Ключови фрази
Нищожност * нищожност-липса на форма * нищожност на договор * нищожност на делба * договор за гледане и издръжка * съсобственост


3

Р Е Ш Е Н И Е

№ 725

София 30.11.2010 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесети октомври, две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
ЧЛЕНОВЕ: МАРИО ПЪРВАНОВ
БОРИС ИЛИЕВ

при секретаря Райна Пенкова
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 823/2009 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Е. К. С. и Г. С. С., двамата от[населено място], Софийска област, подадена от пълномощника им адвокат Иван Б., срещу въззивно решение №92 от 29.01.2009 г. на Софийския окръжен съд по гр.д. №523/2008 г., с което е оставено в сила решение №33 от 07.05.2008 г. на Ихтиманския районен съд по гр.д. №661/2007 г. С първоинстанционното решение е прогласена нищожността на договор за доброволна делба на недвижим имот от 30.05.1990 г. поради липса на предписаната от закона форма. Въззивният съд е приел, че в договора за доброволна делба има клауза за отстъпване на дял срещу задължение за издръжка и гледане, поради което е необходима нотариална форма за действителността му. Жалбоподателите са изложили твърдения за допуснати нарушения на материалния закон, необоснованост и съществени нарушения на съдопроизводствените правила – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК. Според тях въззивният съд неправилно е приел, че договорът за доброволна делба на наследствен имот е нищожен поради липса на предписаната от закона нотариална форма.
Ответницата по касационната жалба Д. Б. Б.,[населено място], Софийска област, оспорва жалбата.
Ответницата по жалбата А. К. Б.,[населено място], Софийска област, не е заявила становище.
С определение №1002 от 05.08.2009 г. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение №92 от 29.01.2009 г. на Софийския окръжен съд по гр.д. №523/2008 г. Обжалването е допуснато поради противоречивото разрешаване на материалноправните въпроси за това необходима ли е нотариална форма на договора за доброволна делба, когато се поставя в дял на един от съсобствениците недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане.
По въпросите, обусловили допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, намира следното:
Винаги когато се намалява броят на съсобствениците има делба, която може да се извърши и с договор за доброволна делба. Договорът за доброволна делба на недвижим имот трябва да е писмен с нотариално заверени подписи. Тази форма е за действителност /ad solemnitatem/. За валидността на договора за доброволна делба не е необходима нотариална форма и в случаите, когато се поставя в дял на един от съсобствениците недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, като разгледа жалбата и провери обжалваното решение с оглед изискванията на чл.290, ал.2 ГПК, намира същата за основателна поради следните съображения:

Въззивният съд неправилно е приел, че договорът за доброволна делба на наследствен недвижим имот от 30.05.1990 год. с нотариално заверени подписи е нищожен поради липса на предписаната от закона форма, тъй като има клауза за отстъпване на дял срещу задължение за издръжка и гледане. По тази причина за валидността му е необходима нотариална форма. Съобразно изложеното по-горе за действителността на този договор не е необходима нотариална форма. Това налага касиране на въззивното решение и произнасяне по съществото на спора, като предявеният иск трябва да се отхвърли като неоснователен.

Съобразно изхода на спора на касаторите трябва да бъдат присъдени 80 лв. деловодни разноски. Уговореното адвокатско възнаграждение от 1000 лв. по договор за правна защита и съдействие от 12.03.2008 г. не е изплатено, поради което не може да се присъди като направени деловодни разноски.
По изложените съображения и на основание чл.293, ал.1 ГПК, Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение №92 от 29.01.2009 г. на Софийския окръжен съд по гр.д. №523/2008 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д. Б. Б.,[населено място], Софийска област, срещу Е. К. С., Г. С. С. и А. К. Б. тримата от[населено място], Софийска област, иск с правно основание чл.26, ал.2 ЗЗД за прогласяване нищожността поради неспазване на предписаната от закона форма на договор от 30.05.1990 г. за доброволна делба на недвижим имот, сключен между Д. Б. Б., Е. К. С. и А. К. Б. с нотариално заверени подписи, а именно – 239/738 кв.м. идеални части от дворно място, цялото с площ от 738 кв.м., находящо се в[населено място], област Софийска и съставлявщо имот пл.№633 в кв. 87 по плана на същия град, ведно с двуетажна полумасивна жилищна сграда, застроена на 56 кв.м., построена в северозападната част на дворното място, при граници: от две страни улици, а от останалите – имоти пл. №№632,634 в кв.87 по ЗРП на[населено място] област, като неоснователен.
ОСЪЖДА Д. Б. Б.,[населено място], Софийска област, да заплати на Е. К. С. и Г. С. С., двамата от[населено място], Софийска област, 80 лв. деловодни разноски.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.