогично е уговорено и в разпоредбата на чл.25, ал. 1, т.З от договора 060522/2017г.
Съгласно чл.283, ал.1 от НРД за МД за 2017г., амбулаторните процедури, заплащани от НЗОК в полза на задължително здравноосигурени лица, съдържат изисквания и правила за клинично поведение при провеждане на диагностика, лечение и рехабилитация на заболяванията, включени в тях, както и за структурни звена, апаратура и необходимите специалисти. Съгласно чл.309 от НРД за МД за 2017г., амбулаторните процедури се извършват в съответствие с алгоритмите по приложение № 18, като задължителна част за изпълнението им са посочените в част I „Условия за сключване на договор и за изпълнение на амбулаторни процедури“, т.1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в който смисъл е и разпоредбата на чл.23 от договор № 060890/2017г.
Въз основа на гореизложеното, решаващият съд е достигнал до извода, че в случая, извършената за исковия период от МБАЛ „Вива Медика“ ООД медицинска помощ по клинични и амбулаторни процедури, е извършена без да са спазени изискванията за тяхното изпълнение, установени в приложение № 16 и приложение № 18 от НРД за МД за 2017г. - наличие на регистрирана на територията на МБАЛ „Вива Медика“ ООД клинична лаборатория, при което допуснато нарушение при лечението НЗОК не дължи плащане по процесните фактури.
По релевирания правен въпрос:
Съгласно чл.39, ал.1, вр. чл.41 /в редакция преди 13.12.2017г./ от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, като лечебни заведения за извънболнична помощ по чл.8 ЗЛЗ, се регистрират във воден от РЗИ регистър. Подлежащо на вписване обстоятелство е и адресът, на който се осъществява дейността и неговата промяна - чл.41, т.3 и т.9 ЗЛЗ /в посочената редакция/. На основание чл.41, ал.4 и ал.5 ЗЛЗ /в посочената редакция/, Министерския съвет издава наредба за регистрация на лечебните заведения, в която се определя и реда, по който регистрирано лечебно заведение може да регистрира втори и следващ адрес на дейност, вкл. на територия на РЗИ, различна от РЗИ по първоначалната регистрация. Съобразно чл.43 ЗЛЗ /в приложимата редакция, в сила от 01.01.2011г./, регистрираното лице е длъжно да уведоми РЗИ за всички промени по извършената регистрация на лечебното заведение в 7-дневен срок от настъпването им. В чл.44, ал.1 ЗЛЗ /в приложимата редакция преди 13.12.2017г./ изчерпателно са изброени основанията за отказ за регистрация, относими и при заявен втори адрес за клинична лаборатория, като РЗИ, в качеството си на административен орган, действа при обвързана компетентност при извършването на преценка дали са налице основания за отказ за промяна на обстоятелства по регистрацията. Съгласно чл.40, ал.4 и ал.9 ЗЛЗ /в посочената редакция/, в 10-дневен срок от постъпването на заявлението за регистрация РЗИ трябва да извърши проверка за пълнота на представените документи и за спазване на здравните изисквания от лечебното заведение на новия адрес, като в случай, че те не са спазени или има документална непълнота, органът дава предписания и определя срок за отстраняването им. В Наредба № 1/ 31.01.2014г. е утвърден медицински стандарт „Клинична лаборатория“, като регистрирането на втори адрес на клинична лаборатория е по глава втора, т. 2.2 от цитираната наредба. В 10-дневен срок от извършване на проверките по чл.40, ал.4 и ал.9 ЗЛЗ /в посочената редакция/, съответно от отстраняване на нередовностите, директорът на РЗИ издава удостоверение за регистрация, вкл. при промяна на подлежащите на вписване обстоятелства - чл.40, ал.10 ЗЛЗ /в посочената редакция/. Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на АПК – чл.44, ал.2 ЗЛЗ /в посочената редакция/.
С оглед очертаната правна рамка, при промяна на адрес на клинична лаборатория задължително се извършва преценка от РЗИ, в качеството й на административен орган, дали дейността на лечебното заведение на новия адрес отговаря на здравните изисквания съобразно Наредба № 1/ 31.01.2014г. Положителният резултат от тази проверка е една от предпоставките за регистрация на дейността на лечебното заведение на новия адрес, която регистрация е условие клиничната лаборатория да извършва дейност на него. Преценката за спазването на здравните изисквания за посочения вид лечебно заведение на новия адрес е от изключителната компетентност на РЗИ, поради което тя не може да бъде извършвана инцидентно от друг орган или лице. С оглед на това, при липса на регистрация на дейността на клиничната лабораторния на новия адрес, не може да бъде прието, че са спазени изискванията по приложение № 16 и 18 от Националния рамков договор за медицински дейности за 2017г. медицинската помощ по клинични и амбулаторни процедури да е извършена при наличие на задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, тъй като преценката за съответствието им със здравните изисквания се извършва в производството по регистрация на дейността на клиничната лаборатория на новия адрес. Следователно, извършените медицински дейности от медицинско заведение, възложило на медицински център да организира извършването на медико-диагностични изследвания – пакет „Клинична лаборатория“ на територията му, поради липса на свое обособено звено, преди регистрация на лабораторията на адреса на медицинското заведение, не подлежат на заплащане от НЗОК. При незаконосъобразен отказ на РЗИ за регистрация на дейността на новия адрес, РЗИ дължи заплащане на обезщетение за причинените вреди по реда на Глава единадесета на АПК.
Предвид изложеното, настоящият състав дава следния отговор на поставения правен въпрос: При незаконосъобразен отказ на РЗИ, /установен с влязло в сила съдебно решение/ за вписване на промяна на адреса на дейност на лечебно заведение – медицински център с клинична лаборатория, не се дължи плащане от НЗОК на извършени по време на висящото административно производство медицински дейности от медицинско заведение, възложило на медицинския център да организира извършването на медико-диагностични изследвания – пакет „Клинична лаборатория“ на територията му, поради липса на свое обособено звено.“
По основателността на касационната жалба:
С оглед отговора на поставения правен въпрос, въззивният съд в съответствие с материалния закон е приел, че регистрацията на клиничната лаборатория на МЦ „Света Ана“ ООД на адреса на болницата е условие за осъществяване на дейността й на него, поради което е достигнал до законосъобразния извод, че при липсата й медицинската помощ по клинични и амбулаторни процедури за процесния период /01.2018г.- 03.2018г./ не е извършена при наличие на задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване и не подлежи на заплащане от НЗОК.
Въз основа на удостоверението за регистрация на лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ № 0505-М/22.02.2016г., издадено от РЗИ–Враца, не се установява за процесния период на адреса на болничното заведение /гр. Враца, [улица]/ да е била регистрирана клинична лаборатория на МЦ „Света Ана“ ООД. На този адрес е била регистрирана диагностична лаборатория по образна диагностика на МЦ „Света Ана“ ООД, а клиничната лаборатория на медицинския център е била с регистрация на друг адрес - [населено място], [улица], поради която именно причина МЦ „Света Ана“ ООД е подал на 13.12.2017г. заявление за регистрация на клинична лаборатория на втори адрес – този на болницата. Ето защо, неоснователно е твърдението на касатора, че преди регистрацията на 11.01.2019г., считано от 22.02.2016г. е имало регистрация на клиничната лаборатория на МЦ „Св. Ана“ ООД на адреса на болницата.
Предвид изложеното, въззивното решение като правилно следва да бъде потвърдено.
С оглед изхода на делото, на основание чл.78, ал.8 ГПК, на ответника по касацията трябва да бъдат присъдени разноски за настоящото производство в размер на 150 лева – юрисконсултско възнаграждение.
Водим от горното, на основание чл.293, ал.1 ГПК, Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение,

Р Е Ш И

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2524 от 18.11.2019г. по в.т.д. № 2335/2019г. на Апелативен съд–София.
ОСЪЖДА МБАЛ „ВИВА МЕДИКА“ ООД, ЕИК[ЕИК], да заплати на Националната здравноосигурителна каса, [населено място], [улица], на основание чл.78, ал.8 ГПК разноските за касационното производство в размер на 150 лева.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.