Ключови фрази
делба * правен интерес * установителен иск * нищожност на договор


3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 817


София, 11.12.2013 годинаВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на девети декември две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА
Членове: БОЯН ЦОНЕВ ГЕРГАНА НИКОВА

изслуша докладваното от съдията Цачева ч.гр. д. № 5316 по описа за 2013 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
С определение № 1191 от 07.05.20013 г. по ч.гр.д. № 872/2013 г. на Бургаски окръжен съд е потвърдено определение № 142 от 12.03.2013 г. на Несебърски районен съд, с което е прекратено производството по гр.д. № 1132/2012 година.
Срещу определението на Бургаски окръжен съд е постъпила частна касационна жалба, подадена от С. К. С., В. К. В.-С., К. С. С. и С. С. С., всички от [населено място]. Поддържа се, че са налице основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1, т.2 ГПК, тъй като разрешеният в определението процесуалноправен въпрос: налице ли е правен интерес за съсобственика на имот да претендира прогласяване нищожност на сделка, легитимираща ищеца или друг съделител като съсобственик, е разрешен в противоречие с практиката на съдилищата и в частност с определение № 42 от 26.01.2010 г. по ч. гр.д. № 537/2009 г. ІІ г.о. ВКС; решение № 10 от 22.02.1998 г. по гр.д. № 3037/1997 г. ІV г.о. ВКС; определение № 2712 от 07.09.2010 г. по ч. гр.д. № 1739/2010 г. на Окръжен съд Варна, в които е прието, че в делбеното производство съделителят може да предяви установителен иск за нищожност на сделка, от която черпи права друг съсобственик на поделяемия имот.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че частната жалба против въззивното определение е допустима – с определението на въззивния съд е потвърдено определение, преграждащо по-нататъшното развитие на делото, поради което съдебният акт на обжалване при условията на чл. 274, ал.3, т.1 ГПК.
Жалбата е подадена в срок и редовна.
Обстоятелствата по делото са следните:
Гражданско дело № 1132/2012 година на Несебърски районен съд е образувано въз основа на искова молба подадена от С. К. С., В. К. В.-С., К. С. С. и С. С. С., всички от [населено място], с която са предявени искове да се признае за установено, че ответниците Х. К. Г. и К. Г. Г. не са собственици на ид. части от недвижими имоти в [населено място], както и да се прогласи нищожността на сделка, извършена между ответниците Х. К. Г. и [община]. Делото е образувано след като с определение от 14.11.2012 г. по гр.д. № 488/2008 г. на Несебърски районен съд, предявените искове не са приети за разглеждане в делбеното производство – в производството по иск за делба, предявен от Х. К. Г. и Г. К. Г. против С. К. С., В. К. В.-С., К. С. С. и С. С. С. по отношение на недвижимите имоти, предмет на установителните искове. В определението по гр.д. № 488/2008 г. е прието, че разглеждането на предявените в първото по делото заседание установителните искове е недопустимо, тъй като възможността за това е преклудирана с изтичане на срока за отговор на исковата молба.
С определение № 142 от 12.03.2013 г., съдът е прекратил производството по гр.д. № 1132/2012, приемайки, че предявените искове са недопустими поради липса на правен интерес.
Определението е потвърдено с определение № 1191 от 07.05.20013 г. по ч.гр.д. № 872/2013 г. на Бургаски окръжен съд. Въззивният съд е приел, че за ищците липсва правен интерес от установителните искове, тъй като дори и при уважаването им не биха се засегнали техни права и интереси – правото им на участие в съсобствеността не би се променило, а въпросът кои са останалите съсобственици следва да бъде разрешен в делбеното производство.
При проверка за наличие на предпоставките по чл. 280, ал.1, т.2 ГПК, Върховния касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното определение по процесуалноправния въпрос за правния интерес от установителен иск за прогласяване нищожност на сделка, легитимираща ищеца или друг съделител като съсобственик на делбен имот.
По повдигнатия правен въпрос, Върховния касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че съсобственикът на един имот не може да остане неподелен дори и при наличието на изрична уговорка в такъв смисъл – чл. 34, ал. 1 ЗС. В производството за делба задължително трябва да участват всички съсобственици, за което съдът следи служебно, като дава указания на ищеца и му предоставя възможност в съответен срок да вземе мерки за конституирането на надлежните участници в делбата, а извършената делба без участие на някои от съсобствениците е нищожна. В производството за делба всеки съделител е едновременно и ищец и ответник и има правен интерес да бъде осигурено участието в делбата на всички действителни съсобственици. С оглед на това той може да оспори разпоредителните сделки, извършени от други съсобственици преди предявяване на иска за делба както чрез възражение, така и чрез инцидентен установителен иск. Съгласно чл. 342 ГПК, уреждащ отклонения от общото правило на чл. 133 ГПК, това той може да извърши до приключване на първото по делото заседание – да оспори чрез възражение или иск правото на някоя от страните да участва в делбата или размера на дела на някой от съделителите. Интерес да оспори чуждата сделка или друго придобивно основание на друг съсобственик, оспорващият има само във връзка с необходимостта делбата да бъде валидна, т.е. за да е допустим такъв иск е необходимо да има висящо производство за делба. Когато възражението за наличие на порок при придобиването на дял от съсобствеността е преклудирано, предявеният отделно иск е недопустим, тъй като не е налице правен интерес. Когато исковете или възраженията за оспорване правата на други съсобственици не са приети за разглеждане в делбата, макар и своевременно предявени, съдът по отделеното производство по установителните искове следва да изиска делбеното дело за съвместно разглеждане на основание чл. 213 ГПК, но не може да прекрати производството поради липса на правен интерес от отделното им разглеждане. Това той може да направи само ако междувременно делбеното производство е приключило с влязло в сила решение по допускане на делбата. В този случай неразгледаните искове и възражения могат да бъдат предявени само с нов иск за делба, когато предходната е нищожна поради неучастие на някой от действителните съсобственици.
Предвид изложеното, обжалваното въззивно определение е незаконосъобразно. Ищците имат правен интерес от предявените установителни искове, които обаче следва да се разгледат от първоинстанционния съд ведно с делбата след изискването и присъединяването на делата на основание чл. 213 ГПК.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 1191 от 07.05.20013 г. по ч.гр.д. № 872/2013 г. на Бургаски окръжен съд.
ОТМЕНЯ определение № 1191 от 07.05.20013 г. по ч.гр.д. № 872/2013 г. на Бургаски окръжен съд, с което е потвърдено определение № 142 от 12.03.2013 г. на Несебърски районен съд за прекратяване на производството по гр.д. № 1132/2012 година.
ВРЪЩА делото на Несебърски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по гр.д. № 1132/2012 година
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: