Ключови фрази
делба * нередовност на исковата молба * указания на съда * продължаване на срок

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

346

 

гр. София,23.06 2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Върховен касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети юни през две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

 

изслуша докладваното от съдия РИКЕВСКА ч. гр. дело № 358 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взема предвид следното:

 

Производство по чл. 274 ал. 3 вр. с чл. 280 ал. 1 ГПК.

Постъпила е частна жалба от Д. С. Б. и Е. С. Б. - М. срещу определение № 1* от 04.09.2008 г. по гр. д. № 3186/08 г. на СГС. Правят се доводи за допуснати нарушения на съдопроизводството и се иска отмяна на определението.

ВКС, след като взема предвид доводите в жалбата и извърши проверка на данните по делото, прие за установено следното:

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК от надлежна страна в процеса и е процесуално допустима.

С. чл. 274 ал. 3 ГПК, когато са налице предпоставките на чл. 280 ал. 1 ГПК, на обжалване с частна жалба пред ВКС подлежат определенията на въззивните съдилища с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения преграждащи по-нататъшното р. на делото и определения, с които се дава разрешение по същество на други производства или се прегражда тяхното развитие.

Касаторите са предявили иск за делба на недвижим имот срещу 16 физически лица и Държавата, представлявана от министъра на р. р. и благоустройството. Тъй като съделителите и адресите на част от тях са били неуточнени, с разпореждане от 23.01.2008 г. съдът е оставил исковата молба без движение. Дал е указания на ищците в 7 дневен срок да посочат дали желаят да насочат иска си срещу наследниците на починалата преди завеждане на исковата молба А. П. , като в този случай представят удостоверение за наследници с адреси за призоваване със съответния брой копия от исковата молба, да представят скица на имота и да уточнят дали описанието на имота е по действуващия ПУП, да представят и данъчна оценка на имотите. Разпореждането е съобщено на процесуалния представител на ищците на 08.02.2008 г. По молба на процесуалния представител, с определение от 08.02.2008 г., срокът за изпълнение на указанията е удължен до 28.02.2008 г. С разпореждане от 21.03.2008 г. исковата молба е върната и производството по делото е прекратено поради неизпълнение на указанията на съда в срок.

В частната жалба са изложени основания за допустимост на касационното обжалване по въпроса дали определението по чл. 36 ал. 1 ГПК /отм./ с което срокът се удължава трябва да се съобщи на молителя, тъй като съществува противоречива практика. Настоящият състав счита, че е налице основание за допустимост на касационно обжалване на посоченото основание. Цитираната в определението на съда практика е в противоречие с приетото в определение № 54 от 13.04.1999 г. по гр. д. № 209/99 г. на ВКС I ГО.

Жалбата е основателна. Периодите от време, през които от страните по делата трябва да извършват определени действия са законни срокове или такива определени от съда. Според чл. 36 ал. 1 ГПК /отм./, законните или определените от съда срокове могат да бъдат продължени от съда пред който делото е висящо, като изискването е молбата да бъде подадена преди изтичането на срока. По основателността на молбата съдът се произнася с определение, с оглед наличие на уважителна причина препятстваща извършване на указаното от съда действие в срок. В случая спорът е дали определението с което срокът е продължен трябва да бъде съобщено на молителя. Настоящият състав счита, че след като не се касае за законен срок чиято продължителност е записана в закона, определението на съда трябва да бъде съобщено на молителя. Това е необходимо за да се създаде яснота за крайния срок до който съответното действие трябва да бъде извършено. Без да получи съобщение страната не може да узнае дали съдът е приел за уважителна посочената причина и молбата и е уважена, с колко дни се продължава срокът или молбата е отхвърлена. Тъй като в случая първоинстанционният съд не е уведомил касаторите за определението си от 08.02.2008 г., определението от 21.03.2008 г. с което исковата молба е върната и производството е прекратено е неправилно. Действително, с разпоредбата на чл. 63 ал. 2 пр. 2 ГПК обн. ДВ бр. 59/07 г. въпросът е уреден по различен начин, но тъй като исковата молба е подадена на 15.02.2007 г., съгласно § 2 ал. 1 от ПЗР на ГПК първоинстанционното производство трябва да се разглежда по реда предвиден в отменения кодекс.

Предвид на изложеното жалбата е основателна и следва да бъде уважена, а определението - отменено.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 1* от 04.09.2008 г. по гр. д. № 3186/08 г. на СГС.

ОТМЕНЯ определение № 1* от 04.09.2008 г. по гр. д. № 3186/08 г. на СГС и разпореждане от 21.03.2008 г. по гр. д. № 3303/07 г. на СРС за връщане на исковата молба на Д. С. Б. и Е. С. Б. - М. и за прекратяване на производството по делото и ВРЪЩА делото на СРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: