Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 245


София, 20.06.2022 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети март, две хиляди двадесет и втора година в състав:


Председател : МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА


изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ
гр. дело №3827/2021 г.

Делото е образувано по касационна жалба на „АРМЕНСКИ КУЛТУРЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ“ ООД, [населено място], подадена чрез процесуалния му представител адвокат И. М. - А., срещу решение № 260064 от 07.05.2021 год. по в.гр. д. № 328/2020 г. на Пловдивския апелативен съд, с която е потвърдено решение №285/02.03.2020 г. по гр. дело №1326/2018 г. на Пловдивския окръжен съд.
Съдът констатира, че по въпроса – „Може ли съдът, сезиран с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД на купувача, който не е изплатил напълно договорената цена, да обяви за окончателен по реда и при условията на чл. 362, ал. 1 ГПК предварителен договор за покупко-продажба, съдържащ уговорка, че окончателният договор ще се сключи след заплащане на цялата цена?“ е образувано тълк. дело № 4/2020 г по описа на ОСГТК, ВКС за приемане на тълкувателно решение.
Ето защо производството по делото следва да бъде спряно до приключване на това тълкувателно дело.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІII г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по гр. дело №3827/2021 год. на на ВКС, ІII г.о. до приключване на тълк. дело № 4/2020 г по описа на ОСГТК, ВКС.

Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.