Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 179

гр. София, 03.08.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА
СОНЯ НАЙДЕНОВА
като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова ч. гр. д. № 2658 по описа за 2022 г., за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по чл. 279 ГПК вр. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба вх.№ 3039 от 04.04.2022 г., подадена по пощата на 01.04.2022 г. от А. В. И. чрез адвокат Е. М. против Разпореждане № 24 от 15.03.2022 г. по гр.д.№ 2524/2021 г. на ВКС, Второ гражданско отделение, с което е върната частна жалба вх.№ 826 от 27.01.2022 г. на А. В. И. против Определение № 17 от 24.01.2022 г. по гр.д.№ 2524/2021 по описа на Върховния касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение.
В частната жалба се иска отмяната на обжалваното определение по съображения, че неправилно е прието да е необжалваемо постановеното от ВКС определение по реда на чл. 248 ГПК.
В срока по чл. 276, ал. 1 ГПК е депозиран писмен отговор от А. С. С. чрез адвокат В. А., с който се поддържа, че частната жалба е неоснователна и моли да бъде оставена без уважение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу разпореждане, което прегражда по-нататъшното развитие на производството по подадена частна жалба, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следните съображения:
Производството по гр.д.№ 2524/2021 г. по описа на ВКС, ІІ г.о. е образувано по касационна жалба на А. В. И. и е приключило с постановяването на Определение № 60392 от 05.11.2021 г., с което не е допуснато касационно обжалване на въззивно Решение № 39 от 23.03.2021 г. по в.гр.д.№ 49/2021 г. на Окръжен съд – Русе. С това определение А. В. И. е осъдена да заплати на А. С. С. разноски за защитата му пред ВКС в размер на 2 000 лв.
С Определение № 17 от 24.01.2022 г. по гр.д.№ 2524/2021 г., постановено в производство по чл. 248 ГПК, е оставено без уважение искането на А. В. И. за изменение на Определение № 60392 от 05.11.2021 г. в частта за присъдените разноски на А. С. С..
Изрично е указано, че Определение № 17 от 24.01.2022 г. е окончателно. Независимо от това А. В. И. е подала частна жалба с вх.№ 826 от 27.01.2022 г. против Определение № 17 от 24.01.2022 г.
Съдията-докладчик по гр.д.№ 2524/2021 г. по описа на ВКС, ІІ г.о. е приел, че така подадената частна жалба е процесуално недопустима. Изложено е, че актовете на Върховния касационен съд са необжалваеми. Единственото изключение е по чл. 274, ал. 2, изр. последно ГПК, по който ред се обжалват само определения, с които състав на Върховния касационен съд се е произнесъл за първи път с акт, преграждащ развитието на производството или в изрично посочените от закона случаи. Когато състав на Върховния касационен съд се произнася по реда на чл. 248 ГПК по искане за изменение на негов акт в частта за разноските, определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Това определение не е преграждащо по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК. Разпоредбата на чл. 248, ал. 3, изр. второ ГПК изрично свързва обжалваемостта на определението, постановено в отговор на искане за допълване или изменение на съдебен акт в частта за разноските с обжалваемостта на самия акт, чието изменение, респ. допълване се иска. След като определението по чл. 288 ГПК, с което не са допуска касационно обжалване не подлежи на обжалване, то не подлежи на обжалване и определението по чл. 248 ГПК за изменението или допълването му в частта за разноските. По тези съображения е постановено връщане на частната жалба с вх.№ 826 от 27.01.2022 г.
Така постановеното разпореждане е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.
С разпоредбата на чл. 274, ал. 1 ГПК законът е предоставил възможност на страните по спора да обжалват постановените от съда определения. За да е налице такава възможност, оспорваното определение трябва да попада в една от очертаните с разпоредбата две групи, а именно: да прегражда по-нататъшното развитие на делото (чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК) или възможността за обжалване да е изрично предвидена в закона (чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК). Съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК, постановените от състав на ВКС определения, подлежат на обжалване пред друг състав на същия съд, но само ако отговарят на изискванията на чл. 274, ал. 1 ГПК за това. В противен случай те са необжалваеми.
С атакуваното с частната жалба с вх.№ 826 от 27.01.2022 г. Определение № 17 от 24.01.2022 г. по гр.д.№ 2524/2021 г. съставът на ВКС, ГК, ІІ г.о. се е произнесъл по искане за изменение на необжалваем съдебен акт (определение, постановено по реда на чл. 288 ГПК) в частта за разноските. Така постановеното Определение № 17 от 24.01.2022 г. не прегражда по-нататъшното развитие на съдебно производство, поради което не попада в обхвата на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК. На следващо място – съгласно чл. 248, ал. 3 ГПК определението, постановено в отговор на искане за допълване или изменение на съдебен акт в частта за разноските, може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване самият акт, чието допълване или изменение е поискано. Определението по чл. 248 ГПК няма самостоятелно битие, тъй като, макар и постановено отделно, става част от акта в отговор на искането за чието допълване или изменение е постановено. По тази причина, когато искането за допълване или изменение касае необжалваем съдебен акт, необжалваемо е и определението, постановено по реда на чл. 248 ГПК. Друго не е изрично разпоредено от закона, поради което по отношение на Определение № 17 от 24.01.2022 г. приложение не намира и чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК. Различен извод не може да се извлече от разясненията, направени с ТР № 5 от 12.07.2018 г. по тълк.д.№ 5/2015 г. на ВКС, ОСГТК по приложението на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, на който тълкувателен акт жалбоподателката се е позовала бланкетно.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав Второ гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане № 24 от 15.03.2022 г. по гр.д.№ 2524/2021 г. на ВКС, Второ гражданско отделение, с което е върната частна жалба вх.№ 826 от 27.01.2022 г. на А. В. И. против Определение № 17 от 24.01.2022 г. по гр.д.№ 2524/2021 по описа на Върховния касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: