Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 60271

гр.София, 14.10.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и двадесет и първа година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ТОМОВ ЧЛЕНОВЕ: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА
като разгледа докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр.д.№ 2081 по описа за 2021 г. приема следното:
Производството е по реда на чл.307, ал.1 от ГПК
Образувано е по молба на В. И. за отмяна на влязлото в сила решение № 4124 от 22.10.2015 г., постановено по гр. д. № 3344 по описа за 2014 г. на Варненския районен съд, ГО, 30 състав, с което е обявен за относително недействителен на основание чл.135 от ЗЗД по отношение на кредитора К. Г. Я. договор за покупко-продажба, съдържащ се в нотариален акт № , том , рег. №, нотариално дело № от 28.12.2009 г., по силата на който В. И. е продал на Н. Л. П. следния свой недвижим имот: ПИ с идентификатор № ..................., находящ се в [населено място], СО „Сотира“, с площ по скица 678 кв.м., за сумата от 15 000 лв. В мотивите на решението е било прието за установено знанието на приобретателя на имота Н. Л. П. за увреждащия характер на сделката въз основа на показанията на свидетеля Т. Г.. Този свидетел е разказал за изявление на лице на име Н., направено на 6.11.2009 г., докато чакал пред залата за съдебно заседание по гр. д. № 1711 по описа за 2007 г. на Варненския окръжен съд. Молителят се е снабдил с нови писмени доказателства-нотариално заверени декларации на лица, от които се установява, че Н. П. не е могъл да бъде в съда на 6.11.2009 г., когато се е провело заседанието на Варненския окръжен съд, тъй като по същото време е бил на работа в Република Кипър. Ето защо счита, че е налице хипотезата на чл.303, ал.1, т.1 от ГПК за отмяна на влязлото в сила решение на Варненския районен съд.
Ответницата по молбата К. Г. Я. счита, че молбата е недопустима, а по същество е неоснователна.
Н. П. смята молбата за основателна, поради което желае да бъде уважена.
Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, по допустимостта на молбата приема следното:
Молбата е подадена в тримесечния срок по чл.305, ал.1, т.1 от ГПК и след посочване на адреса на Н. П. отговаря на изискванията на чл.306, ал.1 от ГПК, поради което трябва да бъде допусната до разглеждане в открито заседание.
Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Трето отделение

О П Р Е Д Е Л И :


ДОПУСКА ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на В. И. за отмяна на влязлото в сила решение № 4124 от 22.10.2015 г., постановено по гр. д. № 3344 по описа за 2014 г. на Варненския районен съд, ГО, 30 състав.

Делото да се докладва на Председателя на отделението за насрочване в публично съдебно заседание.

Определението е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: