Ключови фрази
Делба * съсобственост * компетентност * форма за валидност * трафопост * договор за делба


3

РЕШЕНИЕ


N 45

София, 09.04.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение в съдебно заседание на 31 януари две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ЦЕНЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
при секретар Даниела Никова изслуша докладваното от съдията Ж. Силдарева гражданско дело N 273/2011 год.
Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба подадена от Н. Й. Б. и Й. Т. Б., представлявани от адв. К. Д. срещу решение № 1634 от 24.11.2010 г. по гр. д. № 1758/2010 г. на Пловдивски окръжен съд, с което е отхвърлен предявения от касаторите срещу Г. Н. Т. и С. Р. Т. иск за делба на недвижим имот с площ от 7.111 дка, съставляващ УПИ 008191, в м. „И.”, в землището на [населено място].
С определение № 880 от 03.10.2011 г. е допусната касационна проверка на въззивното решение по разрешения с него въпрос дали обособяването на четири имота от съсобствените два между страните е извършено преди сключване на договора за делба и от компетентния за това орган и дали договорът за делба е действителен с оглед изискванията установени с нормата на чл. 54, ал. 5 във вр. с ал. 4 ЗКИР.
Върховният касационен съд разгледа жалбата и провери съдебния акт с оглед посочените касационни основания и съобразно изискванията на чл. 290, ал. 2 ГПК.
От фактическа страна е установено, че страните са били съсобственици на имота, предмет на иска за делба. Съсобствеността е възникнала от сключени от страните като купувачи договори за покупка на земеделски недвижими имота №№ 008151, 008175, 008173 и 008179 по картата на възстановената собственост.
С техническа експертиза е проследен статут на придобитите имоти и е установено, че от имот № 008179 и съседния имот № 008190 е бил образуван имот № 008191. Със заповед № ОА-1387 от 22.07.2005 г. на кмета на [община] е одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 008191, в м. „И.”, в землището на [населено място], с който за него са отредени два урегулирани поземлени имота: УПИ № 008191- производствена, складова и обслужваща дейност и УПИ № 008191 – производствено монтажна база. Със същата заповед е узаконено извършеното в имотите строителство и е одобрено извършване на нежилищно строителство в него.
На 27.07.06 г. между съсобствениците е сключен договор за доброволна делба на имот № 008191. В договора е посочено, че на основание одобрен ПУП от имота са образувани четири поземлени имота с №№ 008192 00819, 008194, 008195 и те са предмет на делбата. Съгласно дял ІІІ на договора поземлен имот № 008194, с площ от 0.922 дка, е бил поставен в общ дял на съделителите както и сграда 4-1 с предназначение контролно пропусквателен пункт и сграда 4-2 с предназначение трафопост.
Със заповед № ОА-2508 от 14.11.2006 г., издадена на основание чл. 129, ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ на кмета на [община], е одобрено изменение на ПУП – план за регулация и застрояване, одобрен със заповед № ОА-1387 от 22.07.2005 г. за поземлен имот № 008191, от който са образувани четири нови поземлени имота, като за тях са обособени УПИ както следва: 008192 – произв. складова дейност; 008193- произв. складова дейност; 008194 – КПП и ТП; 008195- произв. скл. дейност и част от УПИ 008194 е оставена за обслужващ път.
Въпросът, по който е допусната касационна проверка на решението е валиден ли е договорът за доброволна делба с оглед изискването на чл. 54, ал. 5 ЗКИР.
Нормата повелява, че условие за валидност на договор за доброволна делба на недвижими имоти, когато от същите следва да се обособят дялове, е получаване на идентификатори в кадастъра. За да се спази това изискване следва да се направи искане за изменение на ПУП по правилото на чл. 134, ал. 2 , т. 6 ЗУТ, към което искане се представя и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нот. заверени подписи. Основание да се иска изменение на ПУП може да бъде и договор за доброволна делба на урегулирани поземлени имоти. В този случай проектът за изменение на плана е предпоставка за подписване на договора.
Към датата на сключване на договора за доброволна делба не е имало одобрена кадастрална карта и регистър одобрени по реда на ЗКИР. Имотът, предмет на делба, е бил заснет в картата на възстановената собственост. За него е одобрен ПУП –ПРЗ на основание чл. 15, ал. 1 ЗУТ и отреден поземлен имот, от който са били обособени две производствени зони. Договорът за делба е сключен въз основа на проект за разделянето на имота на четири поземлени имота, изискване установено в чл. 202 ЗУТ, което следва от отредените четири индивидуални номера на обособените УПИ.
Кадастралната карта и кадастрални регистри за [община] са одобрени със заповед № РД 18-48 от 03.06.2009 г., след сключване на договора за доброволна делба, поради което неоснователно е позоваването на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 ЗКИР.
Обоснован е и изводът на съда, че искът за делба на съсобствения УПИ 008194 също е неоснователен. В резултат на формираната с договора за доброволна делба воля съсобствениците са се съобразили с обслужващото предназначение на този имот по отношение на останалите съседни имоти, предмет на договора за делба, и построените в него сгради за съвместно ползване, каквито са КПП и трафопоста, което ги е мотивирало да не прекратяват съсобствеността върху него, което е в интерес на извършваната производствена дейност. По делото е установено и това, че в този имот има изградени четири сгради, за които не е установено на кого принадлежи правото на собственост. От това съдът е направил извод, че терена има обслужващо сградите предназначение, поради което има статут на обща част е не подлежи на делба. При така събраните доказателства по отношение на този имот изводът за неоснователност на иска за делба е законосъобразен и обоснован.
Съобразно изложеното не са налице въведените основания за касиране на решението, поради което същото следва да бъде потвърдено.
По изложените съображения Върховният касационен съд, І г. о.

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1634 от 24.11.2010 г. по гр. д. № 1758/2010 г. на Пловдивски окръжен съд.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: