Ключови фрази
обезпечение на предявен иск * делба * обезпечителна нужда


2
определение по ч.гр.д.№ 599 от 2011 г. на ВКС на РБ, ГК, Първо отделение
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 256

София, 14.05.2012 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на втори май две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева ч.гр.д.№ 599 по описа за 2011 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.3, т.2 от ГПК.
Образувано е по частна жалба, подадена от Н. С. П. срещу определение № V-4213 от 24.11.2011 г. по ч.гр.д.№ 2010 от 2011 г. на Бургаския окръжен съд, с което е отменено разпореждане от 20.10.2011 г. по гр.д.№ 8878 от 2011 г. на Бургаския районен съд и вместо него е постановено определение за допускане на обезпечение на предявения иск за делба чрез „спиране от движение” на лек автомобил Рено М. с ДК [рег.номер на МПС] и мотопед „К. факт” с ДК [рег.номер на МПС] .
В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение и се моли то да бъде отменено.
Като основание за допустимост на касационното обжалване се сочи чл.280, ал.1, т.1, т.3 от ГПК. Твърди се, че от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото би било произнасянето на ВКС по редица посочени от касатора правни въпроси, които обобщено се свеждат до това дали експлоатацията /ползването/ на съсобствена движима вещ от един от съсобствениците сама по себе си поражда нужда от обезпечаване на иска за делба на тази вещ, предявен от другия съсобственик, тоест дали ползването на съсобствена движима вещ от един от съсобствениците би могло да доведе до невъзможност или да затрудни осъществяването на правата на другия съсобственик по решението за делба на тази вещ.
В писмен отговор от 14.12.2001 г. ответницата по частната жалба Н. И. М. оспорва същата като недопустима и неоснователна.

Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, състав на Първо отделение, като взе предвид становищата на страните, счита следното: Частната касационна жалба е подадена от легитимирана страна /съделител делото/ и в едноседмичния срок по чл.275, ал.1 от ГПК /жалбоподателят е бил уведомен за обжалваното определение на Бургаския окръжен съд на 30.11.2011 г., а частната жалба е подадена на 06.12.2010 г./.
Частната жалба е срещу акт на въззивен съд, който съгласно чл.396, ал.2, изр.последно от ГПК подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС, ако са налице предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК. В случая е налице основанието на чл.280, ал.1, т.3 от ГПК, тъй като в закона е налице непълнота, а и липсва съдебна практика по горепосочения конкретен правен въпрос. Поради това касационното обжалване следва да се допусне.
По този правен въпрос, настоящият състав на ВКС приема следното: Съгласно чл.391 от ГПК, обезпечението на иска се допуска, само ако без него ще стане невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата ищеца по решението. Правата на ищеца по решението по иск за делба на движими вещи са: да получи изключително право на собственост върху част от делбените вещи след разпределението им и тегленето на жребий по реда на чл.350 и чл.352 от ГПК. Нормалната /с грижата на добър стопанин/ експлоатация на движимата вещ не затруднява, нито прави невъзможно осъществяването на горепосочените права на ищеца по делото за делба, тъй като ползването на съсобствената движима вещ с грижата на добър стопанин не би могло да я увреди до такава степен, че да я унищожи или направи негодна за ползване, освен в случаите на непреодолима сила и случайно събитие, за които ползващият тази вещ съсобственик не отговаря. Когато липсват доказателства за умишленото увреждане на движимата вещ с цел унищожаването й от ползващия я съсобственик, неползващият тази вещ съсобственик няма обезпечителна нужда от постановяване на обезпечение чрез забрана за ползване на вещта. Независимо от гореизложеното следва да се посочи, че забраната за ползване на съсобствена движима вещ до приключване на делото за делба на тази вещ сама по себе си е неподходяща обезпечителна мярка, защото на практика лишава съсобственика от правото му да ползва съсобствената вещ, каквото право той има по закон съгласно чл.31, ал.1 от ЗС. Н. съсобствената вещ съсобственик има други начини за упражняване на правото си на собственост /чрез предявяване на иск с правно основание чл.108 от ЗС за притежаваната от него ид.ч. от вещта, на иск с правно основание чл.31, ал.2 от ЗС за обезщетение за лишаването му от ползване или на иск с правно основание чл.32, ал.2 от ЗС за разпределение на ползването на съсобствената вещ/, но няма право да препятства ползването на притежаваната от другия съсобственик част от вещта като иска от съда да постанови спиране на ползването на тази вещ.
С оглед на това разрешение на поставения по делото правен въпрос, определението на Бургаския окръжен съд за допускане на обезпечение на иск за делба чрез спиране от движение на МПС и мотопед е неправилно и като такова следва да се отмени, а вместо него да се постанови ново определение за оставяне без уважение на подадената от Н. М. молба за допускане на обезпечение на иска за делба чрез спиране от движение на МПС и мотопед. В молбата си за допускане на обезпечението Н. М. е посочила, че запазването на съсобствените МПС и мотопед в добро техническо състояние и недопускането на амортизация на тези вещи налагат спирането им от движение до приключване на делбеното дело. Липсват твърдения, а и доказателства за ползването на МПС и мотопеда не с грижата на добър стопанин /за умишленото им увреждане от ползващия ги съсобственик/. Амортизацията на автомобила и мотопеда, настъпила в резултат на обикновеното управление на тези вещи, по никакъв начин не препятства възможността съсобственикът да реализира правата си по решението по делбеното дело- да получи собствеността върху тези вещи, ако те се паднат в негов дял при тегленето на жребия. А за настъпилото в резултат на амортизацията намаление на цената на вещите и съответно намаление на дела на неползващия вещите съсобственик, той може да претендира за обезщетение от ползващия вещите съсобственик. На второ място, обикновеното ползване на МПС и на мотопеда с грижата на добър стопанин не води до влошаване на техническото им състояние, напротив- ползването на моторните превозни средства предполага, че те се поддържат в добро техническо състояние, поради визираното в Закона за движение по пътищата задължение за собствениците на автомобилите да ги поддържат в добро техническо състояние и да се движат с тях само при проведени технически прегледи на тези автомобили. Дори и да е настъпило влошаване на техническото състояние на МПС и мотопеда, това по никакъв начин не препятства осъществяването на правата на съделителя да получи изключителната собственост върху тези вещи, ако те се паднат в негов дял при тегленето на жребия.
Като не е взел предвид гореизложеното, Бургаският окръжен съд неправилно е допуснал обезпечение на иска за делба чрез спиране от движение на МПС и мотопеда.

По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Първо отделение


О П Р Е Д Е Л И :


ДОПУСКА касационно обжалване на определение № V-4213 от 24.11.2011 г. по ч.гр.д.№ 2010 от 2011 г. на Бургаския окръжен съд.

ОТМЕНЯ определение № V-4213 от 24.11.2011 г. по ч.гр.д.№ 2010 от 2011 г. на Бургаския окръжен съд И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Н. И. М. за обезпечаване на предявения от нея срещу Н. С. П. иск за делба на движими вещи чрез „спиране от движение” на лек автомобил Рено М. с ДК [рег.номер на МПС] и мотопед „К. Факт” с ДК [рег.номер на МПС] .

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.