Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 142

София, 18.07.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 744/2020 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.
Образувано е по частна /касационна/ жалба, подадена от А. Х. Б. срещу определение № 2874 от 23.08.2019 г. по ч.гр.д. № 4034/2019 г. на Софийски апелативен съд. С него е потвърдено определение № 15 099 от 19.06.2019 г. по гр.д. № 886/2017 г. на Софийски градски съд, с което е оставена без разглеждане като недопустима молба вх. № 5034510 от 27.02.2019 г., подадена от А. Б., за изменение по реда на чл. 248 ГПК на постановеното по делото въззивно решение в частта за разноските.
С определение № 89 от 02.06.2020 г. производството по делото е спряно на основание чл. 292 ГПК до приемане на тълкувателно решение по тълк.д. № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС по въпроса подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение на окръжен съд като въззивна инстанция.
Тълкувателно решение № 2 по т. д. № 2/2018 г. ОСГТК на ВКС е обявено на 23.06.2022 г., поради което производството по настоящото частно гражданско дело следва да бъде възобновено.
По поставения за тълкуване процесуален въпрос с цитираното тълкувателно решение е прието, че определение на апелативен съд, постановено по чл. 274, ал. 2, предл. 2 ГПК, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция, не подлежи на касационно обжалване. От мотивите на тълкувателното решение е видно, че това разяснение по приложението на процесуалния закон касае преграждащите определения, които за първи път постановява окръжният съд като въззивна инстанция.
В случая касаторът обжалва определение на апелативен съд, с което е потвърдено определение на въззивния съд, с което е оставена без разглеждане като недопустима подадената от А. Б. молба за изменение на въззивното решение по реда на чл. 248 ГПК. Това определение е преграждащо по своя характер, постановено е за пръв път от въззивен съд и на основание чл. 274, ал.2 ГПК частната жалба е разгледана от Софийски апелативен съд, който е потвърдил определението. С произнасянето на апелативния съд е изчерпана възможността за инстанционен контрол на това определение, поради което частната касационна жалба се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
Водим от гореизложеното съдът


О П Р Е Д Е Л И :


ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.гр.д. № 744/2020 г. по описа на ВКС, І г.о.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима частна /касационна/ жалба вх. № 19027 от 22.10.2019 г., подадена от А. Х. Б. срещу определение № 2874 от 23.08.2019 г. по ч.гр.д. № 4034/2019 г. на Софийски апелативен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :ЧЛЕНОВЕ: