Ключови фрази

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 60
гр. София, 15.02.2022 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на трети февруари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Симеон Чаначев
Членове: Александър Цонев
Филип Владимиров

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев ч. гр. д. № 4979/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на А. М. Я. срещу въззивно определение № 385/28.09.2021 г. по в. ч. гр. д. № 392/2021 г. на Шуменски окръжен съд, II състав, с което е потвърдено разпореждане № 261389/16.07.2021 г. на по гр. д. № 1856/2019 г. на Шуменски районен съд, с което е върната въззивна жалба срещу решение № 260220/11.05.2021 г. по същото дело.
Жалбоподателят поддържа, че обжалваното определение противоречи на процесуалния закон, в частност – на чл. 62, ал. 1 ГПК. Поддържа се, че срокът за обжалване не е пропуснат, както и че подаването на жалбата по електронен път е валидно. Поддържа, че са налице основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса относно редовността на жалби, представени по електронен път преди 30.06.2021 г., от която дата влиза в сила разпоредбата на чл. 62, ал. 2 ГПК в редакцията, обнародвана в ДВ, бр. 110 от 2020 г.)
С решение № 260220/11.05.2021 г. по гр. д. № 1856/2019 г. на Шуменски районен съд, връчено на ищеца А. М. Я. чрез процесуалния му представител на 17.05.2021 г., е допълнено по реда на чл. 250 ГПК решение № 392/29.06.2020 г. по същото дело. На 31.05.2021г. в 23:58 ч. процесуалният представител на Я. е изпратил въззивната жалба на електронната поща на Шуменския районен съд. При проверката за редовността на жалбата, първоинстанционният съд е констатирал, че същата е подадена по ненадлежен ред, извън срока за обжалване на решението, поради което на основание чл. 262, ал. 2, т. 1 ГПК я е върнал с разпореждане № 261389/16.07.2021 г.
За да постанови обжалвания в настоящото производство акт, окръжният съд е приема, че ГПК в редакцията му към 31.05.2021 г. не предвижда нито право на страните в гражданския съдебен процес да отправят, нито задължение за гражданския съд да получава електронни изявления; че подаването на жалбата на електронен адрес на съда не е редовно действие на страна, доколкото е извършено не по установения в закона (ГПК и ЗСВ) ред, като нередовността му е от такова естество, че не може да бъде отстранена и след указания на съда.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, счита, че са налице предпоставките за допускане на касационното обжалване и частната жалба е основателна.
По формулирания правен въпрос ВКС намира следното: процесуалната норма на чл. 62, ал. 2 ГПК, в новата редакция съгласно ДВ бр. 110 от 29.12.2020 г., в сила от 30.06.2021 г., има незабавно действие и се прилага по висящите производства, включително и в производствата по частна жалба, в които се проверява допустимостта на въззивната жалба, подадена по електронен път преди изменението на чл. 62, ал.2 ГПК. Този извод следва от основния правен принцип за незабавното действие на процесуалните норми във времето, и доколкото не е уредена преходна разпоредба в ГПК, която да продължава действието на старата норма на чл. 62, ал.2 ГПК по заварените дела.
Следователно, в настоящия случай, при преценка на допустимостта на въззивната жалба, ще се приложи новата норма на чл. 62, ал.2 ГПК. Поради тази причина въззивната жалба, подадена от А. Я., е допустима.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно определение № 385/28.09.2021 г. по в. ч. гр. д. № 392/2021 г. на Шуменски окръжен съд, II състав.
ОТМЕНЯ въззивно определение № 385/28.09.2021 г. по в. ч. гр. д. № 392/2021 г. на Шуменски окръжен съд, II състав, и разпореждане № 261389/16.07.2021 г. по гр. д. № 1856/2019 г. на Шуменски районен съд, с което е върната въззивна жалба с вх.№ 265851/01.06.21г., подадена в електронна форма, и ВРЪЩА делото на Шуменски районен съд за администриране на въззивната жалба.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: