Ключови фрази
Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства


5
Р Е Ш Е Н И Е

N 70

София, 15.06.2022 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в публично съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при секретаря Силвиана Шишкова
изслуша докладваното от председателя /съдия / Татяна Върбанова
т.дело N 2138/2021 година

Производството е по чл.303 и сл. ГПК.
Образувано е по подадена от ЧОЧО БУМ ЕООД, ЕИК[ЕИК], молба за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 и т.2 ГПК на влязлото в сила решение на Софийски градски съд, Гражданско отделение, III-„б“ въззивен състав, постановено по в.гр.д. № 9627/2018 г. С посоченото решение е потвърдено постановеното на 16.04.2018 г. решение на Софийски районен съд, II ГО, 79 състав, по гр.д. № 42008/2016 г., в частта за уважаване на предявения от ЕТ „П. Я.“ иск с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД, вр. чл.71, вр. чл.67 ЗАвтП за сумата 14 015.29 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, вследствие неизпълнение на сключен между ищеца и ответника „Чочо – Бум“ ЕООД договор за превоз, изразяващи се в пълна липса на товар – 47,18 тона хлебна пшеница, реколта 2016 г., с индивидуализирано качество, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба.
Молителят поддържа, че е налице ново обстоятелство и ново писмено доказателство, от съществено значение за изхода на гражданския спор, което не му е било известно при решаване на делото. Позовава се на изготвена и приета по АНД № 319/2019 г. по описа на Районен съд – Елин Пелин графическа експертиза, според която подписът за купувач в договора за покупко-продажба на пшеница от 04.07.2016 г. не е положен от управителя на купувача – „Арена Трейд 14“ ЕООД. Отделно от това, поддържа, че по надлежен съдебен ред е установена неистинността на документ, на който се основава влязлото в сила влязлото в сила решение на СГС. Последното твърдение, и съответно, квалификацията на искането за отмяна и по чл.303, ал.1, т.2 ГПК, са уточнени в молба от 08.12.2021 г. Молителят, чрез процесуалния си пълномощник, сочи, че по посоченото АНД „по надлежен ред е назначена графическа експертиза“ /копие от която е приложено към молбата за отмяна/, „като от заключението на същата е установено по категоричен начин, че подписите, положени в приложения по делото договор за покупко-продажба на пшеница от 04.07.2016 г., не са положени от лицата, посочени в него“. Към молбата за отмяна е приложено заверено копие от графическа експертиза, изготвена от вещото лице Л.Р., допусната по АНД № 319/2019 г. на РС-Елин Пелин, приета в проведеното на 20.05.2021 г. публично съдебно заседание по посоченото дело.
Искането за реализиране на извънинстанционен контрол на първоначално заявените основания по чл.303 ГПК се поддържат от процесуалния пълномощник на молителя в проведеното на 18.05.2022 г. открито съдебно заседание, като е представено съдебно удостоверение, издадено на 20.12.2021 г. от Районен съд – Елин Пелин. В удостоверението е отразено, че АНД № 319/2019 г. е образувано по Постановление на РП – Е. П. за освобождаване на Ч. Б. от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл.206, ал.6, т.1, вр. ал.1 НК, затова, че в периода 20.07. – 23.07.2016 г. – противозаконно е присвоил чужда движима вещ – 47 180 кг хлебна пшеница, собственост на ЕТ“П. Я.“, която вещ владеел по силата на договор за превоз, като се е разпоредил с вещта – разтоварил я е в склад на стопанския двор на [населено място] хан, впоследствие я продал на неустановено лице, като присвоеното имущество било заместено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд. Отразено е още, че с постановено на 24.06.2021 г. решение, РС-Елин Пелин е признал обвиняемия за виновен по така предявеното му обвинение, но производството по делото не е приключило, тъй като е подадена въззивна жалба.
В депозиран по делото писмен отговор, ответникът по молбата за отмяна – П. И. Я., действащ като ЕТ с фирма „П. Я.“, чрез процесуалния си пълномощник, счита исканата отмяна за неоснователна. Сочи, че не са налице нови обстоятелства и нови доказателства, които да водят до отмяна на влязлото в сила решение. Договорът за покупко-продажба на пшеница от 04.07.2016 г. е бил представен още с исковата молба, без възражения и оспорване на авторството. Ответникът по молбата счита, че не е налице и второто основание за отмяна, тъй като липсва влязъл в сила съдебен акт – решение или присъда, с които да е установена неистинност на документ. Евентуално поддържа, че дори и договорът за покупко-продажба на пшеница да не е подписан лично от управителя на дружеството – купувач, това не го прави невалиден, нито представлява престъпление. Отделно от горното счита, че обстоятелствата, свързани с подписването на договора, е следвало да бъдат установени в хода на гражданското дело, при надлежно оспорване от страна на ответника /каквото не е въведено/, като е недопустимо установяването на тези обстоятелства в производството по чл.303 ГПК. Заявеното становище се поддържа изцяло и в публичното съдебно заседание на 18.05.2022 г., с искане за присъждане на разноски по представен списък.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, след като прецени данните по делото и доводите на страните, приема следното:
Молбата за отмяна е процесуално допустима, в какъвто смисъл е изричното определение № 8 от 13.01.2022 г., което не подлежи на изменение или допълване.
Настоящият състав намира, че молбата за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 ГПК на влязлото в сила решение на Софийски градски съд по в.гр.д. № 9627/2018 г. е неоснователна.
Съгласно задължителните за съдилищата указания в ППВС № 2/1977 г., отмяна по реда на чл.231 б.”а” ГПК /отм./, сега чл.303, ал.1, т.1 ГПК, се допуска тогава, когато заинтересованата страна открие ново обстоятелство или ново писмено доказателство, които са съществували по време на висящността на спора, но не са могли да бъдат известни на страната, въпреки положената процесуална грижа, или ако са били известни, но е съществувала обективна невъзможност за страната да се снабди с новото писмено доказателство при инстанционното разглеждане на делото.
Заключението на проведената в производството по АНХД № 319/2019 г. графическа експертиза не може да се квалифицира като ново обстоятелство, или ново писмено доказателство, което би могло да рефлектира върху правилността на влязлото в сила решение. Преди всичко, приета по друго дело експертиза, имаща за предмет установяване автентичността на договор за покупко-продажба на пшеница от 04.07.2016 г., сключен между ЕТ „П. Я.“ – продавач, и „Арена Трейд 14“ ЕООД – купувач, не съставлява годно доказателствено средство и не би могла да бъде приобщена и съобразена от съда, разглеждащ материалноправния спор между страните, основан на пълно неизпълнение на договор за превоз на част от договорените количества пшеница. Отделно от това, в приключилото инстанционно производство по настоящото дело, автентичността на посочения продажбен договор не е оспорена от ответника, което изрично е отразено в мотивите към въззивното решение, при зачитане на вида на документа, с оглед естеството на материализираните в него изявления, качеството на неговите издатели, и доказателствената му сила. Последващо установяване неистинността на документ, по отношение на който е пропуснат срока за оспорването му по реда на чл.193, ал.1 ГПК, е недопустимо, в който смисъл е и Тълкувателно решение № 5 от 14.11.2012 г. по тълк.дело № 5/2012 г. на ОСГТК на ВКС.
Като неоснователно следва да се прецени и искането за отмяна по реда на чл.303, ал.1, т.2, пр.1 ГПК. На отмяна на това основание би подлежало влязло в сила решение, когато по надлежния съдебен ред се установи неистинност на документ, на показания на свидетел, на заключение на вещо лице, върху което е основано решението, или престъпно действие на страната, на нейния представител, на член от състава на съда или на връчител. В приложното поле на посоченото основание за извънинстанционен контрол се включват случаите, при които е установена неистинност на частен документ с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.312 – 314 НК /лъжливо документиране/, или при установяване по гражданскоправен ред на факта на престъплението с иск по чл.124, ал.5 ГПК в случаите, когато провеждането на наказателно производство е изключено.
В конкретния случай, не е налице влязла в сила присъда, с която да е установено лъжливо документиране по см. на НК по отношение на продажбената сделка, сключена на 04.07.2016 г. между ответника по молбата – продавач и трето лице – купувач на съответните количества пшеница. В случая дори не би могло да се преценява доколко молбата за отмяна, основана на чл.303, ал.1, т.2 ГПК, е преждевременно подадена, тъй като наказателното производство срещу Ч. С. Б. - едноличен собственик и управител на дружеството – молител е за противозаконно присвояване на чужда движима вещ – 47 180 кг. пшеница, а не за лъжливо документиране като вид престъпно изготвяне на документ.
Предвид горното, искането за отмяна на влязлото в сила решение на СГС подлежи на отхвърляне и на двете поддържани основания по чл.303 ГПК.
При този изход на настоящото производство, на ответника по молбата следва да се присъдят сторените разноски в общ размер от 600 лева.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение


Р Е Ш И :


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от ЧОЧО БУМ ЕООД, молба за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 и т.2 ГПК на влязлото в сила решение на Софийски градски съд, Гражданско отделение, III-„б“ въззивен състав, постановено по в.гр.д. № 9627/2018 г.
ОСЪЖДА ЧОЧО БУМ ЕООД да заплати на ЕТ П. ЯНКУЛОВ разноски за настоящото производство в размер на 600 лева.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: