Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 144
гр. София, 01.07.2022 г.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на тринадесети май през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева
ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова
Мадлена Желева

при секретаря ......................................, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д. № 972 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.247 ГПК.
Върховният касационен съд констатира, че в определение № 100/04.03.2022г. е допусната очевидна фактическа грешка, като в мотивите на стр.4 съставът е посочил, че касационното обжалване следва да се допусне само в частта, с която след отмяна на първоинстанционното решение въззивният съд е отхвърлил предявените от касаторите Г. А. О. и А. А. О. искове за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, а в диспозитива на определението е разменил имената на касаторите с оглед на частта, в която допуска касационно обжалване и предвид предмета на касационната жалба.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд


О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 100/04.03.2022г. по т.д.№ 972/2021г., като на страница 5, ред 3 вместо „А. А. О.“ се чете: „Г. А. О.“, а на ред 6 вместо „Г. А. О.“ се чете: „А. А. О.“.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.