Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 338


гр. София, 12.05.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети април, две хиляди и двадесета година в състав:

Председател: БОЙКА СТОИЛОВА
Членове: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ
ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д. № 169 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.288 ГПК.
Образувано по касационна жалба на „Енерго–Про Продажби“ АД чрез адвокат Г. В. от АК-София срещу решение № 1197/23.10.2019 г. по в.гр.д. № 1692/2019 г. на Окръжен съд Варна, с което се потвърждава решение № 3020/03.07.2019 г. по гр.д. № 3345/2019 г. на Районен съд Варна и е уважен предявения иск на К. Х. Й. против „Енерго–Про Продажби“ АД, на основание чл.124, ал.1 ГПК, да бъде установено, че не дължи сумата от 7425,40 лева, коригирана сметка за електроенергия на обект в [населено място] сбор, обл. В.Т., за периода от 25.08.2012 г. до 24.08.2018 г.
В касационната жалба се поддържа, че решението е неправилно поради нарушение на материалния и процесуалния закон и е необосновано, а в изложение към жалбата се поддържа, че са налице основанията по чл.280, ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване въпросите: 1. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички относими и допустими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства? и 2. След отмяната на чл.1 до чл.48 и чл.52 до чл.56 от ПИКЕЕ с решение № 1500 от 06.02.2017 г., постановено по адм.д. № 2385/2016 г. от петчленен състав на ВАС, могат ли да се прилагат разпедбите на чл.48 до чл.51 включително? Според касатора тези въпроси са разрешени в противоречие с практиката на Върховния касационен съд по смисъла на чл.280, ал.1, т.1 ГПК, а по отношение на втория въпрос е налице и хипотезата на чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
От К. Х. Й. чрез адвокат К. Т. от АК-В. е подаден писмен отговор, в който оспорва доводите в жалбата, като твърди, че не са налице основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК и претендира направените разноски.
За да постанови решението, въззивният съд възприема мотивите на първоинстанционния съд, че предявеният от ищеца иск да бъде установено по отношение на ответника, че незаконосъобразно е коригирана сметката му като потребител на електроенергия, е основателен, тъй като разпоредбата на чл.50 ПИКЕЕ не е приложима към датата на извършената техническа проверка от 24.08.2018 г. /след публикуване на решение № 1500/06.02.2017 г. на ВАС по адм.д. № 2385/2016 г. с ДВ, бр.15 от 14.02.2017 г./. Според мотивите на решението, договорните отношения между страните се уреждат от Закон за енергетиката, Общи условия по договора за доставка и продажба на електроенергия и разпоредбите на ПИКЕЕ, но след като последните са отменени с решение № 1500/06.02.2017 г. на ВАС по адм.д. № 2385/2016 г. с ДВ, бр.15 от 14.02.2017 г., а приложимите Общи условия не предвиждат ред за уведомяване на клиента за корекцията, според въззивния съд, води до извод, че предявения установителен иск е основателен.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, намира, че са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване на въззивното решение по процесуалноправния въпрос: Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички относими и допустими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства? Въпросът обуславя изхода на делото, но е разрешен от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС, което е основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 ГПК, .
Вторият поставен въпрос не обуславя допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 и 3 ГПК, поради което ще бъдат преценяван като довод за неправилност при решаването на спора по същество.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 1197 от 23.10.2019 г. по в.гр.д. № 1692/2019 г. на Окръжен съд Варна.
УКАЗВА на „„Енерго–Про Продажби“ АД чрез адвокат Г. В. от АК-София, в едноседмичен срок от съобщението да представят доказателства за платена държавна такса по сметката на Върховния касационен съд в размер на 148,51 (сто четиридесет и осем лева, петдесет и една стотинки) лева.
След представяне на доказателства за внесена държавна такса, делото да се докладва на председателя на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд за насрочване в открито заседание.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.