Ключови фрази
прекратяване на производството по делото * Делба * спиране на производството по делото * възобновяване на производството по делото


2
определение по ч.гр.д.№ 100 от 2012 г. на ВКС на РБ, ГК, Първо отделение
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 129

София, 14.03.2012 г.В ИМЕТО НА НАРОДАВърховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на седми март две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева ч.гр.д.№ 100 по описа за 2012 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.3 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на М. М. А. и А. П. А. срещу определение № III-4456 от 28.12.2011 г. по ч.гр.д.№ 2188 от 2011 г. на Бургаския окръжен съд, трети въззивен граждански състав, с което е оставено в сила определение № 1016 от 24.10.2011 г. на Несебърския районен съд за прекратяване на гр.д. № 614 от 2006 г. поради липса на постъпило по делото искане за възобновяване на спряно по взаимно съгласие дело за делба във втора фаза в 6-месечния срок по чл.184, ал.1 от ГПК /отм./.
В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалвания съдебен акт и се моли същият да бъде отменен.
Като основание за допустимост на касационното обжалване се сочи чл.280, ал.1, т.3 от ГПК. Твърди се, че от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото би било произнасянето на ВКС по следния въпрос: следва ли в изпълнение на разпоредбата на чл.184, ал.2 от ГПК /отм./ съдът да прекрати дело за делба във втората й фаза, когато спряното по взаимно съгласие на страните производство не е възобновено по искане на някоя от тях в законоустановения шестмесечен срок.
Ответниците по частната жалба Е. П. П., Н. В. П., С. Ж. М. и К. П. М. не вземат становище по жалбата.

Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, състав на Първо отделение счита следното: Частната жалба е подадена от легитимирани страни /съделители по делото за делба/ и в срока по чл.275, ал.1 от ГПК /обжалваното определение на Бургаския окръжен съд е било съобщено на жалбоподателите на 03.01.2012 г., а частната жалба е подадена по пощата на 08.01.2012 г./.
Тъй като се обжалва определение на въззивен съд, с което по същество е оставена без уважение частна жалба срещу определение на първоинстанционен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото /определение за прекратяване на делото/, съгласно чл.274, ал.3, т.1 от ГПК, за да е допустимо касационното обжалване на това определение следва да са налице някои от основанията на чл.280, ал.1 от ГПК.
В случая е налице основанието на чл.280, ал.1, т.3 от ГПК за допускане на касационно обжалване, тъй като по поставения от жалбоподателите правен въпрос не е посочена съдебна практика, а е налице необходимост от тълкуване и произнасяне по въпроса приложима ли е нормата на чл.184, ал.2 от ГПК /отм./ в особеното исково производство по делба, когато това производство е в неговата втора фаза.
По поставения правен въпрос настоящият състав на ВКС счита следното: Съгласно чл.184, ал.2 от ГПК /отм./, когато в 6-месечен срок след спиране на гражданско дело по взаимно съгласие, никоя от страните не поиска неговото възобновяване, съдът прекратява делото. Тази разпоредба касае всички граждански производства, с изключение на онези особени граждански производства по смисъла на част трета от ГПК /отм./, чийто особености изключват приложението на някои от общите норми от част втора на ГПК /отм./. Такъв е случая с производството по съдебна делба в неговата втора фаза- по извършване на делбата, поради следното: Шестмесечното бездействие на страните по спряно по взаимно съгласие дело има значение на оттегляне на исковата молба. В делбеното производство, когато то се намира във втората си фаза, обаче оттеглянето на иска за делба е недопустимо, тъй като към този момент между страните вече има влязло в сила решение по иска /решение за допускане на делбата/, с което производството по делото в тази част вече е приключило и както при всяко приключило дело прекратяването на делото поради оттегляне на иска е недопустимо. Поради това при такова бездействие във втората фаза на делбата съдът не може да прекрати делото. Ако стори това, той би лишил съделителите от правото им на делба, тъй като при прекратяване на делбеното дело преди постановяване на решение за извършване на делбата правото на съделителите да се делят остава нереализирано, а след това прекратяване съделителите не биха могли да заведат ново дело за делба, а ако заведат такова- то би било прекратено с оглед разпоредбите на чл.224 от ГПК /отм./. Ето защо, в този случай бездействието на страните в 6-месечния срок по чл.184, ал.1 от ГПК /отм./ не е основание за прекратяване на делото, а го поставя в положение, аналогично на посоченото в чл.69, ал.2 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища- делото се предава в архива, като по-нататъшен ход му се дава след постъпване на искане за възобновяването му. В този смисъл е и решение № 2408 от 1982 г. по гр.д.№ 1854 от 1982 г. на ВС, Първо г.о., което настоящата инстанция напълно споделя.
С оглед на това разрешение на поставения по делото правен въпрос, определението на първоинстационния съд за прекратяване на делото за делба в неговата втора фаза на основание чл.184, ал.2 от ГПК /отм./ и определението на въззивния съд, с което е оставено в сила това определение, са неправилни и като такива следва да бъдат отменени, а делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № III-4456 от 28.12.2011 г. по ч.гр.д.№ 2188 от 2011 г. на Бургаския окръжен съд, трети въззивен граждански състав.
ОТМЕНЯ определение № III-4456 от 28.12.2011 г. по ч.гр.д.№ 2188 от 2011 г. на Бургаския окръжен съд, трети въззивен граждански състав и оставеното с него в сила определение № 1016 от 24.10.2011 г. на Несебърския районен съд за прекратяване на гр.д. № 614 от 2006 г.
ВРЪЩА делото на същия състав на Несебърския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.