Ключови фрази
Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * поправка на очевидна фактическа грешка * уравнение на дялове

Р Е Ш Е Н И Е

№ 171
София, 05.12.2013 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и трети септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ
ЧЛЕНОВЕ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА


при участието на секретар Теодора Иванова
изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА
гр.дело № 2373 /2013 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

Д. Б. Т. и М. Б. Т. от [населено място] чрез адв. М. Г.Т.- АК Б. срещу въззивно Решение Nо 2867 от 27.12.2012 година, постановено по гр. възз.д. Nо 31/ 2011 година на ОС - Благоевград.
С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение е неправилно и постановено в нарушение на процесуални правила, тъй като математическата грешка съставлява „очевидна фактическа грешка, поради което се поддържа основания за отмяна по см. на чл. 281 т.3 ГПК.
Касационното обжалване е допуснато по чл. 280 ал. 1 т.2 ГПК с довод , че правният въпрос : правилното математическо изчисление обуславя ли промяна на волята на страната в производство за поправка на очевидна фактическа грешка , след като е прието, че е налице противоречиво разрешаване , предвид на Решение Nо 107 от 10.05.2012 година по гр.д. Nо 127/2012 год. на ОС-Видин .
В срока по чл.287 ГПК не е подаден писмен отговор от защитата на ответниците по касация .
Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените основания за отмяна и в правомощията на чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК ,намира :
С обжалваното решение , постановено в производство по чл. 247 ГПК , окръжният съд е оставил без уважение молба за поправка на очевидна фактическа грешка на въззивно Решение Nо 102 от 05.04.2012 година по гр. възз.д. Nо 31/2011 година по описа на ОС- Благоевград досежно дължимите суми за уравнение на дяловете по решението по извършване на делбата. Прието е , че искането по същество предполага промяна на формираната от съда воля, която може да бъде отстранена само по пътя на обжалването.
Производството по чл. 247 ГПК, аналогично на чл.192 ал.2 ГПК /отм./ , може да бъде надлежно заявено и проведено , когато съдът, чието решение следва да бъде поправено по посочения процесуално-правен ред, е допуснал очевидна фактическа грешка , изразяваща се в несъответствие между формираната воля на съда / мотивите на решението/ и нейното изразяване в диспозитива на съдебния акт. Без съмнение в съдебната практика и теория е становището, че под искане за поправка на “очевидна фактическа грешка” не могат да бъдат поправени грешки , които съдът е допуснал при формиране на волята си. Чрез допускане поправка на очевидна фактическа грешка, не може да се замести вече формирана и изразена в съдебния акт воля на съда. Подмяната на вече изразената воля на съда , която би обусловила различен правен резултат, е недопустимо от гл.т. производството по чл. 247 ГПК, респ. чл.192 ал.2 ГПК/ отм./ .
Правилното математическо изчисление изчисляване на сумите за уравнение на дяловете в делбения процес не обуславя промяна на волята на страната в производство за поправка на очевидна фактическа грешка, тъй като това изчисление е обусловено от наличието на влязло в сила решение по допускане на делбата , с което квотите на всеки съделител са определени , а сумите за уравнение на дяловете във втората фаза на делбения процес са функционално предопределение от числения израз на притежаваните права в съсобствеността и цената на делбения имот. Волята на съда досежно правния спор - ликвидирането на спорната съсобственост не се променя , поради неточното математическо изчисление, когато грешката съставлява несъответствие между стойностния еквивалент на дела и стойностния израз на задължението за уравнението му. Възприетата в аналогична насока теза на съда по Решение Nо 107 от 10.05.2012 година по гр.д. Nо 127/2012 год. на ОС-Видин , а именно, че пресмятането стойността на дяловете в делбения процес, не съставлява особена фактическа сложност и не налага използването на експертно становище и може да се извърши от съда в производство по чл. 247 ГПК. Изчислението на дяловете в делбения процес изиска решение на съдебния състав , но не по същество на извършване на делбата , защото конкретното изчисление изисква параметри като стойност на цялата делбена маса , стойност на дяловете на страните по решението за допускане на делбата и стойност на дела , който получава всеки от съделителите , които са разрешение предварително. Поправката на допусната грешка в изчисленията , след като не се променят посочените параметри , не може да бъде отказана , тъй като не променя вече формирана от решаващия съд воля.
За пълнота следва изрично да се подчертае , че по реда на чл. 290 ГПК е произнесена и задължителна за съдилищата съдебна практика в насока на изложените от настоящия състав съображения, обективирана в Решение Nо 38 от 1.02.2012 година по гр.д. Nо 343/2011 год. на ВКС-I отд., която изцяло се споделя.

По основателността на касационната жалба.

Допусната е делба между наследниците на А. И. М. , починал 03.03.1975 година и оставил две деца – син Т. / А./- починал 11.05.1979 год. и дъщеря Й. –починала 2001 година , всяко едно от което наследява дял от ½ идеална част от наследството , респ. от новооткритото наследство каквото съставлява реституираната земеделска земя по реда на ЗСПЗЗ.
Синът Т./ А./ е оставил за наследници по закон- дъщеря С. А., дъщеря М. А. и син М. А., с равни права на основание чл. 5 ал.1 ЗН т.е всеки от тях е с дял от 1/6 идеална част.
Синът М. е починал през 1994 г. с наследници по закон - дъщеря С. /С./ М. , син А. М. и преживяла съпруга С. Т. , всеки от тях с равни права в дела на М. т.е. с права от 1/18 идеална част.
След смъртта на Й. нейни наследници по закон са син М., син К. и син Б. , наследили майка си при равни права т.е. по 1/6 идеална част.
Синът К. е починал през 1997 година , преди майка си , поради което , по заместване наследствените му права са получени от неговите деца К. К. и Л. К. по равно т.е. по 1/12 идеална част .
Синът Б. е починал също преди майка си , през 2000 година , поради което неговите наследствени права , по заместване , са придобити от децата му – дъщеря Д. Б. и дъщеря М. Б. при равни права т.е. по 1/ 12 идеална част.
Д. имоти са три :1./ земеделски имот с идентификатор Nо 04279.43.12 в [населено място] м.”Б.—бл.15-5” с площ от 9.999 дка и пазарна стойност от 35 000 лв. 2./ земеделски имот с идентификатор Nо 04279.77.7 в [населено място] м. „Д.” с площ от 5 .977 дка с пазарна цена от 71 700 лв. и 3./ земеделски имот / лозе / с площ от 4.001 дка в м. „Р.”, имот Nо 017004 по плана за земеразделяне землището на [населено място] поле с пазарна цена от 8000 лв.Общата пазарна стойност на допуснатите до делба недвижими имоти е 114 700 лв. , при което следва , че съделителите с дял от съсобствеността от 1/6 идеална част следва да получат имоти на стойност от 19 117 лв. , съделителите с дял от съсобствеността от 1/12 идеална част следва да получат дял на стойност от 9 558 лв., а съделителите с дял от 1/18 идеална част следва да получат дял на стойност от 6 373 лв.
Ако при математическо изчисление на сумите, дължими за уравнение на дяловете съдът неточно посочи сумите , който се дължат за уравнение , е налице явна фактическа грешка на съдебния акт с онези мотиви по решението по допускане на делбата/ делебния процес макар и протичащ във две фази е единен исков процес по съдебната реализация на субективното потестативно право на ликвидиране на съсобственост/ , с които са определени правата на съделителите като дял от общата вещ с математически израз на всеки съделител от общата съсобственост- в обикновена или десетична дроб. Паричната стойност на дела на всеки един от съделителите не може, поради неточно изчисление на съда , да се разминава и да не съответства при уравнението между страните, съгласно правилата на математиката.
При делба , извършена с получаване на реални дялове в натура- суми за уравнение заплащат всеки от съделителите , който получават стойностен дял, НО САМО в обем на стойностната разлика на останалите дялове, в рамките на стойността на дела, а нестойността на цялата делбена маса.
Отстраняването на несъответствието на диспозитив и мотиви е очевидно след като е постановено лицата , получили минимални реални дялове, далеч под стойностния еквивалент на дела си от съсобствеността да бъдат осъдени и да заплатят суми за уравнение . Очевиден е извода за погрешно математическо изчисление , което може и следва да се отстрани единствено по пътя на производството по чл. 247 ГПК .
Като намира касационната жалба за основателна ,настоящият състав приема , че по същество обжалваното решение е неправилно и следва да се отмени, като на основание чл. 293 ал.1 и ал.2 ГПК, настоящият състав следва да постанови решение по същество по чл. 247 ГПК като „поправи” решението по извършване на делбата , в частта , с която е извършено стойностното уравнение на дяловете между съделителите и съделителите- в т.ч. и касаторите Д. Т. и М. Т. , получили в реален дял имоти с ниска стойност / под тази на стойностния им дял от общата делбена маса/ са осъдени да заплатят на останалите и суми за уравнение на дяловете, надвишаващи стойността на получения в дял имот.
С решение Nо 102 от 05.04.2012 година постановено по гр.д. Nо 31/2011 година на ОС-Благоевград , окръжният съд е приел, формирайки с помощта на експертно становище реални дялове за всеки един от съделителите , че делбата следва да се извърши на основание чл. 349 ГПК- чрез разпределение на реалните дялове.
Така на съделителя С. А. И. е поставен в дял ПИ с проектен идентификатор 04279.43.59 с площ от 2223 кв.м. / образуван от разделянето на 3 самостоятелни ПИ на земеделски имот с идентификатор Nо 04279.43.12 в [населено място] м.”Б.—бл.15-5” с площ от 9.999 дка и пазарна стойност от 35 000 лв./ Стойността на имота е 7 781.28 лв.
От полученият в дял имот С. А. И. има дял от 1/6 част – или 6/36 идеални части, поради което в рамките на сумата от 7781.28 лв. ще следва да уравни на останалите разликата над нейния дял, в рамките на притежаваните от всеки един от останалите идеални части. В стойностно изражение дължимите за уравнение от нея суми са както следва - на М. С. Т. / с дял от 6/36 ид.ч. / ще следва да се заплати сумата от 1296.90 лв. , на Д. Б. Т./ с дял от 3/36 ид.ч. / сума от 648.45 лв. , на съделителката М. Б. Т. / с дял от 3/36 уд.ч. / сума от 648.45 лв. , на съделителя К. К. Т. / с дял 3/36 ид.ч./ сума от 648.45 лв.., на съделителя Л. К. Т./ с дял от 3/36 ид.ч. / сума от 648.45 лв., на съделителката М. А. А. / с дял от 6/36 ид.ч. / сума от 1296.90 лв., на съделителя С. Т. М./ с дял от 2/36 ид.ч. / сума от 432.30 лв. , на съделителя А. М. М./ с дял от 2/36 ид.ч./ сума от 432.30 лв. и на съделителката С. М. М. / с дял от 2/36 ид.ч. / сума от 432.30 лв.
Съделителката М. А. А. получава в реален дял ПИ с проектен идентификатор 04279.43.58 с площ от 2223 кв.м. / образуван от разделянето на 3 самостоятелни ПИ на земеделски имот с идентификатор Nо 04279.43.12 в [населено място] м.”Б.—бл.15-5” с площ от 9.999 дка и пазарна стойност от 35 000 лв./ Стойността на имота е 7 781.28 лв.
От полученият в дял имот М. А. А. има дял от 1/6 част – или 6/36 идеални части, поради което в рамките на сумата от 7781.28 лв. ще следва да уравни на останалите разликата над нейния дял, в рамките на притежаваните от всеки един от останалите идеални части. В стойностно изражение дължимите за уравнение от нея суми са както следва - на М. С. Т. / с дял от 6/36 ид.ч. / ще следва да се заплати сумата от 1296.90 лв. , на Д. Б. Т./ с дял от 3/36 ид.ч. / сума от 648.45 лв. , на съделителката М. Б. Т. / с дял от 3/36 ид.ч. / сума от 648.45 лв. , на съделителя К. К. Т. / с дял 3/36 ид.ч./ сума от 648.45 лв.., на съделителя Л. К. Т. / с дял от 3/36 ид.ч. / сума от 648.45 лв., на съделителката С. А. И. / с дял от 6/36 ид.ч. / сума от 1296.90 лв., на съделителя С. Т. М./ с дял от 2/36 ид.ч. / сума от 432.30 лв. , на съделителя А. М. М./ с дял от 2/36 ид.ч./ сума от 432.30 лв. и на съделителката С. М. М. / с дял от 2/36 ид.ч. / сума от 432.30 лв.
Съделителите С. Т. М. , А. М. М. и С. М. М. получават в общ дял ПИ с проектен идентификатор 04279.43.60 с площ от 5553 кв.м. / образуван от разделянето на 3 самостоятелни ПИ на земеделски имот с идентификатор Nо 04279.43.12 в [населено място] м.”Б.—бл.15-5” с площ от 9.999 дка и пазарна стойност от 35 000 лв./ Стойността на имота е 19 437.44 лв.
От полученият в дял имот С. Т. М., А. М. М. и С. М. М. има ОБЩ дял от 1/6 част – или 6/36 идеални части, поради което в рамките на сумата от 19 437.44 лв. ще следва да уравнят на останалите разликата над техния дял, в рамките на притежаваните от всеки един от останалите идеални части.
В стойностно изражение дължимите за уравнение на дяловете суми са както следва - на М. С. Т. / с дял от 6/36 ид.ч. / ще следва да се заплати сумата от 3239.57 лв. , на Д. Б. Т. / с дял от 3/36 ид.ч. / сума от 1619.79 лв. , на съделителката М. Б. Т. / с дял от 3/36 ид.ч. / сума от 1619.79 лв. , на съделителя К. К. Т. / с дял 3/36 ид.ч./ сума от 1619.79 лв.., на съделителя Л. К. Т./ с дял от 3/36 ид.ч. / сума от 1619.79 лв., на съделителката С. А. И. / с дял от 6/36 ид.ч. / сума от 3239.57 лв., на съделителя М. А. А. / с дял от 6/36 ид.ч. / сума от 3239.57 лв.
Съделителката Д. Б. Т. получава в дял имот с площ по 1.001 дка , имот пл. Nо 017024 съответно по Скица - проект Nо 192/17.01.2012 год. в м.”Р.” , землището на [населено място] поле/ получен при разделянето на 4 дяла на земеделски имот / лозе / с площ от 4.001 дка в м. „Р.”, имот Nо 017004 по плана за земеразделяне землището на [населено място] поле с пазарна цена от 8000 лв./ Стойността на дела е 2000 лв.
От полученият в дял имот Д. Б. Т. има дял от 1/12 част – или 3/36 идеални части, поради което в рамките на сумата от 2000 лв. ще следва да уравнят на останалите разликата над техния дял, в рамките на притежаваните от всеки един от останалите идеални части.
В стойностно изражение дължимите за уравнение на дяловете суми са както следва - на М. С. Т. / с дял от 6/36 ид.ч. / ще следва да се заплати сумата от 333.33 лв. , на съделителката М. Б. Т. /с дял от 3/36 ид.ч./ сума от 166.66 лв. , на съделителя К. К. Т. / с дял 3/36 ид.ч./ сума от 166.66 лв.., на съделителя Л. К. Т./ с дял от 3/36 ид.ч. / сума от 166.66 лв., на съделителката С. А. И. / с дял от 6/36 ид.ч. / сума от 333.33лв., на съделителя М. А. А. / с дял от 6/36 ид.ч. / сума от 333.33 лв. , на съделителите С. Т. М./ с дял от 2/36 ид.ч. / сума от 111.11 лв. , на съделителя А. М. М./ с дял от 2/36 ид.ч./ сума от 111.11 лв. и на съделителката С. М. М. / с дял от 2/36 ид.ч. / сума от 111.11 лв.

Съделителката М. Б. Т. получава в дял имот с площ по 1.001 дка , имот пл. Nо 017025 Скица –проект Nо 193/ 17. 01. 2012 год., в м.”Р.” , землището на [населено място] поле/ получен при разделянето на 4 дяла на земеделски имот / лозе / с площ от 4.001 дка в м. „Р.”, имот Nо 017004 по плана за земеразделяне землището на [населено място] поле с пазарна цена от 8000 лв./ Стойността на дела е 2000 лв.
От полученият в дял имот М. Б. Т. има дял от 1/12 част – или 3/36 идеални части, поради което в рамките на сумата от 2000 лв. ще следва да уравнят на останалите разликата над техния дял, в рамките на притежаваните от всеки един от останалите идеални части.
В стойностно изражение дължимите за уравнение на дяловете суми са както следва - на М. С. Т. / с дял от 6/36 ид.ч. / ще следва да се заплати сумата от 333.33 лв. , на съделителката Д. Б. Т. /с дял от 3/36 ид.ч./ сума от 166.66 лв. , на съделителя К. К. Т. / с дял 3/36 ид.ч./ сума от 166.66 лв.., на съделителя Л. К. Т./ с дял от 3/36 ид.ч. / сума от 166.66 лв., на съделителката С. А. И. / с дял от 6/36 ид.ч. / сума от 333.33лв., на съделителя М. А. А. / с дял от 6/36 ид.ч. / сума от 333.33 лв. , на съделителите С. Т. М. /с дял от 2/36 ид.ч. / сума от 111.11 лв. , на съделителя А. М. М. / с дял от 2/36 ид.ч./ сума от 111.11 лв. и на съделителката С. М. М. / с дял от 2/36 ид.ч. / сума от 111.11 лв.
Съделителят К. К. Т. получава в дял имот с площ по 1.000 дка , имот пл. Nо 017026 Скица –проект Nо 194/ 17.01.2012 год., в м.”Р.” , землището на [населено място] поле/ получен при разделянето на 4 дяла на земеделски имот / лозе / с площ от 4.001 дка в м. „Р.”, имот Nо 017004 по плана за земеразделяне землището на [населено място] поле с пазарна цена от 8000 лв./ Стойността на дела е 2000 лв.
От полученият в дял имот К. К. Т. има дял от 1/12 част – или 3/36 идеални части, поради което в рамките на сумата от 2000 лв. ще следва да уравнят на останалите разликата над техния дял, в рамките на притежаваните от всеки един от останалите идеални части.
В стойностно изражение дължимите за уравнение на дяловете суми са както следва - на М. С. Т. / с дял от 6/36 ид.ч. / ще следва да се заплати сумата от 333.33 лв. , на съделителката Д. Б. Т. /с дял от 3/36 ид.ч./ сума от 166.66 лв. , на съделителката М. Б. Т. / с дял 3/36 ид.ч./ сума от 166.66 лв.., на съделителя Л. К. Т./ с дял от 3/36 ид.ч. / сума от 166.66 лв., на съделителката С. А. И. / с дял от 6/36 ид.ч. / сума от 333.33лв., на съделителя М. А. А. / с дял от 6/36 ид.ч. / сума от 333.33 лв. , на съделителите С. Т. М. /с дял от 2/36 ид.ч. / сума от 111.11 лв. , на съделителя А. М. М./ с дял от 2/36 ид.ч./ сума от 111.11 лв. и на съделителката С. М. М. / с дял от 2/36 ид.ч. / сума от 111.11 лв.
Съделителката Л. К. Т. получава в дял имот с площ по 1.001 дка , имот пл.Nо 017027 по Скица –проект Nо 195/ 17.01.2012 год., в м.”Р.” , землището на [населено място] поле/ получен при разделянето на 4 дяла на земеделски имот / лозе / с площ от 4.001 дка в м. „Р.”, имот Nо 017004 по плана за земеразделяне землището на [населено място] поле с пазарна цена от 8000 лв./ Стойността на дела е 2000 лв.
От полученият в дял имот Л. К. Т. има дял от 1/12 част – или 3/36 идеални части, поради което в рамките на сумата от 2000 лв. ще следва да уравнят на останалите разликата над техния дял, в рамките на притежаваните от всеки един от останалите идеални части.
В стойностно изражение дължимите за уравнение на дяловете суми са както следва - на М. С. Т. / с дял от 6/36 ид.ч. / ще следва да се заплати сумата от 333.33 лв. , на съделителката Д. Б. Т. /с дял от 3/36 ид.ч./ сума от 166.66 лв. , на съделителя К. К. Т. / с дял 3/36 ид.ч./ сума от 166.66 лв., на съделителя М. Б. Т./ с дял от 3/36 ид.ч. / сума от 166.66 лв., на съделителката С. А. И. / с дял от 6/36 ид.ч. / сума от 333.33лв., на съделителя М. А. А. / с дял от 6/36 ид.ч. / сума от 333.33 лв. , на съделителите С. Т. М./ с дял от 2/36 ид.ч. / сума от 111.11 лв. , на съделителя А. М. М./ с дял от 2/36 ид.ч./ сума от 111.11 лв. и на съделителката С. М. М. / с дял от 2/36 ид.ч. / сума от 111.11 лв.
Съделителят М. С. Т. получава в дял земеделския имот с идентификатор Nо 04279.77.7 в [населено място] м. „Д.” с площ от 5 .977 дка с пазарна цена от 71 700 лв.
От полученият в дял имот М. С. Т. има дял от 1/6 част – или 6/36 идеални части, поради което в рамките на сумата от 71 700 лв. ще следва да уравнят на останалите разликата над своя дял, в рамките на притежаваните от всеки един от останалите идеални части.
В стойностно изражение дължимите за уравнение на дяловете суми са както следва - на съделителката Д. Б. Т. /с дял от 3/36 ид.ч./ сума от 5 975 лв. , на съделителката М. Б. Т. / с дял от 3/36 ид.ч./ сумата 5 975 лв., на съделителя К. К. Т. / с дял 3/36 ид.ч./ сума от 5 975 лв., на съделителя Л. К. Т./ с дял от 3/36 ид.ч. / сума от 5 975 лв., на съделителката С. А. И. / с дял от 6/36 ид.ч. / сума от 11 950 лв., на съделителя М. А. А. / с дял от 6/36 ид.ч. / сума от 11 950 лв. , на съделителите С. Т. М. / с дял от 2/36 ид.ч. / сума от 3 983.33 лв. , на съделителя А. М. М./ с дял от 2/36 ид.ч./ сума от 3983.33 лв. и на съделителката С. М. М. / с дял от 2/36 ид.ч. / сума от 3 983.33 лв.
Правилното уравнение се обуславя , ако при събиране на сумите, в т.ч. и сумата съответстваща на дела на съделителя , който е получил имота в реален дял, сборът сочи определената по делото пазарна цена на имота.
По изложените по горе съображения и на основание чл. 293 ГПК във вр. с чл. 274 ГПК, състав на ВКС –второ отделение на гражданската колегия

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА Решение Nо 2867 от 27.12.2012 година, постановено по гр. възз.д. Nо 31/ 2011 година на ОС – Благоевград, постановено в производство по чл. 247 ГПК,с което оставена без уважение молба за поправка на очевидна фактическа грешка на въззивно Решение Nо 102 от 05.04.2012 година по гр. възз.д. Nо 31/2011 година по описа на ОС- Благоевград досежно дължимите суми за уравнение на дяловете по решението по извършване на делбата и вместо него п о с т а н о в я в а :
ДОПУСКА на основание чл. 247 ГПК , поправка на очевидна фактическа грешка на въззивно Решение Nо 102 от 05.04.2012 година по гр. възз.д. Nо 31/2011 година по описа на ОС- Благоевград КАТО постановените осъдителни диспозитиви на съдебното решение от стр. 7 на същото ред.13 отгоре надолу до стр.10 ред.5 отдолу нагоре се четат както следва :
ОСЪЖДА С. А. И. да заплати дължимите от нея суми за уравнение както следва : на М. С. Т. сумата от 1296.90 лв. / хиляда двеста деветдесет и шест лева и 0.90 лв. /, ведно със законната лихва считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното изплащане ; на Д. Б. Т. сумата от 648.45 лв./ шестстотин четиридесет и осем лева и о.45 лв./ , ведно със законната лихва считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното изплащане , на М. Б. Т. сумата от 648.45 лв./ шестстотин четиридесет и осем лв. и 0.45 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното и заплащане , на К. К. Т. сумата от 648.45 лв./ шестстотин четиридесет и осем лв. и 0.45 лв. / , ведно със законната лихва считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното и изплащане, на Л. К. Т. сумата от 648. 45 лв./ шестстотин четиридесет и осем лв. и 0.45 лв. / ведно със законната лихва считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане, на М. А. А. сумата от 1296.90 лв. / хиляда двеста деветдесет и шест лева и о.90 лв. /, ведно със законната лихва считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното и изплащане; на С. Т. М. сумата от 432.30 лв./ четиристотин тридесет и два и 0.30 лв. / ведно със законната лихва считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното и изплащане: на А. М. М. сумата от 432.30 лв./ четиристотин тридесет и два и 0.30 лв. /, ведно със законната лихва считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното и изплащане и на С. М. М. сума от 432.30 лв./ четиристотин тридесет о два и 0.90 лв. / , ведно със законната лихва считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА М. А. А. да заплати дължимите от нея суми за уравнение както следва : на М. С. Т. сумата от 1296.90 лв. / хиляда двеста деветдесет и шест лева и 0.90 лв. /, ведно със законната лихва считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното изплащане ; на Д. Б. Т. сумата от 648.45 лв./ шестстотин четиридесет и осем лева и о.45 лв./ , ведно със законната лихва считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното изплащане , на М. Б. Т. сумата от 648.45 лв./ шестстотин четиридесет и осем лв. и 0.45 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното и заплащане , на К. К. Т. сумата от 648.45 лв./ шестстотин четиридесет и осем лв. и 0.45 лв. / , ведно със законната лихва считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното и изплащане, на Л. К. Т. сумата от 648. 45 лв./ шестстотин четиридесет и осем лв. и 0.45 лв. / ведно със законната лихва считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане, на С. А. И. сумата от 1296.90 лв. / хиляда двеста деветдесет и шест лева и о.90 лв. /, ведно със законната лихва считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното и изплащане; на С. Т. М. сумата от 432.30 лв./ четиристотин тридесет и два и 0.30 лв. / ведно със законната лихва считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното и изплащане: на А. М. М. сумата от 432.30 лв./ четиристотин тридесет и два и 0.30 лв. /, ведно със законната лихва считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното и изплащане и на С. М. М. сума от 432.30 лв./ четиристотин тридесет о два и 0.90 лв. / , ведно със законната лихва считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА С. Т. М., А. М. М. И С. М. М. о б щ о да заплатят дължимите за уравнение на дяловете суми както следва - на М. С. Т. сумата от 3239.57 лв./ три хиляди двеста тридесет и девет и о.57 лв. / ведно със законната лихва ,считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното изплащане; на Д. Б. Т. сума от 1619.79 лв./ хиляда шестстотин и деветнадесет и 0.79 лв. /, ведно със законната лихва считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното изплащане; на М. Б. Т. сумата от 1619.79 лв./ хиляда шестстотин и деветнадесет и 0.79 лв. /, ведно със законната лихва считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното изплащане , на К. К. Т. сума от 1619.79 лв. / хиляда шестстотин и деветнадесет и 0.79 лв. /, ведно със законната лихва считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното изплащане, на Л. К. Т. сумата от 1619.79 лв. / хиляда шестстотин и деветнадесет и 0.79 лв. /, ведно със законната лихва считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното изплащане, на С. А. И. сумата от 3239.57 лв./ три хиляди двеста тридесет и девет и о.57 лв. / ведно със законната лихва ,считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното изплащане и на М. А. А. сумата от 3239.57 лв./ три хиляди двеста тридесет и девет и о.57 лв. / ведно със законната лихва ,считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Д. Б. Т. да заплати дължимите за уравнение на дяловете суми както следва - на М. С. Т. сумата от 333.33 лв./ триста тридесет и три и 0.33 лв./ ведно със законната лихва, считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане, на М. Б. Т. сумата от 166.66 лв./ сто шестдесет и шест и 0.66 лв. / , ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното заплащане , на К. К. Т. сумата от 166. 66 лв./ сто шестдесет и шест и 0.66 лв. / , ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното заплащане ; на Л. К. Т. сумата от 166.66 лв./ сто шестдесет и шест и 0.66 лв. / , ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното заплащане ., на С. А. И. сумата от 333.33 лв./ триста тридесет и три и 0.33 лв./ ведно със законната лихва, считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане, на М. А. А. сумата от 333.33 лв./ триста тридесет и три и 0.33 лв./ ведно със законната лихва, считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане , на С. Т. М. сумата от 111.11 лв./ сто и единадесет и 0.11 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане , на А. М. М. сумата от 111.11 лв./ сто и единадесет и 0.11 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане и на С. М. М. сумата от 111.11 лв./ сто и единадесет и 0.11 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане .
ОСЪЖДА М. Б. Т. да заплати дължимите за уравнение на дяловете суми както следва - на М. С. Т. сумата от 333.33 лв./ триста тридесет и три и 0.33 лв./ ведно със законната лихва, считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане, на Д. Б. Т. сумата от 166.66 лв./ сто шестдесет и шест и 0.66 лв. / , ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното заплащане , на К. К. Т. сумата от 166. 66 лв./ сто шестдесет и шест и 0.66 лв. / , ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното заплащане ; на Л. К. Т. сумата от 166.66 лв./ сто шестдесет и шест и 0.66 лв. / , ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното заплащане ., на С. А. И. сумата от 333.33 лв./ триста тридесет и три и 0.33 лв./ ведно със законната лихва, считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане, на М. А. А. сумата от 333.33 лв./ триста тридесет и три и 0.33 лв./ ведно със законната лихва, считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане , на С. Т. М. сумата от 111.11 лв./ сто и единадесет и 0.11 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане , на А. М. М. сумата от 111.11 лв./ сто и единадесет и 0.11 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане и на С. М. М. сумата от 111.11 лв./ сто и единадесет и 0.11 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане.
ОСЪЖДА К. К. Т. да заплати дължимите за уравнение на дяловете суми както следва - на М. С. Т. сумата от 333.33 лв./ триста тридесет и три и 0.33 лв./ ведно със законната лихва, считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане, на М. Б. Т. сумата от 166.66 лв./ сто шестдесет и шест и 0.66 лв. / , ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното заплащане , на Д. Б. Т. сумата от 166. 66 лв./ сто шестдесет и шест и 0.66 лв. / , ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното заплащане ; на Л. К. Т. сумата от 166.66 лв./ сто шестдесет и шест и 0.66 лв. / , ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното заплащане ., на С. А. И. сумата от 333.33 лв./ триста тридесет и три и 0.33 лв./ ведно със законната лихва, считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане, на М. А. А. сумата от 333.33 лв./ триста тридесет и три и 0.33 лв./ ведно със законната лихва, считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане , на С. Т. М. сумата от 111.11 лв./ сто и единадесет и 0.11 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане , на А. М. М. сумата от 111.11 лв./ сто и единадесет и 0.11 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане и на С. М. М. сумата от 111.11 лв./ сто и единадесет и 0.11 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане.
ОСЪЖДА Л. К. Т. да заплати дължимите за уравнение на дяловете суми както следва - на М. С. Т. сумата от 333. 33 лв./ триста тридесет и три и 0.33 лв./ ведно със законната лихва, считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане, на М. Б. Т. сумата от 166. 66 лв./ сто шестдесет и шест и 0.66 лв. / , ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното заплащане , на К. К. Т. сумата от 166. 66 лв./ сто шестдесет и шест и 0.66 лв. / , ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното заплащане ; на Д. Б. Т. сумата от 166. 66 лв./ сто шестдесет и шест и 0.66 лв. / , ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното заплащане ., на С. А. И. сумата от 333. 33 лв./ триста тридесет и три и 0.33 лв./ ведно със законната лихва, считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане, на М. А. А. сумата от 333. 33 лв./ триста тридесет и три и 0.33 лв./ ведно със законната лихва, считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане , на С. Т. М. сумата от 111. 11 лв./ сто и единадесет и 0.11 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане , на А. М. М. сумата от 111. 11 лв./ сто и единадесет и 0.11 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане и на С. М. М. сумата от 111. 11 лв./ сто и единадесет и 0.11 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и заплащане.
ОСЪЖДА М. С. Т. да заплати дължимите за уравнение на дяловете суми както следва - на Д. Б. Т. сумата от 5 975 лв. / пет хиляди деветстотин седемдесет и пет лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и изплащане; на М. Б. Т. сумата от 5 975 лв. / пет хиляди деветстотин седемдесет и пет лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и изплащане, на К. К. Т. сумата от 5 975 лв. / пет хиляди деветстотин седемдесет и пет лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и изплащане; на Л. К. Т. сумата от 5 975 лв. / пет хиляди деветстотин седемдесет и пет лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и изплащане ; на С. А. И. сумата от 11 950 лв./ единадесет хиляди деветстотин и петдесет лева/, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и изплащане ; на М. А. А. сумата от 11 950 лв./ единадесет хиляди деветстотин и петдесет лева/ ,, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и изплащане; на С. Т. М. сумата от 3 983.33 лв./ три хиляди деветстотин осемдесет и три и 0.33 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и изплащане; на А. М. М. сумата от 3 983.33 лв./ три хиляди деветстотин осемдесет и три и 0.33 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и изплащане и на С. М. М. сумата от 3 983.33 лв./ три хиляди деветстотин осемдесет и три и 0.33 лв. /, ведно със законната лихва , считано от влизане на настоящото решение в сила до окончателното и изплащане.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :


ЧЛЕНОВЕ :