Ключови фрази


5
РЕШЕНИЕ


N 60034
София,08.07.2021 година


В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, първо отделение в съдебно заседание на двадесет и втори март две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:РОСИЦА БОЖИЛОВА
ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

при секретар: А. Йорданов
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията: Ел. Чаначева
т.дело N 3009/2019 година.

Производството е по чл.290 ГПК.
„Нуртс България“ ЕАД, [населено място] е подал касационна жалба срещу решение № 1682 от 05.07.2019 г. по т. дело № 270/2019 г. на Софийски апелативен съд, в частта, с която след отмяна на решение №1799 от 04.09.2018г. по т.д. № 5041/15г. на Софийски градски съд, в частта му, с която е отхвърлен предявеният от „Блусат партнерс“ Лтд срещу „Нуртс България“ АД иск с правно основание чл.71 ТЗ- за отмяна на решения на Съвета на директорите на „Нуртс България„ ЕАД, обективирани в протокол от 14.07.2015г., е уважен така предявения иск.
Касаторът е изложил оплаквания за недопустимост, необоснованост и неправилност на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, след като прецени данните по делото приема следното:
С решението, предмет на обжалване, състав на Софийски апелативен съд, след отмяна на решение №1799 от 04.09.2018г. по т.д. № 5041/15г. в частта му, с която е отхвърлен предявеният от „Блусат партнерс“ Лтд срещу „Нуртс България“ АД иск с правно основание чл.71 ТЗ- за отмяна на решения на Съвета на директорите на „Нуртс България„ ЕАД, обективирани в протокол от 14.07.2015г. по същество е уважил този иск. За да постанови този резултат, съдът е приел, че искът, с правно основание чл.71 ТЗ има за предмет отмяна на решенията на Съвета на директорите на „Нуртс България“, взети при упражняване на правата му на едноличен собственик на капитала в „Нуртс Дижитаъл“ЕАД, обективирани в протокол от 14.07.2015г. Приел е още, че искът е основателен, поради вземане на тези решения от нелегитимно избран състав на управителния орган на „Нуртс България“ ЕАД, формиран от „мним“ едноличен собственик на капитала му, както е твърдяла страната -ищец. Съдът е обосновал наличие на активна материалноправна легитимация на ищеца да предяви иска по чл.71 ТЗ, съобразно поддържаното от него, а именно - че не е отчуждил собствените си акции в дружеството, тъй като пълномощникът му извършил сделката не е бил надлежно упълномощен. Определил е, в тази връзка, доказателствена тежест за ответника, недоказал, според състава, валидност на приложеното пълномощно. Възприето е изцяло разбирането на ищеца, че не е установено първа и втора страница на пълномощното да принадлежат на един и същ документ, който на третата си страница носи заверения нотариално подпис на О. К. в качеството му на директор на „ Блусат Партнерс“ Лтд,. Така е направен извод, че липсват данни за упълномощаването на вписания в джирото пълномощник на директора на „Блусат партнерс“Лтд, и съответно е направен и решаващ извод за това, че атакуваните решения на СД на „Нуртс България“АД нарушават членствените права на ищеца – акционер, който е бил лишен от участие в избора на новите членове на СД на „ Нуртс Диджитал“, поради което като последица следва тяхната отмяна.
С определение №651 от 18.12.2020г., постановено по делото, решението в обжалваната му част е допуснато до касационно обжалване, поради вероятната му недопустимост.
Първостепенният – Софийски градски съд е бил сезиран с искова молба на „Блусат Партнерс“ Лтд, регистриран в ОАЕ, с която ищецът е поддържал, че е акционер в „ Нуртс България “ АД, [населено място], с 50% обикновени поименни акции и с което обосновава легитимацията и правният си интерес да предяви иск по чл.71 ТЗ – за отмяна на решенията на Съвета на директорите на „ Нуртс България“ АД от 14.07.2015г. – 1/ за приемане на нов устав на „ Нуртс Диджитъл“ ЕАД, 2/ освобождаване от длъжност на членове на съвета на директорите на „ Нуртс Диждитъл“ – Е. А., О. К., П. Д. и Д. Е. и 3/ избор на нови членове на съвета на директорите з- А. Г. и Р. Й. 4/ Възложено е сключване на договорите по чл.244,ал.7 ТЗ с новоизбраните членове на СД на С. П., както и на изпълнителния орган са възложени правните и фактически действия по вписване на промените.Ищецът не е поддържал да е акционер в „ Нуртс Диджитъл“ ЕАД.Незаконосъобразността на атакуваните по този ред решения ищецът е извел от това, че „БТК“ ЕАД не е едноличен собственик на капитала на „Нуртс България“ АД, тъй като той не е упълномощавал лице, което да отчужди неговите акции от негово име и да ги прехвърли на „БТК“ ЕАД. В исковата молба е заявено, че така взетите решения противоречат на устава и закона, поради това, че Съвета на директорите на едноличния собственик на капитала на дружеството „Нуртс Диджитъл“ е нелегитимно избран и съответно не е заседавал в законния си състав.
В константно установената практика на ВКС е утвърдено разбирането, че правният интерес е процесуална предпоставка от кръга на абсолютните по всеки иск, въпреки че по конститутивния иск правният интерес се презюмира със самото регламентиране от закона, че потестативното право, произтичащо от твърдяния в исковата молба фактически състав, може да се упражни чрез предявяването му срещу ответника. Действието, обаче, на конститутивното съдебно решение/ каквото следва да бъде постановено по коснститутивния иск по чл.71 ТЗ/, както и неговата специфика изискват и друга преценка за допустимост на предявения конститутивен иск, извън активната легитимация на ищеца, а именно – преценката за това дали претендираното от ищеца изменение в съществуващото правно положение би могло да настъпи като последица от обявеното със съдебното решение за съществуващо потестативно право.Следователно, такъв интерес няма да е налице ако упражнената предоставена от законодателя възможност да бъде заявено преобразуващо, субективно право да се иска отмяна на решение на СД на АД, чрез конститутивния иск по чл.71 ТЗ не установява възможност чрез положителното решение по него да се създаде ново правно положение, съобразено с търсената защита и постигащо я като резултат.
Касаторът е поддържал наличие на правен интерес, поради това, че Съвета на директорите на едноличния собственик на капитала на дружеството „Нуртс Диджитъл“ е нелегитимно избран орган и съответно не е „заседавал в законния си състав“ и с оглед това не е имал право да взема атакуваните по чл.71 ТЗ решения. Разпределението на компетентостта на органите на акционерното дружество, като израз на капиталовия му характер се извежда от това, че акционерите са инвеститори, чийто пряк контрол върху дружеството е насочен преди всичко в защита на техните инвестиции. Те участват в управлението на дружеството чрез общото събрание на акционерите. Влиянието върху текущата дейност е непряко и се изразява чрез конституиране на постоянно действащите органи на дружеството. Следователно, доколкото, в случая, ищецът свързва правният си интерес с нарушаване правото му на участие в общото събрание на „ Нуртс България“ и съответно правото му да изрази воля по формиране органите на дружеството, чрез това участие, то неговият правен интерес се свързва с отмяна на решенията, с които това негово право е нарушено. Или така заявен, ищецът обосновава правен интерес от иск по чл.74 ТЗ по отношение на решенията, с които е формиран Съвета на директорите на „ Нуртс България“, а не по чл.71 ТЗ по отношение на процесните решения, засягащи формиране на Съвет на директорите на „Нуртс Диждитъл“. Решенията на Съвета на директорите, могат да бъдат предмет на иска по чл.71 ТЗ ако засягат членствените права на ищеца в „Нуртс България“, а именно – правото му на един глас в общото събрание на акционерите / право на управление/, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията- арг. чл.181 ТЗ. Или, тогава когато решенията на този орган на АД са взети във връзка с управление на дружеството, в което страната твърди, че е акционер, в случая- „Нуртс България“. Както бе посочено, разглежданият случай не е такъв. Взетите решения, предмет на иска по чл.71 ТЗ, са такива по отношение на дружество, в което касаторът не е акционер/ „Нуртс Диджитъл“/ и по отношение, на което Съвета на директорите, с атакуваните от ищеца решения упражнява права на едноличен собственик на капитала на „ Нуртс Диджитъл“ /чл.65,ал.3 ТЗ/.
Правният интерес по делото винаги е конкретен, а в случая той е изведен от ищеца общо и хипотетично- от това, че избрания Съвет на директорите на „ Нуртс България“, тъй като е считан от него за „нелегитимен“ взема незаконосъобразни решения. Т.е. налага се извод, че липсват изложени обстоятелства, обосноваващи конкретен правен интерес – нарушено право на акционера с взетите решения. Тъкмо обратното, установява се от обстоятелствената част на исковата молба, че дори и да бъде постановена правна промяна, чрез отмяна на атакуваните по реда на чл.71 ТЗ решения, не би бил променен съставът на така избрания Съвет на директорите, взел тези решения и той ще продължи дейността си. Т.е. чрез така упражненото потестативно право не би се постигнала търсената от ищеца правна промяна. Следователно, ищецът не обосновава наличие на правен интерес от предявяване на иска по чл.71 ТЗ.
Липсата на правен интерес е предпоставка от кръга на абсолютните и когато същата не е налице, то предявеният иск е недопустим. Констатираната недопустимост на иска има за правна последица обезсилване на постановеното съдебно решение в обжалваната част и прекратяване производството по делото в същата част.
Водим от гореизложеното Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение

Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА решение № 1682 от 05.07.2019 г. по т. дело № 270/2019 г. на Софийски апелативен съд, в обжалваната част, с която след отмяна на решение №1799 от 04.09.2018г. по т.д. № 5041/15г., в частта му, с която е отхвърлен предявеният от „Блусат партнерс“ Лтд срещу „Нуртс България“ АД иск с правно основание чл.71 ТЗ- за отмяна на решение на съвета на директорите на „Нуртс България„ ЕАД, обективирани в протокол от 14.07.2015г. – 1/ за приемане на нов устав на „Нуртс Диджитъл“ ЕАД, 2/ освобождаване от длъжност на членове на съвета на директорите на „ Нуртс Диджитъл“ – Е. А., О. К., П. Д. и Д. Е. и 3/ избор на нови членове на съвета на директорите - А. Г. и Р. Й. 4/ Възложено е сключване на договорите по чл.244,ал.7 ТЗ с новоизбраните членове на СД на С. П., както и на изпълнителния орган са възложени правните и фактически действия по вписване на промените.по същество същият иск е уважен и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в същата част.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: