Ключови фрази
Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * земеделски земи * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследяване


5

Р Е Ш Е Н И Е

№ 785/10

гр.София, 30.06.2011 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България,Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на осми ноември две хиляди и десета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НИНОВА
ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА АРСОВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА


при секретаря ВИОЛЕТА ПЕТРОВА
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА
дело № 1385/2009 година

Производството е по чл.290 от ГПК.
С определение № 728 от 04.08.2010 г. е допуснато касационно обжалване по касационна жалба на С. Я. С. чрез адв. О. М. на решение от 21.10.2008 г. по гр. д № 1858/2007 г. по описа на Софийски градски съд, с което е оставено в сила решение на Софийски районен съд, в частта в която е отхвърлен иск с правно основание чл. 30 от ЗН и е отменено в частта, в която е отхвърлен иск с правно основание чл. 34 от ЗС и е допусната делба на следния недвижим имот, находящ се в С., жк Н., блок 405 вх. Б ет.3, представляващ апартамент Nо 20, състоящ се от две стаи, кухня, баня-клозет, входно антре, коридор, дрешник, целия с площ от 54,92 кв.м., заедно с мазе Nо 8, ведно с 4,486% ид.ч. от общите части на сградата и с отстъпено право на строеж върху мястото, при следните квоти за съделителите- за С. Я. С. 1/6 и за Б. А. Т. 5/6.
Касационното обжалване е допуснато поради наличие на противоречива практика по материалноправни въпроси, свързани с това дали следва да се включват в масата на наследството и земеделски земи, възстановени след смъртта на наследодателя и необходимо ли е приемане на наследството по опис, когато е разкрит действителния размер на наследството.
В обжалваното въззивно решение е прието, че претенцията на касатора не е основателна, тъй като ответникът по жалбата не е призован към наследяване след смъртта на Л. С.-наследодател на касатора.За да се упражни успешно претенцията спрямо него за въстановяване на запазената си част, касаторът е следвало да приеме наследството си под опис, а той не е представил доказателства за това.Прието е по делото, че процесният апартамент не е единственият имот, останал в наследство от общия наследодател.От доказателствата по делото се установява, че в наследството следва да се включат и земеделски земи, които се взимат предвид от съда по силата на чл. 31 от ЗН.По този начин касаторът не е събрал доказателства за определяне по несъмнен начин на цялата наследствена маса и дали дарението на процесния апартамент действително накърнява неговата наследствена част.
Решение № 736 от 05.10.1994 год. по гр.д. № 593/1994 год. на I г.о. на ВКС и решение № 201от 28.03.2006 год.по гр.д. № 898/2005 год., I г.о., ВКС са в пряко противоречие с атакуваното въззивно решение.В тях е прието, че в масата по чл. 31 от ЗН се включват само тези имоти, които са принадлежали на наследодателя в деня на смъртта му, без да се включват земеделски земи, които не са възстановени към този момент.В решение № 44 от 07.01.1964 год. по гр.д. № 2307/1963 год. на I ГО на ВС е прието, че като доказателствено средство описът е необходим само там, където законът не допуска по друг ред да се разкрие действителния размер на оставеното наследство.
Върховният касационен съд,състав на Първо гражданско отделение намира за правилно второто становище.
Когато наследодателят се разпореди със своето имущество чрез дарение или със завещание в полза на лице, което не е призовано да го наследи след неговата смърт, неговите наследници по закон разполагат с възможността по чл. 30 от ЗН.Те могат да поискат възстановяване на запазената част от наследството чрез иск или по пътя на възражението.Успешното провеждане на този иск или възражение изисква наследникът по закон да е приел наследството по опис.Това следва да стане в тримесечен срок от откриване на наследството при спазване на предвидената от закона процедура.Ако наследникът по закон не е приел наследството по опис, той не може да иска възстановяване на запазена част от дарено или завещано имущество, с което се накърнява същата.В наследствената маса следва да се включи цялото имущество, което наследодателят притежава към момента на своята смърт.Но в тази маса следва да се включат и земеделските земи, които той е внесъл в ТКЗС, дори и те не са били възстановени към момента на смъртта му.Земеделските земи се включват в масата на наследството независимо от момента на възстановявянето им.
В касационната жалба са изложени твърдения за неправилно приложение на материалния закон и нарушение на съдопроизводствените правила.Съдът неправилно е приел, че в наследствената маса следва да се включат и земеделски земи, които са възстановени след смъртта на общия наследодател.Атакуваното дарение е накърнило запазената част и тъй като наследствената маса се състои само от него, то не следва наследството да се приема по опис, тъй като действителният размер е разкрит.Иска се отмяна на решението на СГС и постановяване на друго, с което да се уважи жалбата.
За да постанови обжалваното въззивно решение, Софийски градски съд е приел, че процесният имот е придобит на 16.09.1969 год. от Я. С. и Л. С. чрез договор за покупко-продажба.Я. С. е починал на 15.03.1989 год. и оставил за свои наследници съпругата си Л. С. и децата си- С. С. и В. С.. През 1998 год. с нотариален акт Л. С. и В. С. даряват своите идеални части от процесния имот на Б. А. Т., който е внук на първата и син на втората дарителка. Л. С. е починала на 02.03.2005 год. и е оставила за наследници С. С. и В. С..Прието е, че Л. С. има по наследство земеделски земи в землището на [населено място], за което са представени писмени доказателства.Тъй като Б. Т. не е призован към наследяване на Л. С., то за да упражни касаторът правото си на възстановяване на запазената си част, е следвало да е приел наследството по опис.И тъй като касаторът не е доказал по безспорен начин цялата наследствена маса и дали атакуваното дарение накърнява неговата запазена част е отхвърлен иска.
Касационните оплаквания са неоснователни.
За успешното провеждане на иск с правно основание чл. 30 от ЗН ищецът следва да докаже, че наследодателят е накърнил неговата запазена част и че е приел наследството по опис, както и да установи размера на наследствената маса. При напълно изяснена фактическа обстановка и цялостен анализ на доказателствата по делото, Софийски градски съд е постановил правилно и законосъобразно решение. В тази връзка ищцовата страна, която носи доказателствената тежест за установяване на посочените факти, не е доказала по безспорен начин същите. От събраните по делото доказателства се установява, ищецът е наследник по закон на Я. С. и Л. С., които по време на брака си са придобили процесния имот.След смъртта на Я. С. процесният имот става съсобствен между неговата съпруга, касаторът и неговата сестра.Майката и сестрата на касатора прехвърлят чрез дарение своите идеални части на Б. Т..Същият не е призован да наследява Л. С., поради което, за да се упражни успешно иск за възстановяване на запазена част спрямо него, следва наследството да е прието по опис.Ищецът касатор не е доказал това, поради което същият притежава 1/6 идеална част от процесния имот, която е придобил от своя баща. Неоснователно е и възражението на касатора, че в наследствената маса не следва да се включват земеделските имоти, тъй като към момента на откриване на наследството не са съществували в патримониума на наследодателя.От представените по делото доказателства се установява, че Л. С. е придобила по наследство идеална част от земеделски земи в землището на [населено място].Дори тези имоти да са възстановени след нейната смърт следва да се включат в наследствената маса, тъй като включването на земеделски земи в ТКЗС и др. сходни организации не води до изгубване на собствеността.Това е така, защото ТКЗС има само право на кооперативно ползване, а собствеността се запазва от член-кооператора. С оглед изложеното,формираните от въззивния съд изводи по приложението на закона са правилни,поради което обжалваното решение следва да бъде оставено в сила при условията на чл.293 ал.1 ГПК.
Водим от гореизложеното Върховният касационен съд,състав на І г.о.Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение от 21.10.2008 г. по гр. д № 1858/2007 г. по описа на Софийски градски съд.
Решението е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: