Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 66

София, 20.04.2022 год.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осемнадесети април през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА МАРЕВА
ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

като разгледа докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 1507 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение № 554 от 12.11.2018 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на решение № 73 от 8.01.2018 г., постановено по гр.д. № 2337 по описа за 2017 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която е потвърдено решение № 1142 от 22.02.2017 г. по гр.д. № 9125/2012 г. на Софийски градски съд за отхвърляне на предявения от М. М. Н. против С. С. Н. иск с правно основание чл.21, ал.1 СК-отм. за признаване на правото й на собственост на втори етаж от двуетажната трифамилна жилищна сграда, подробно индивидуализиран в решението, на основание пълна трансформация на лично имущество.
С определение № 105 от 3.07.2019 г. производството по делото е спряно на основание чл. 292 ГПК и е сезирано ОСГК на ВКС с искане за постановяване на тълкувателно решение. По искането е образувано т. д. № 4/2019 г. на ОСГК на ВКС, като тълкувателното решение е постановено на 14.04.2022 г., поради което настоящото производство следва да бъде възобновено и да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :
ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д. № 1507/2018 г. на ВКС, II г.о.
Делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.
Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: