Ключови фрази
Ревандикационен иск * делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * съдебна спогодба * недопустимост на иск

Р Е Ш Е Н И Е

                                           Р Е Ш Е Н И Е

 

N 44

 

София , 16. 08. 2010  година

 

                                    В ИМЕТО НА  НАРОДА

 

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , ПЪРВО гражданско   отделение в открито съдебно заседание на двадесет и пети януари ,  две хиляди и десета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Нинова

ЧЛЕНОВЕ:           Костадинка Арсова

                                    Василка Илиева

 

При участието на секретаря Виолета Петрова  като разгледа докладваното от съдия Костадинка Арсова   гр.д. N 4859  по описа за  2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 290 ГПК във вр. с чл.291, т.2 ГПК.

С. Н. С. , действуваща чрез процесуалния си представител К. В. И. е подала касационна жалба срещу решение № 743 от 1.07.2008 г. по гр.д. № 1* от 2006 г. на Варненския окръжен съд , в частта с която е оставено в сила решение от 29.07.2005 г. на Варненския районен съд. В жалбата се инвокират оплаквания за неправилност на решението, поради неговата необоснованост , допуснати съществени процесуални нарушения при възприемане и обсъждане на доказателственият материал и нарушения на материалния закон при преценка на правото на собственост, т.е. основания за неправилност на решението, субсумирани в хипотезата на чл.281, т.3 ГПК.

С определение № 138 от 23.02.2009 г. по гр.д. № 4* от 2008 г. e допусната касационна проверка на решение № 743 от 1.07.2008 г. по гр.д. № 1* от 2006 г. на Варненския окръжен съд по касационна жалба на С. Н. С. по чл.280, ал.1, т.1 ГПК по съществени материално правни въпроси, материалния обхват на силата на пресъдено нещо на спогодбата по делбата както и на обема на правото на собственост, възникнало по пътя на делбата , което е различно от това, което са притежавали съсобствениците и процесуално правни въпроси касаещи обсъждане на доказателствата, въз основа на които съдът е възприел фактическата обстановка и е изградил правните си заключения.

Ответницата Д. Л. К. в съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. С подържа своето становище и прави искане за присъждане на разноски.

Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение като взе предвид доводите и възраженията на страните приема за установено следното от правна и фактическа страна:

Касационната жалба е допустима защото е подадена от надлежна страна , в едномесечния законен срок и срещу решение , което е неблагоприятно за нея.

Разгледано по същество решението е недопустимо .

Варненския окръжен съд е уважил предявеният от Д. Л. К. против С. Н. С. ревандикационен иск за собственост на реална част от имот , която е с площ от 181 кв.м. само в установителната част и е обезсилил решението на първата инстанция за ревандикация , защото във въззивната инстанция е допуснато изменение на иска като същия се подържа само на правно основание чл.97, ал.1 ГПК. Касационната жалба касае само решението в неговата установителна част.

Д. Л. К. е предявила против С. Н. С. ревандикационен иск за собственост на реална част от имот , която е с площ от 181 кв.м. и е заснета кадастрално като част от поземлен имот № 1* по кадастралния план на местността “С”/”Долна Т. ”/, гр. В., който е собственост на С. Н. С.. В съдебно заседание от 19.03.2007 г. иска е изменен и се подържа на правно основание чл.97, ал.1 ГПК/отм./ .

Д. Л. К. е придобила поземлен имот № 1515а, съседен на имота на касаторката по пътя на замяна за което е представен н.а. № 1* т.31, н.д. № 8* от 1996 г. Нейната праводателка Д. К. С. от своя страна го е получила по наследство и делба, видно от приложен н.а. № 8* т.08., рег. № 4*,н.д. № 1* от 1938 г. и протокол от 7.06.1996 г. по гр.д. № 2* от 1991 г. на Варненския РС.

Ответницата е частен правоприемник на Л. М. А. , която също е съделител по делбата, оформена с протокол от 7.06.1996 г. по гр.д. № 2* от 1991 г. на Варненския РС.

В исковата молба е посочено, че спора е възникнал след одобряването на кадастралната основа със заповед № Р* от 5.06.2002 г. на Зам. Кмета на община В., когато двата имота са били заснети като им. пл. № 1* собственост на С. С. и № 1515а, собственост на Д. К. По този кадастрален план спорният терен е бил заснет като част от имота на касаторката и това е породило спора за материално право.

Атакуваното решение е недопустимо ,тъй като е произнесено по недопустим иск. По делото е установено, че С. С. владее спорните 181 кв.м. и следователно ищцата може да защити правото си на собственост с предявяването на осъдителен , а не установителен иск. Предявеният иск е при липса на съществена процесуална предпоставка - наличие на правен интерес.

На второ място решението е постановено при нередовна искова молба защото е налице противоречие между обстоятелствената част на иска и петутима на същата, макар и коригиран във въззивната инстация като установителен иск. Касае се за спор за материално право, които е възникнал поради кадастралното заснемане на двата имота през 2002 г.

По тези съображения решението в обжалваната част следва да се обезсили и делото да се върне на въззивната инстанция за отстраняване нередовността на исковата молба и след това за преценка на допустимостта на предявеният иск.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение,

Р Е Ш И :

 

ООБЕЗСИЛВА решение № 743 от 1.07.2008 г. по гр.д. № 1* от 2006 г. на Варненския окръжен съд в частта , с която е уважен предявеният от Д. Л. К. против С. Н. С. установителен иск за собственост на реална част от имот , която е с площ от 181 кв.м. и е заснета кадастрално като част от поземлен имот № 1* по кадастралния план на местността “С”/”Долна Т. ”/, гр. В..

ВРЪЩА делото за повторно разглеждане от друг състав на Варненския окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: